دیدن چارقد (روسری) در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب چارقد (روسری)

  یکشنبه، 25 فروردین 1398   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن چارقد (روسری) در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب چارقد (روسری) دیدن چارقد (روسری) در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب چارقد (روسری)
دیدن چارقد در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب چارقد را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • دیدن روسری در خواب اشاره به زنی دوست داشتنی و متعهد برای رسیدن به هدف دارد.
 • روسری در خواب بیانگر زنی است که راه درست را به شما نشان می‌دهد در زمانی که شما در حال گرفتن تصمیم اشتباهی هستید.
 • اگر روسری دیده شده در خواب به رنگ قرمز باشد تعبیر خوشحالی به همراه دارد و اگر سبز باشد بیانگر صلح است و اگر رنگ مورد علاقه شما باشد نشانه پیشرفت در کاری است که شما از شروع آن هراس و ترس دارید.
 • اگر شما در خواب روسری به سر دارید نشانه دوستی با مردم است.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • روسری و چارقد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری بیننده خواب است. این خواب را معمولاً زنان می‌بینند و مردان به ندرت اتفاق می‌افتد که در خواب روسری مشاهده کنند مگر این که در ارتباط با یک زن باشد یا در نتیجه جایی از خواب چارقد و روسری به یک زن برسد. مشاهده روسری در خواب برای مردان خفت است و سبکی و بی مقداری نزد مردم است و چنان چه مردی در خواب ببیند که روسری یا شال خریده موردی پیش می‌آید که سبک می‌شود و به شخصیت او اهانت می‌شود و از این بدتر وقتی است که بیننده خواب ببیند روسری به سر کرده است. چنان چه خانم بیننده خواب ببیند چار قد کثیف و پاره ای دارد در محیط خانواده غمین و افسرده می‌شود و اندوهی برای او می‌رسد. چار قد بیننده خواب اگر بزرگ و بی قواره باشد در محیط خانواده گرفتار نابسامانی و پریشانی می‌شود و بین زن و شوهر اختلاف پدید می‌آید که به اختلاف سلیقه منوط است. اگر کسی چار قد شما را گرفت مورد اهانت قرار می‌گیرید بخصوص اگر چار قد شما را بکشد و به زور بگیرد. چنان چه کسی چار قد شما را پاره کرد برای شما آبرو ریزی به وجود می‌آورد و لطمه شدید می زند.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

 • تعبیر خواب روسری برای زن شوهر است و اگر مجرد است شوهرش دهند
 • تعبیر خواب روسری سبز بر سر داشتن مرد دین دار است
 • تعبیر خواب روسری سفید بر سر داشتن مرد مومن است
 • تعبیر خواب روسری قرمز بر سر داشتن شوهر شاد داشتن است
 • تعبیر خواب روسری سیاه در سر داشتن مرد اندوهگین است
 • تعبیر خواب روسری کبود رنگ بر سر داشتن مصیبت است
 • تعبیر خواب روسری زرد بر سر داشتن بیماری شوهر است
 • تعبیر خواب روسری کهنه مانند تعبیر خواب سگ ، ضرر و زیان مالی اس

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب، علامت آن است که ناچار ثروت خود را با دیگران می‌دهید.
 • اگر دختری خواب ببیند روسری بر سر می‌کند، علامت آن است که می‌کوشد مردی را از انجام وظیفه و کار اصلی‌اش باز دارد.
 • دیدن روسری گرانبها در خواب، نشانه آن است که در آینده مشهور و موفق می‌شوید.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • تعبیر دیدن روسری بر سر دلیل بر ۴ چیز است
 • زن- کنیزک- خادم- سود بردن از زنان
  دیدگاه ها
معصومه مرادی
معصومه مرادی
1 ماه پیش
با سلام من خواب دیدم مقنعه ی سورمه ای که دارم یه کم پاره شده و بردمش پیش یکی از بستگانم که برایم تعمیرش کند خواستم ببینم تعبیر این خواب چیه؟
معصومه مرادی
معصومه مرادی
1 ماه پیش
با سلام من خواب دیدم مقنعه ی سورمه ای که دارم یه کم پاره شده و بردمش پیش یکی از بستگانم که برایم تعمیرش کند خواستم ببینم تعبیر این خواب چیه؟
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟