دیدن چرک در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب چرک

  یکشنبه، 25 فروردین 1398   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن چرک در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب چرک
دیدن چرک در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب چرک را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • چرک، آلودگي جسمي و روحي است و کراهتي است که نا خودآگاه از مشاهده نتيجه اعمال خويش و ديگران در ما پديد مي آيد. اين کراهت و انزجار در خواب هاي ما به صورت چرک بر لباس و اشيا مورد مصرفمان ظاهر مي شود. چنان چه ببينيم لباس ما چرک است خواب ما از رنج و غم و غصه حاصل از اعمال و رفتار خودمان خبر مي دهد. اگر در خواب ببينيم که سفره اي گسترده اند و سفره چرک است و کثيف نشان آن است که در امر معاش ما خللي پيدا مي شود و از اين رهگذر غصه دار مي شويم و چنان چه مشاهده کنيم تخت خواب و روتختي ما چرک است همين طور لحاف و تشک و اشيا ديگري که ابزار خوابيدن هستند کثيف شده اند گوياي آن است که در محيط خانه و خانواده ناراحت مي شويم و بين ما و همسرمان اختلاف پديد مي آيد. چنان چه در خواب ببينيم که دست هايمان چرک و کثيف است اگر دست چپ باشد از جانب برادرمان آزردگي خاطر پيدا مي کنيم و اگر دست راست فرزندمان ما را ناراحت و غصه دار خواهد کرد ولي کلا دو دست کثيف گوياي اين هستند که در آينده عملي خلاف انجام مي دهيم و دست به کاري مي زنيم که در نتيجه اندوهگين و ناراحت مي شويم. اگر صورت، کثيف بود، نزد مردم خجالت زده مي شويم و کاري مي کنيم که ديگران پشت سرمان حرف خواهند زد و بد خواهند گفت. شستن و پاک کردن چرک لباس و دست و رو در خواب نيکو است زيرا گوياي مجاهده اي است که براي رفع و دفع آلودگي ها و ناپاکي هاي خويش به عمل مي آوريم. اگر کسي در خواب ببيند که پيراهنش چرک است از جانب همسرش ناراحت و نگران مي شود و چنان چه زني اين خواب را ببيند با شوهرش اختلاف نظر پيدا مي کند و اندوهگين مي شود.
   

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

 • تعبیر چرک، مال و اموال می‌باشد، ‌‌‌‌‌و به طور کلی تعبیر جمع شدن چرک در بدن، جمع شدن مال و اموال می‌باشد.
 • اگر ببینی چرک را می‌مکی و می‌خوری، یـعـنـی مال حرام مصرف می‌کنی.
 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در بدن تو زخمی وجود دارد که در آن خون و چرک جمع شده و بوجود آمده است، یـعـنـی به اندازه زخم و چرک مال و اموالی برایت جمع می‌شود، ولی اگر ببینی در زخم بدن تو خون و چرکی جمع نشده است، یـعـنـی در مال و اموال تو کم و کاستی و ضرر و زیانی بوجود می‌آید (دفع بلا و گرفتاری)
 • اگر ببینی گال خارش می‌کند و در آن چرک می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری.
 • تعبیر بیرون آمدن چرک از بدن، کاهش و ضرر و زیان مالی می‌باشد.
 • اگر ببینی از بدن تو چرک بیرون آمده، ولی دوباره به جای خودش برگشته است، یـعـنـی به اندازۀ آن، مال و اموال تو دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود، ولی دوباره تکمیل خواهد شد.
 • اگر ببینی چرک از «آلت مردی» تو بیرون می‌آید، صاحب فرزندی معلول می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
 • هر که در خواب بیند که جامه چرکین داشت، دلیل که آن مرد فسادکار است. اگر کسی بیند جامه او به چرک یا چیزی دیگر آلوده بود، دلیل بود بر تباهی دین و دنیای او. اگر بیند چرک جامه او به سبب مردگان بود، دلیل بر فساد دین و صلاح دین بود. ابراهیم کرمانی گوید: چرک در خواب دیدن بر سر و تن غم و اندوه است و دیدن چرک بر تن هیچ خیر و منفعت نباشد.

تعبیر خواب به روایت کتاب جابر مغربی

 • اگر ببینی کسی تو را با سلاحی زده و نفهمیدی چه کسی بوده و در محل جراحت چرک جمع شده است، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.
 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دمل را شکافته و چرک و خون آن را مکیده‌ای، یـعـنـی به اندازۀ آن مال و اموال جمع‌آوری خواهی کرد.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

 • اگر ببینی به جای ادرار، چرک بیرون می‌آید، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که معلول جسمی می‌باشد.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی از محل داغ‌شدگی چرک و خون بیرون می‌آید، یـعـنـی به خدمت «پادشاه» مشغول می‌شوی، ولی اگر چرک و خون بیرون نمی‌آید، یـعـنـی از پادشاه بهره‌ای نمی‌بری
 • تعبیر چرک روی سر و بدن، غم و اندوه است و ديدن چرك بر تن هيچ خير و منفعت نباشد.

دیدگاه ها