دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب داس

  چهارشنبه، 28 فروردین 1398   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب داس
دیدن داس در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب داس را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  • داس وسیله انتفاع است و ابزار کار کشاورزی است و چون خود کشاورزی در خواب بد نیست دیدن داس هم نمی تواند تعبیر بد داشته باشد. چنانچه در خواب ببینید که داس در دست دارید یا داس به دیوار اتاق شما آویخته است امکان و وسیله ای می یابید که به کمک آن سود می برید ولی این سود آسان به دست نمی آید و با رنج و کار و تلاش همراه است. اگر دیدید داس به کسی می دهید به او سود می رسانید یا عملی در مسیر خیر انجام می دهید. داس تیز بهتر از داس کند است و چنانچه در خواب ببینید داسی در دست دارید که زنگ زده و کند است خواب شما می گوید احتمال کامیابی است ولی وسیله نیست. داس شکسته ناکامی است در امری که پیش می آید. تیز کردن داس جستجوی وسیله برای توفیق است.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

  • اگر بیند داس در دست داشت، دلیل که آلتی بیاورد که وی را مال حاصل شود. اگر بیند با داس کشت و درو کرد، دلیل او را مال و نعمتی به رنج حاصل شود. اگر داس او بشکست و یا ضایع شد، مال او نقصان یابد.

تعبیر خواب به روایت مغربی

  • اگر ببینی داسی از جنس طلا یا نقره در دست گرفته‌ای، یـعـنـی مقداری مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

  • دیدن داس در خواب ، نشانه آن است که بیماری مانع رسیدگی به کارها و همچنین رفتن به مسافرت خواهد شد .
  • دیدن داس قدیمی و شکسته در خواب ، نشانه جدایی از دوستان و شکست در اقدامات حرفه و کار است .

دیدگاه ها