دیدن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب دندان

  چهارشنبه، 28 فروردین 1398   زمان مطالعه 7 دقیقه
دیدن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب دندان
دیدن دندان در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب دندان را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • دیدن دندان مصنوعی در خواب نشان دهنده این است که کسی به شما دروغ می گوید و شما باید احتیاط کنید. شاید دوستان دروغین بسیار زیادی دارید که در هر لحظه به شما خیانت می کنند. سعی کنید به کسی اعتماد نکنید زیرا ممکن است ناامید و دلسرد شوید.
 • همچنین دیدن دندان مصنوعی در خواب می تواند به دروغ های شما در موقعیتی خاص اشاره کند. اگر کسی را فریب داده اید یا اگر اخیرا کار بدی انجام داده اید، آن را به یاد بیاورید. شاید عهد و پیمان تان با کسی را شکسته اید یا شاید رازی را بازگو کرده اید. همه این موقعیت ها در عالم بیداری می تواند منجر به دیدن دندانی مصنوعی در خواب شود.
 • تعبیر خواب مسواک زدن دندان در خواب نشانه تلاش و کوشش فراوان برای حفظ ثروت می باشد و تمییز کردن و جرم گیری دندان توسط دندانپزشک نشانه دفاع از منافع شخصی خود در مقابل افراد مختلف جامعه خواهد بود.
 • پاک شدن جرم دندان ها در خواب نشانه مبتلا شدن به یک بیماری به صورت مؤقت است و با موفقیت وظایفی که بر دوش شما گذاشته می شود را به پایان می رسانید و اگر شخصی در خواب از تماشای دندان سفید و زیبای خود لذت می برد نشانه این است که وقتی آرزوهای شما بر آورده می شود شما بسیار خوشحال و شادمان خواهید شد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • تعبیر دندان ها در خواب به افراد خانواده ما برمی گردد. بعضی معبران عقیده دارند که دندان های فک بالا مردان فامیل هستند و دندان های فک زیرین زنان و اینکه دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان.
 • اگر کسی ببیند که از دندان های جلویی او، یکی کنده شد، یکی از جوانان فامیل ازدواج می کند و یا به مسافرت می رود. اگر از دندانهای کناری باشد، از اقوام دور کسی ازدواج خواهد کرد. اگر ببیند که دندانهای عقبش کنده شدند، یکی از بزرگان فامیل یا به مسافرت می رود یا فوت می کند. اگر ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده و با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردید، یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر دندان در خاک آلوده و یا مفقود شده، آن خویشاوندش می میرد.
 • اگر ببیند که دندانش کرم خورده و درد می کند، گرفتار دشمن می شود. اگر فقط درد دندان داشت، گرفتار قرض و بدهی می شود. اگر ببیند که دندان هایش سفید و براق است، زندگی خانوادگی او رونق و جلا می یابد. اگر ببیند که دندان هایش کثیف و زشت است، غمی به او می رسد که جنبه خانوادگی دارد.
 • اگر دندان کرسی اش درد می کرد و متورم شده بود، با همسرش اختلاف پیدا می کند و اگر آن را کشید از همسرش جدا می شود. برای زن نیز همین تعبیر هست، یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود. اگر کسی ببیند هیچ دندانی در دهانش نیست، برای پیش بردن اهدافش توانایی کافی نخواهد داشت.
 • اگر خواب ببیند که دندانش افتاد و لثه اش نیز شل شده و بیمار است، کسی از خویشاوندان، به نسبت دندان های جلویی و یا کناری مانند آنچه در بالا ذکر شد، خواهد مرد. دیدن افراد بی دندان در خواب، نشانه آن است که دشمنان برای بدنام کردن شما کوشش خواهند کرد.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

 • اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد. اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد. اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید.
 • اگر بیند دندان‌های پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر بیند جمله دندانهایش بر دندان‌های دیگر، چون تاویل دندان‌های پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد. اگر بیند دندان‌های او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد.
 • اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

 • دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند

تعبیر خواب به روایت مغربی

 • اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد. اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد. اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد. اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • «دیدن دندان‌ها در خواب بر شش وجه است.» اول: اهل بیت خانواده و بستگان، دوم: مال، سوم: منفعت، چهارم: غم و اندوه، پنجم: مصرف (گزند و زیان)، ششم: مفارقت وجدائی از خویشان.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

 • «دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا شود.» و یا «دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد»

تعبیر خواب به روایت دانیال

 • «دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندان‌های بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندان‌های دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندان‌های دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندان‌های پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد و بعضی از معبران گویند: دندان‌های پیشین و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند دندان پیشین او می‌جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود.»

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید دندانهایتان خراب و کرم خورده است، نشانه آن است که سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
 • اگر خواب ببینید یکی از دندانهایتان پوسیده و شکسته است، نشانه آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت. طرح‌ها، نیمه تمام متوقف خواهد شد، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت. و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید.
 • اگر خواب ببینید دندانهای کرم خورده خود را می‌کشید، علامت آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد.

49 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
مریم
18 ساعت پیش

پدرم خواب دیده دندونش درد میکنه وهیچ کسی اون رو براش نمی‌کشه تعبیرش چیه
بازدیدکننده
2 روز پیش

صدقه بزرگ بزارین
بازدیدکننده
2 روز پیش

سلام ،خواب دیدم دندان هام قالبی جدا شدن تقریبا همشون بجز دو یا سه تا از بغل و میشد دوباره قالبی روی لثه گذاشت میشه تعبیر شو بگید لطفا خیلی ممنون
مهرنوش
6 روز پیش

سلام مادر من خواب دیده دندونش درد میکنه و من به عنوان مسکن یه ظرف براش اوردم و گفتم مسکن دندونته باید چشمتو ببندی و یکیشونو بزداری بزاری تو دهنت فشار بدی مایعش بریزه رو دندونت مامانم دست میکنه تو ظرف مار سیاه بوده میزاره رو دندونش و گاز میزنه خونش میپاشه البته خونو ندیده فقط حس کرده و از ترس کل دندونای پایینشو کنده منم با چاقو دوتا دندون یکی سمت چپ عقب یکی سمت راست عقبشو کندم و گفتم بیا خوب شد حالا بزار تو دهنت دندون خراباتو کندم ( لازم به ذکره من و مامانم جفتموم فوبیای مار داریم )
الهه
1 هفته پیش

سلاام.من در خواب دیدم که دندونای سمت چپم درد زیادی دارد و ورم کرده است.معنیش چیه؟
kiyana
1 هفته پیش

سلام من خواب دیدم که دندون بالا جلو خواهرم لق است و منم دیدم که از دهنم ی سنگ بیرون اوردم گفتم دندونه تعبیرش چیه؟
اسماعیل
2 هفته پیش

سلام . من دیشب خواب دیدم که تو خونه ی مادربزرگم هستم و میخاستم غذا بخورم که دیدم دندونام لقه . و دیدم که افتاد تو دستم .چهار یا پنج تا از بالا بود سه تا هم از پایین . اصلا انگار واقعی بود وقتی زبونم بهش میخورد میسوخت جاش . خاستم ببینم طبعیرش چیه؟؟
بازدیدکننده
1 ماه پیش

سلام، مادرم خواب دیده که دوتا از دندونهای بالایی‌ وجلوییش افتاده میشه بگید تعبیرش چی میشه
یکی
1 ماه پیش

سلام من خواب دیدم رفته بودم پیش یک دندان پزشک که نمیشناختمش ولی اون میگفت یکی از دندونهای بالا کرم خورده و سیاه شده و میثخواست برام بکشه اما من خودم کشیدم و دیدم واقعا سیاه شده ولی خیلی راحت کنده شد و اصلا دردی نداشت
سارا
1 ماه پیش

امروز یکی خواب پسرمو دیده که قشنگ حرف میزنه دیشب هم من خوابشو دیده بودم جریان دندان که فرستادم من خیییلی ترسیدم صدقه انداختم
سارا
1 ماه پیش

سلام خواب دیدم مادرشوهرم عمل کمر انجام داده و با ما مده مسافرت و خودشو سرحال نسون میده تا دختراش ودسراش بش نگن چرا اومدی دختراش ناراحت بودن که اومده هی به من میگفتن کاس نمیوردیش بهشون کفتم خودش سوار شد ما هرچی گفتیم راضی نشد و کفت جیزیم نیست انگار خواست چیزی به پسرش بده که من ترسیدم توخواب گفتم نکنه چیزی باشه البته این خواب بعد اینکه از دندان پزشکی پسرم بود برگشتم دیدم یعنی باهم
سارا
1 ماه پیش

سلام خواب دیدم یه جای مثل دندان پزشکی اما امکانات کامل نداشت خودم با یه وسیله ای دندان اخری فک پایین پسرمو از وسط نصف کردم بعد هی به خودم میگفتم به دکتر بگم پرش کنه واون تیکه که جدا شده رو بکشه تا مرتب بشه البته در واقعیت پسرم دوساله هستن ودرخواب هم تقریبا همین سن بودن
بازدیدکننده
1 ماه پیش

اگر مریض دارید صدقه کنار بزارید
بازدیدکننده
1 ماه پیش

ممکنه شما در یک مجلسی حاضر بشید که در مورد چند نفر غیبت یا بحثی بشه دخالت نکنید ممکنه یک ازدواج در فامیل دور داشته باشین
بازدیدکننده
1 ماه پیش

سلام انشالاه خیره تو فامیل مادری چند نفر زیاد میشن یا از طریق ازدواج یا خبر تولد نوزاد دارین
بازدیدکننده
1 ماه پیش

خواب دیدم ردیف پایین دندانم چند دندان اضافه کنارش در امده تعبیرش چیست
Dokhtar
2 ماه پیش

يكي از دندون جلوييام كه بغل اون ٢ تا بزرگ وسطياس سمت راستش يكدفعه ديدم لق شده دست زدم شكل قالب دراومد كه دور داشت توش خالي بود .ته دندونمم شكل پرشدگي سياه به لثم مونده بود سعي كردم دندونمو جا بندازم اما نشد و نگه داشتم تا برم دندانپزشكي ميشه لطفا تعبير كنيد
بازدیدکننده
2 ماه پیش

سلام انشالاه خیره یکی از اقوام شما که احتمالا فرد ی است که دیگران برای ایشون احترام خاصی قائل هستند کمی ناخوش احوال میشوند برای ایشون صدقه بدید
heydari
2 ماه پیش

سلام پسرمن افتاده باصورت روفرش دندون جلوش کنده شده من توخواب همینو براخودم دیدم،خواب دیدم افتادم پنج شش تا از دندونای جلو و سمت راست دهنم افتاد گرفتم تو مشتم.به مامانم گفتم بنداز تو شیر ببریم دکتر بخیه کنه(لیوان شیر:دکتردندانپزشکی که دندون پسرمومعاینه کرد گفت هروقت دندونی دراومد یا شکست بندازید تو لیوان شیر زود به یه دندانپزشک برسونید تابخیه کنه به لثه)
Fatima
2 ماه پیش

خواب دیدم دندان آسیاب کوچک اول بالاروکندم و گذاشتم جای دندان آسیاب کوچک پایین وازپایین گذاشتم بالا
رایان
2 ماه پیش

سلام در خواب دیدیم که دندان های مرتب ومنظمی دارم کسی میدونه تعبیر این خواب چیه؟
ناشناس
2 ماه پیش

با سلام من چند مدته همش خواب میبینم همه دندونام تو دهنم پودر شده از دهنم بیرون میریزم تعبیرش چیه؟
محمد
2 ماه پیش

باید مسواک بزنی
محمد
2 ماه پیش

خوابت درست نیست
محمد
2 ماه پیش

نه اصلا نترس چیزی نیست
محمد
2 ماه پیش

تو خوابت الکیه دخترونس این خوابه تو دیدی اخه
Eilay
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم دختر عموم دندوناشو ارتودنسی کرده خیلی سفید زیبا و مرتب شدن و سیم های ارتودنسیش هم خاص و خوشگل بودن تعبیرش چیه؟
محسن
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم یکی از دندان های بالای ام سیاه شده پدرم آن را فشار داد و شکست و از زیر آن دندان جدید در آمد لطفا آن را تعبیر کنید ممنون می شوم
Samira
2 ماه پیش

ببخشید میشه یکی به من تعبیر دقیق خوابم و بگه من خواب دیدم تو یه خونه بزرگم و اخرین دندون فک پایینم عقل نه ها یکی مونده به عقل شل میشه و با دستم میکنم و تو دستم نگاش میکنم میترسم فوت باشه لطفا یکی به من یگه تعبیر خوابمو اگه میدونید
بازدیدکننده
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم یکی از دندانهای تخت بالا لق است ومن او رابه زور درش آوردم..برام تعبیرش کنید تشکر
بازدیدکننده
2 ماه پیش

من خواب دیدم که تو خواب دندونام رو روهم فشاردادم چند تادندونای آسیاب و یک دندون نیشم کنده شد سمت راست و تو دهانم پر دندونم بود وقتی دندونارو از دهانم میاوردم بیرون دست ب دندونای نیش جلو زدم دیدم سالمن ولی دهانم پراز دندون بود خون هم نمیومد ببخشید تعبیرش چیه
بازدیدکننده
2 ماه پیش

این علامت استرسه دوست من. شما در ذهنتون نگران چیزی هستید
بازدیدکننده
3 ماه پیش

من‌چندسال‌پیش‌خواب‌دیدم‌تمام‌دندونام‌ریخت‌کف‌دستم‌تعبیرکردم‌گفت‌یه‌نفراز‌بزرگ‌خاندان‌میمیره‌پدربزرگم‌فرداش‌فوت‌شد
بازدیدکننده
3 ماه پیش

عمه من خواب ديده که دخترم دندان کشيده ميشه تعبير را برام خلاصه کنيد تشکر
علیرضا
3 ماه پیش

سلام اگه خواب بدی هم دیدید بگید ان شاالله که خیره تعبیر خواب ختم به خیر میشه ولو ظاهر خواب بر وفق مراد نباشه اینها همه در فقه و احادیث ما هست در یک کلمه : نفوس خیر زدن سبب جذب خیر میشه
بازدیدکننده
3 ماه پیش

سلام من خواب دیدم رفتم دندانپزشکی و دندانهایم را دارم درست میکنم
طاها
3 ماه پیش

من دیدم که دندان آسیایی پایین شکسته ودهانم پرازخون شده.ودندانم رادست راستم گرفته ام.ودرهمان لحظه پسرکوچکم هم دندانش شکسته ومن نگران هردودرحال آمدن به خانه هستیم ودهان من حی پرازخون میشودومن مجبورمیشوم دهانم راخالی کنم،نزدیک صبح ازخواب بیدارشدم
Bn
3 ماه پیش

من خواب دیدم که به صورت ناگهانی دندانم لق شد و با دستمال جلود دندانم را گرفتم و دیدم که دندان خون آلود است و به دندان پزشک مراجعه کردم که دندانم را بکشد اما فقط یک اسکناس ۱۰۰۰۰ تومانی داشتم و برای پول دندان پزشکی کافی نبود و بعد از از دندان پزشکی فرار کردم. تعبیرش چیست؟
قاسم
3 ماه پیش

خواب دیدم تمام دندونام ریختن کف دستم و دو یا سه تا از دندونا افتادن روی زمین که از رو زمین برداشتم
حسین
3 ماه پیش

خواب دیدم دندان ردیف جلو،یادم نیست بالا یا پایین،شکسته و سیاه و کرم خورده بود.با دستای خودم کشیدمش.هیچ دردی هم نداشت.لطفا تعبیرشو بگید که بدجور فکرمو درگیر کرده.ممنونتون میشم
فرهادی
3 ماه پیش

سلام دیشب من خواب دیدم که از جلوفک پایینم یکی داشت دندانم رو میکشید حالا ندیدم یا یادم نیس دکتر بودن یا کس دیگری داشت میکشید من برگشتم به همسرم گفتم ببین خیلی راحت درمیاداین جلویی چون ریشه ندارن . ..
بازدیدکننده
3 ماه پیش

سلام من دیشب خواب دیدم ک از رو دندونام دندون مصنوعی گذاشتم وقتی اومدم دندون مصنوعی رو بردارم دندون پشت پایینیم لق شد ولی درنیومد همونجوری لق بود بعد فهمیدم دندون مصنوعی که اونجوری شده و دندون خودم نیست در ادامه اش تو خواب خوابمو تعبیر کردن که زبونم لال مامانت میمیره و مامانم مرد منم داد میزدم میشه تعبیر خواب منم بگین مرسی🙏
یکتا
3 ماه پیش

من تا الان چند ماهه خواب میبینم که دندونام روی هم فشار میان انگار دارع خورد میشع 😕
قدیر
6 ماه پیش

من خواب دیدم یک کودک دندان های خودش را میکشد و من به تماشای او نشستم دندان های او بزرگ و تمیز بود
الهه
6 ماه پیش

من دیشب خواب دیدم دندونام یکی یکی داره میوفته انگار شکسته بودن همشون رو از دهنم در میووردم و کف دست چپم میزاشتم یعنی چیییییی
مریم جعفری
8 ماه پیش

سلام \r\nمن امروز عصر خواب دیدم که خونه دختر عمه ام بودم.بعد داشتم از خونشون می آمدم بیرون پله هاشون لیز بود من لیز خوردم روی پله و تا نشستم فکم خورد روی هم و یک دندان آسیاب بالایی داشتم که پوسیده بود یکمش لق شد و من باهاش بازی بازی کردم جدا شد و گرفتم کف دستم نگاش کردم دیدم به اندازه یک ماش بود و پوسیده،بعد گرفتم دستم و رفتم .ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنین
نفیسه
8 ماه پیش

دوشب پیش خواب دیدم دندان ردیف پایین جلوییم افتاده بودو جاش خالی بود…\r\nحالا من مدام غصه این جای خالی دندونمو میخوردم.میشه خواهش کنم تعبیر این خواب رو بهم بگید اخه شبی که تعبیرشو سرچ کردمو خوندمو خوابیدم با جیغ مامانم بیدار شدم که باز بابام قندش افتاده بودو…با تعبیرایی که خوندم خیلی ترسیدم.صدقه هم گذاشتم لطفا تعبیر این خواب رو بهم‌بگید
سید حجت مبارز
8 ماه پیش

سلام من خواب دیدم ک دندون بالا جلوم یکیش میخواد بیفته ولی من دهنمو میبندم نیافته ک زشت نشم این دندون ک میخواد بیوفته دوتا ریشه داره بعد جلو آینه وای میسم دندونم کنده میشه بعد میبنم بازم همونجا دندون دارم بعد میگم این دندون ک کنده شده به این دندونم چسبیده بوده بعد اون دندونم ک کنده شده خیلی بزرگ زرد و زشت اس لطفا تعبیر کنید ممنونم
میلاد
9 ماه پیش

سلام خواب دیدمکه دندون مایینیم سمته چپ نصفش شکسته و در واقعستم همینطوره دکتر میگه بلید بکشی ولی کشیده نشد اخرش نمیدونم جی شد بیدار شدم یا خواب بعدی شروع شد
دیدگاه خود را ثبت نمایید