دیدن دست در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب دست

  چهارشنبه، 28 فروردین 1398   زمان مطالعه 9 دقیقه
دیدن دست در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب دست
دیدن دست در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب دست را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • تعبیر خواب دست های شکسته نشان دهده عدم توانایی ارتباط با دیگران است.
 • تعبیر خواب شستن دست ها این است که در مورد مساله ای مهم با دیگران به توافق خواهید رسید.
 • خارش دست چپ به معنی پول زیاد است.
 • تعبیر آتش گرفتن دست ها به این معنی است که برای کاری بسیار تلاش کرده اید اما متاسفانه نتیجه ای نمی گیرید.
 • تعبیر خواب بستن دست ها با طناب نشان دهنده عدم توانایی شما در کمک کردن به دیگران است.
 • تعبیر خواب قطع شدن دست ها به این معنی است که مهارت های خود را از دست داده اید. 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • در خواب دست ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر دست ها را ببینیم توجهمان جلب می شود مگر این که به علتی که این علت یا نقصان است در دست ها و یا زیادتی. برخی از معبران نوشته اند هر دست یا زن بیننده خواب است و یا برادر و برخی دیگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند. اگر زیادتی در دست ببینیم در واقع زیادتی کمکی است که دریافت می کنیم و نقصان تنگدستی و فقر و گرفتاری های مالی است. زینت در دست ها برای زنان نیکو است و کلا خوب است اما برای مردان دیدن زینت مثل انگشتری و النگو خوب نیست و کراهت دارد. اگر در خواب ببینید که دست ها را به هم افکنده اید دچار فقر و تنگدستی می شوید و چنانچه ببینید دست اضافه آورده اید به نوشته نفایس الفنون کار نیک انجام می دهید. اگر در خواب ببینید که دستتان لمس شده و کار نمی کند نشان آن است که از یاری دیگران نا امید و دلسرد می شوید.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

 • اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش بریده بیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند. اگر بیند که به یک دست دست دیگر را باز می کرد، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند. اگر بیند که دست خویش را به کار می بُرد، دلیل که او را دل به هوای کسی مشغول شود. اگر بیند که کفهای دست بر هم می زند، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد. اگر بیند که در شهر وی، یکی را بیاوردند و دست او را ببریدند، و دیگری را به دار زدند، دلیل که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای ان نشنید. اگر بیند که دست او شل شده، دلیل که برادر یا انباز او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد. اگر بیند که همچون چهارپایان به چهار دست و پای همی رفت، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید. اگر بیند که هر دو دست او می لرزید، دلیل است که از کسب فروماند. اگر بیند که دست او مادرزاد خشک است، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازمان

تعبیر خواب به روایت مغربی

 • اگر بیند که دست خویش را چون چنبر درگردن کرده است، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد. اگر بیند که دست او را از جائی کوتاه کردند، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری خواهد. اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فسادِ پیشه و منفعت وی کند. اگر بیند که پادشاهی دست راست او ببرید، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند. اگر بیند که دستش از تن او تحویل کرد به بدن پیغمبری، یا کسی از اهل زهد و صلاح، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد، یا کسی بر دست او توبه کند و به خدای تعالی باز آید، همچنان که بر دست پیغمبران و زاهدان توبه کنند. اگر بیند که دستش تحویل کرد به تن پادشاهی، اگر آن پادشاه مصلح و دیندار است، دلیل بر خیر و صلاح دین کند. اگر آن پادشاه مفسد و بی دین است، دلیل بر شر و فساد دین کند. اگر بیند که یک دست و ی دراز شد، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب همی کند و به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که به هر دو دست می رفت، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید و معبران گویند: از خویشان منفعت یابد. اگر بیند که دست با او سخن گفت، دلیل که معیشت او نیکو است. اگر بیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند.

تعبیر خواب به روایت اسماعیل ابن اشعث

 • اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگی و پادشاه یابد. اگر بیند دست راست او دراز شده است، دلیل که دولتش زایل شود. اگر بیند که دست ها را با اشنان می شست، دلیل است که ازخیر او ناامید شود، آن که امید دارد. اگر بیند جانوری که به تاویل نیک باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد، یا بیند از سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد، دلیل که غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت کارِ وی محمود است. اگر آن جانور به تاویل بد است، تاویل خواب به خلاف این است. اگر بیند دست راست او خشک شد، دلیل بر فساد صحت او کند. اگر بیند که دست کسی را به دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده، دلیل است عمر او دراز است. اگر بیند که از دست مشرکی، دست اورنجن سیمین کرد، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید دستتان از موهای بلند پوشیده شده است ، تعبیر ، آن است که در محدوده کارهای خود فرد مقتدر و بزرگی نمی شوید .
 • اگر در خواب لکه خونی ، روی دستی ببینید ، تعبیر ، آن است که از خانواده شما انتقادی نامعقول و دور از ذهن خواهد شد .
 • تعبیر شستن دست در خواب ، شرکت در جشن و شادمانی است .
 • تعبیر خواب بستن دستها آن است که در زندگی با سختی و مشکلاتی مواجه می شوید . اما اگر بتوانید در خواب دستهای خود را آزاد کنید علامت آن است که دیگران را مجبور می کنید تا از فرامین شما اطاعت کنند .
 • تعبیر دیدن دست قطع شده در خواب ، علامت آن است که مردم قادر به درک تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می دهید در انزوا زندگی کنید .
 • تعبیر دیدن دستهای زیبا در خواب ، آن است که به سرعت نام شما مشهور می شود و امتیازات بزرگی به دست می آورید .
 • دیدن دستهایی زشت در خواب ، نشانه آن است که به دام فقر و نومیدی خواهید افتاد .
 • اگر در خواب احساس کنید دست خود را سوزانده اید ، علامت آن است که برای به دست آوردن ثروت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام می کنید و برای همین با شکست مواجه می شوید .
 • اگر خواب ببینید دست شما بزرگتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت می کنید .
 • اگر خواب ببینید دست شما کوچکتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت و موفقیتی نخواهید داشت .
 • اگر در خواب دستهای خود را کثیف و خاک آلود ببینید ، دلالت بر آن دارد که با دیگران از روی حسادت و دور از انصاف رفتار خواهید کرد .
 • اگر زنی در خواب دستهای خود را ستایش کند ، تعبیرش آن است که توجه مردی را به خود جلب می کند و سالها در کنار او زندگی خواهد کرد .
 • اگر زنی خواب ببیند مردی دستهای او را در دست می گیرد ، علامت آن است که به اعمال نامشروع کشیده خواهد شد .
 • اگر زنی خواب ببیند دست به آتش می زند ، علامت آن است که به مقام والایی دست خواهد یافت .

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • تعبیرهای کف دست عبارتند از: بخشندگی و سخاوتمندی , مال و اموال , ریاست , فرزند , شجاعت و دلیری , ازدواج حرام با زن

تعبیر خواب به روایت کرمانی

 • اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند. اگر بیند که دست ها را به سوزن نیل کرده است، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال. اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتی رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگ ربیند که دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد. اگر بیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند و بعضی از معبران گویند: دست بریدن در خواب ، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

 • تعبیر خواب نداشتن دست راست ، از دست دادن و مرگ پدر است .
 • تعبیر خواب نداشتن دست چپ ، از دست دادن و مرگ مادر است.
 • تعبیر خواب دستان پشمالو ، شکست و عدم موفقیت است.
 • تعبیر خواب دست بریده شده یا زخمی ، بدبختی است.
 • اگر خواب ببینید دستتان زخمی شده است ، تعبیر ، آن است که برای رسیدن به چیزی حداکثر تلاش خود را می کنید اما شخص دیگری زودتر از شما آن را تصاحب می کند .
 • تعبیر خواب شستن دستان قدردانی اطرافیانتان از شماست.
 • تعبیر دیدن دست فردی دیگر غم و اندوه است.
 • تعبیر دیدن دستان زیبا در خواب میگوید در امور کاری موفقیتی خواهید داشت.
 • تعبیر خواب دستان کوچک ، خیانت است.
 • تعبیر خواب دستان زیاد داشتن : پولی به دستتان خواهد رسید و یا از شما تجلیل خواهد شد.
 • تعبیر خواب فشردن دست کسی ، آشنایی با فردی جدید است.

33 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
سمانه
3 روز پیش

سلام من خواب دیدم شوهرم از ناحیه کتف سمت چپش به صورت جدا از هم دوتا دست شبیه به هم دارد و خونی هستن،وآن سمت راست یک دست دستهایم کامل وبی نقصند چه تعبیری داره؟
هانیه
4 هفته پیش

سلام.من خواب دیدم همسرم درحین انجام کاری انفجار کوچکی رخ داد و ۴انگشت یک دستش قطع شد.فک کنم دست دیگرش هم از مچ قطع شد.دقیق یادم نیس.ولی بعد بیهوش روی زمین افتاد..چه تعبیری داره؟
بازدیدکننده
1 ماه پیش

سلام من چن وقتی هست ک یه خاستگار دارم که خیلی پافشاری میکنی در صورتی ک هربار ردش کردم ظاهرا پسر خوبی هس ولی دلیل من برای رد کردنش ظاهرش هست که البته بد نیس ولی ب دل من نمیشینه امروز بین ساعت یازده تا دوازده صبح خواب دیدم که دوتا دست نداره ولی تو خواب انگار اینکه دست نداره براش مشکلی نبود و میتونس ب کاراش برسه تو خواب از کاراش و ظاهرش خیلی خوشم اومد تو خواب میدونستم ک دوتا دست نداره با این حال ازش خوشم اومد خوابم اینقد واضح بود که وقتی بیدار شدم شک کردم ک پسره واقعا تو واقعیت دست داشته یا نه
شیوا
1 ماه پیش

قبل از اینکه خابمو بگم اول بگم که من تو زندگی عادیم خیلی دوست دارم آرایشگر بشم ولی همسرمو پدرم اجازه نمیدن ،دیشب هم با نامزدم سر اینکه چرا وقتی از سر کار میاد بمن اول پیام نمیده و اول کارای دیگش ر میکنه اخر شب پیام میده و منتظرش بودم دعوا کردیم، شب رعدو برق میزدو از ترس خابم نمیبرد بعد از اذان صبح خابیدم و خاب دیدم با خانوادم یه شهر دیگه رفتیم و پاساژ بزرگ و عجیبی بود ،خانوادمو تو پاساژ گم کردمو برام مهمم نبود، خودم تنهایی پاساژو میگشتم و بعضی مغازه ها میرفتم ،یک مغازه رفتم یه پیر مرد با موی سفی
تانيا
1 ماه پیش

خواب ديدم كسي كه دوستش دارم تمام اين مدت يك دستش به اندازه ي دست يك نوزاد كوچك بوده و اينو از من قايم ميكرده و موهاش سفيد بودن و پيرتر از سن واقعي بود و اينو هم از من قايم ميكرده. تعبيرش چيه؟
بازدیدکننده
1 ماه پیش

با سلام و خسته نباشید. من خواب دیدم که با چاقو یک لایه از گوشت ساعد دستمو کندم و بعد مشغول ریز ریز کردن اون شدم و انگار که میخواستم با اون برای شخصی غذا درست کنم-_-
A
2 ماه پیش

من خواب ديدم دارم انگشتانم رو با چاقو اسيب ميزدم ،بعد يهو مادرم گفت چطور داري اينكار رو مي كني،من بعد از حرف مادرم ديگه نتونستم ادامه بدم و چاقو در دست مادرم بود و ديدم مادرم داره سعي مي كنه دستانم رو ك قطع شده بودن از ساعد وصل كنه اما وقتي من نگران بودم از كارم ديدم ك هر دودست خودم سالمه و اونا دوتا دست إضافي ان ك مادرم ميخواد وصل كنه و من مي گفتم نميشه و در حالت گريه بودم ولي پدرم مي گفت ميشه
Masoom
2 ماه پیش

خواب دیدم کسی که دوسش دارم روی دست چپش زخم شده و خون میومد من دوتا دستمال کاغذی برداشتم و گذاشتم رو دستش خونشو پاک میکردم هرچی پاک میکردم جاش خون میومد بعدم آب چرکی و در همون حال که پاک میکردم سعی داشتم دستشو تو دستام بگیرم و حس خوبی داشتم
اهورا
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم که یه ماهی شبیه قزل آلاکه بزرگ هم بود دست چپم رو گاز گرفت و دردم اومد ولی قطع نشد حتی خون هم نیومد.میشه لطفاً جواب بدین
حقوقدان
2 ماه پیش

مراقب باشید ب چ ڪسی اعتماد می ڪنید، و بیشتر سعی ڪنید از عیبجویی و تمسخر ڪردن دیگران بپرهیزید تا در امان باشید تا بر شما آفت این امر سبب رسوایی نشع ..
حقوقدان
2 ماه پیش

عملی انجام می دید ڪ ڪسی قادر باصلاح اون نخواهد بود و متضرر خواهید شد
حقوقدان
2 ماه پیش

کسی در ڪارع شغلی یا امورع دنیویتون با رفتارش بهتون ضربه می زنع ولی شما آگاه میشید و بر اون شخص پیروز میشید
حقوقدان
2 ماه پیش

ینی دیگر توانایی انجام امور برای بهبودی اوضاع و احوالات خود را ندارد و بهترست ب سبب این برایش خیرات دهید
حقوقدان
2 ماه پیش

شما بر گناهانی ڪ انجام دادید و بر اون آگاه نیستید باید توبه ڪنید ڪ باعث رستگاریتون خواهد شد..
حقوقدان
2 ماه پیش

ڪمڪ ڪسی از نزدیکان چون دوست نزدیڪ برادر خواهیدڪردید اما با منت فراوون ڪ باعث ناراحتی شخص خواهد شد ولی سعی ب جبران ان خواهید داشت
حقوقدان
2 ماه پیش

باز موندنش از امور دنیا در جایگاه حسرت براش مونده و کوتاهی دستش از دنیاست ڪ نیازمندع خیراتع ..
حقوقدان
2 ماه پیش

تلاش درصدد بهبودی اعمال ڪ در اینبارع از شما نیز خواستار این خواهد بود در این امور ڪ از گذشته با او بودید او را همراهی ڪنید
حقوقدان
2 ماه پیش

مردم بدلیل ناسپاسی و فراموشی از انعام الهی، نعمتهای الهی رو مبدل ب عذاب خواهند ڪرد و شمام موافق اونها ڪفر میگید ڪ دامن گیرتون خواهد شد ولی پشیمون خواهید شد و بسرعت متوجه میشیدو از شما دفع خواهد شد..
حقوقدان
2 ماه پیش

در انجام امری ڪ پیوسته ب آن مشغولست باز خواهد ماند
حقوقدان
2 ماه پیش

در اوج مشغله در امور دنیا خلائی در زندگیتان پیش خواهد آمد ولی بسیار ڪم ڪ ب شما توفیق تفڪر خواهد داد
بازدیدکننده
3 ماه پیش

سلام خواب دیدم دست چپم یه دفعه بعد از یه خارش کوچک بعد ازمچ دستم یه سوارخ اندازه نخود روی دستم ایجاد شده
Masi
3 ماه پیش

خواب دیدم پدرم اومده خونمون ولی دستش شکسته
🌹
3 ماه پیش

سلام بعد نماز صبح حدودا ۵ بود خواب دیدم ، برادرم منو صدا میکنه میگه بیا کنار پنجره که هوارو بهم بشون بده ، هوا مه الود و دم دمای باریدنش بود چند ثانیه بعد از آسمون سنگهای سیاه و طلایی رنگ میبارید من یکیشو دستم گرفتم مثل سنگپا بود ولی چند دقیقه بعد که بارون قطع شد از داخل سنگهایی که رو زمین بود حشراتی مثل عنکبوت خارج میشدن و میرفتن بعد من اون سنگی رو که دستم داشتم رو انداختم رفت .ولی این حشره از داخل ساعد و ارنج من خارج شد و رفت 🥺
ریهام
3 ماه پیش

سلام خواب دیدم مادرم دست های پیروخسته شو کنده وبجاش دستاهای ظریف ودخترونه ای داشت حتی دستاهای پیرشو درخواب به من داد تاپوستشو بکن این خواب چه تعبیر داره ممنون میشم اگه بهم بگین
کریمی
3 ماه پیش

سلام خواب دیدم دریک‌هتل با دیوار های سفید باید موقتا بمانیم یک لیدر پشت سر من راهنمایی میکرد کدام سمت برم یک راهرو‌کنار پله روبرو و سمت راست و چپ اتاق داشت به من گفت اتاق روبرو مال شماست و چون پنجره و بالکن نداشت من گفتم اتاق سمت راست را میخوام وقتی وارد اتاق شدم بالکن را دیدم‌که خاک زیادی گرفته بستم کنار درب دیدم دست مردانه ای که فقط تا بالای مچ بود روی هوا با سیگار برگ‌لای انگشت حرکت میکنه موافقت کرد من در اتاق انتخابی خودم مستقر شوم و بعد دیدم مادر و دو کودک برای استفاده از سرویس بهداشتی وارد اتاق من شدند وقتی اعتبار کردم گفت که سرویس بهداشتی اتاق همگانی هستش و من در حالی که جذاب از پا خارج میکردم و می دیدم مچ پام گرم کرده ناراحت بودم که خلوتی برای استراحت ندارم
علی اصغر
3 ماه پیش

چند شب خواب میبینم پسر ده ساله ام که فوت شده است زنده هست ولی دو دستش را انگار مادر زادی ندارد ولی ما خوشحالیم که پس مونو داریم ولی خودش وقتی میخواد کاری رابکنه ناتوانه
گگی
4 ماه پیش

دیشب خواب دیدم با دست خودم دست راستمو قطع کردم وبعدش سعی درترمیم ان داشتم
Roya
4 ماه پیش

سلام من خواب دیدم دست چپ خودم رو قطع کردم و خواستم بگیرمش یهو اون دست قطع شده دست منو گرفت و فشار داد بعد ول کرد هر چی جیغ زدم کسی به کمکم نیومد رفتم پیش عمو و زنعموم کمک خواستم دیدم تا جای دست قطع شده ام دست جدید دراومده و سالم..خلاصه رفتم ببینم اون دست قطع شده چیشد دیدم تا داره ازش خون سفید رنگ میاد..بعد اون دست قطعه باهام حرف زد و یه چیزایی گفت بعد گفت بیا نزدیکتذ رفتم نزدیک یهو همون دست قطعه پرید انگشت وسطی دست جدیدمو گرفت بعد یهو بی جون شد و افتاد ولی همون جایی که گرفته بود جای دوتا حلقه دراومده بود خیلی ترسیدم ایخوابم بین ساعت شیش تا نه صبح دیدم خواهش میکنم جوابمو بدین.. مهمه برام
اميد
5 ماه پیش

سلام ، من خواب ديدم در حمام با دو دستم مشغول شستن دست سوم خودم بودم ، بعد كه متوجه شدم سه تا دست دارم خيلي ترسيدم و اون دست بلافاصله غيب شد.
ارزم
5 ماه پیش

سلام تعبیر خواب اینکه دست مرده کوتاه است چیه
ElhamMoradipor
5 ماه پیش

با سلام و خسته نباشید و تبرک سال نو من دیشب خواب دیدم که ی نفر یا چوب زد به دست راستم و درد گرفت با دست چپ گرفته بودمش و گریه میکردم و فکر میکردم ک شکسته از شما خواهشمندم تعبیرخوابمو بگید
سيد بركات موالي
8 ماه پیش

با سلام من در خواب ديدم كه دست راستم شكسته،به نزد دكتر رفتم ولي آن را گچ نگرفتم\r\nتعبير اين خواب چيست؟؟؟\r\nبا تشكر
مهدیه
9 ماه پیش

سلام من خواب دیدم یکدفعه از انگشت انگشتری دست چپم خون خیلی زیاد بیرون زدبعدش رفتم دستمو شستم ک دیدم دستم تاارنج کثیفه کثیفی هارم شستم ولی کمی از کثیفی هارو دستم موند
دیدگاه خود را ثبت نمایید