دیدن دست در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب دست

  چهارشنبه، 28 فروردین 1398   زمان مطالعه 9 دقیقه
دیدن دست در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب دست دیدن دست در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب دست
دیدن دست در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب دست را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • تعبیر خواب دست های شکسته نشان دهده عدم توانایی ارتباط با دیگران است.
 • تعبیر خواب شستن دست ها این است که در مورد مساله ای مهم با دیگران به توافق خواهید رسید.
 • خارش دست چپ به معنی پول زیاد است.
 • تعبیر آتش گرفتن دست ها به این معنی است که برای کاری بسیار تلاش کرده اید اما متاسفانه نتیجه ای نمی گیرید.
 • تعبیر خواب بستن دست ها با طناب نشان دهنده عدم توانایی شما در کمک کردن به دیگران است.
 • تعبیر خواب قطع شدن دست ها به این معنی است که مهارت های خود را از دست داده اید. 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • در خواب دست ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر دست ها را ببینیم توجهمان جلب می شود مگر این که به علتی که این علت یا نقصان است در دست ها و یا زیادتی. برخی از معبران نوشته اند هر دست یا زن بیننده خواب است و یا برادر و برخی دیگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند. اگر زیادتی در دست ببینیم در واقع زیادتی کمکی است که دریافت می کنیم و نقصان تنگدستی و فقر و گرفتاری های مالی است. زینت در دست ها برای زنان نیکو است و کلا خوب است اما برای مردان دیدن زینت مثل انگشتری و النگو خوب نیست و کراهت دارد. اگر در خواب ببینید که دست ها را به هم افکنده اید دچار فقر و تنگدستی می شوید و چنانچه ببینید دست اضافه آورده اید به نوشته نفایس الفنون کار نیک انجام می دهید. اگر در خواب ببینید که دستتان لمس شده و کار نمی کند نشان آن است که از یاری دیگران نا امید و دلسرد می شوید.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

 • اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش بریده بیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند. اگر بیند که به یک دست دست دیگر را باز می کرد، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند. اگر بیند که دست خویش را به کار می بُرد، دلیل که او را دل به هوای کسی مشغول شود. اگر بیند که کفهای دست بر هم می زند، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد. اگر بیند که در شهر وی، یکی را بیاوردند و دست او را ببریدند، و دیگری را به دار زدند، دلیل که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای ان نشنید. اگر بیند که دست او شل شده، دلیل که برادر یا انباز او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد. اگر بیند که همچون چهارپایان به چهار دست و پای همی رفت، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید. اگر بیند که هر دو دست او می لرزید، دلیل است که از کسب فروماند. اگر بیند که دست او مادرزاد خشک است، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازمان

تعبیر خواب به روایت مغربی

 • اگر بیند که دست خویش را چون چنبر درگردن کرده است، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد. اگر بیند که دست او را از جائی کوتاه کردند، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری خواهد. اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فسادِ پیشه و منفعت وی کند. اگر بیند که پادشاهی دست راست او ببرید، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند. اگر بیند که دستش از تن او تحویل کرد به بدن پیغمبری، یا کسی از اهل زهد و صلاح، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد، یا کسی بر دست او توبه کند و به خدای تعالی باز آید، همچنان که بر دست پیغمبران و زاهدان توبه کنند. اگر بیند که دستش تحویل کرد به تن پادشاهی، اگر آن پادشاه مصلح و دیندار است، دلیل بر خیر و صلاح دین کند. اگر آن پادشاه مفسد و بی دین است، دلیل بر شر و فساد دین کند. اگر بیند که یک دست و ی دراز شد، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب همی کند و به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که به هر دو دست می رفت، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید و معبران گویند: از خویشان منفعت یابد. اگر بیند که دست با او سخن گفت، دلیل که معیشت او نیکو است. اگر بیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند.

تعبیر خواب به روایت اسماعیل ابن اشعث

 • اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگی و پادشاه یابد. اگر بیند دست راست او دراز شده است، دلیل که دولتش زایل شود. اگر بیند که دست ها را با اشنان می شست، دلیل است که ازخیر او ناامید شود، آن که امید دارد. اگر بیند جانوری که به تاویل نیک باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد، یا بیند از سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد، دلیل که غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت کارِ وی محمود است. اگر آن جانور به تاویل بد است، تاویل خواب به خلاف این است. اگر بیند دست راست او خشک شد، دلیل بر فساد صحت او کند. اگر بیند که دست کسی را به دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده، دلیل است عمر او دراز است. اگر بیند که از دست مشرکی، دست اورنجن سیمین کرد، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید دستتان از موهای بلند پوشیده شده است ، تعبیر ، آن است که در محدوده کارهای خود فرد مقتدر و بزرگی نمی شوید .
 • اگر در خواب لکه خونی ، روی دستی ببینید ، تعبیر ، آن است که از خانواده شما انتقادی نامعقول و دور از ذهن خواهد شد .
 • تعبیر شستن دست در خواب ، شرکت در جشن و شادمانی است .
 • تعبیر خواب بستن دستها آن است که در زندگی با سختی و مشکلاتی مواجه می شوید . اما اگر بتوانید در خواب دستهای خود را آزاد کنید علامت آن است که دیگران را مجبور می کنید تا از فرامین شما اطاعت کنند .
 • تعبیر دیدن دست قطع شده در خواب ، علامت آن است که مردم قادر به درک تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می دهید در انزوا زندگی کنید .
 • تعبیر دیدن دستهای زیبا در خواب ، آن است که به سرعت نام شما مشهور می شود و امتیازات بزرگی به دست می آورید .
 • دیدن دستهایی زشت در خواب ، نشانه آن است که به دام فقر و نومیدی خواهید افتاد .
 • اگر در خواب احساس کنید دست خود را سوزانده اید ، علامت آن است که برای به دست آوردن ثروت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام می کنید و برای همین با شکست مواجه می شوید .
 • اگر خواب ببینید دست شما بزرگتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت می کنید .
 • اگر خواب ببینید دست شما کوچکتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت و موفقیتی نخواهید داشت .
 • اگر در خواب دستهای خود را کثیف و خاک آلود ببینید ، دلالت بر آن دارد که با دیگران از روی حسادت و دور از انصاف رفتار خواهید کرد .
 • اگر زنی در خواب دستهای خود را ستایش کند ، تعبیرش آن است که توجه مردی را به خود جلب می کند و سالها در کنار او زندگی خواهد کرد .
 • اگر زنی خواب ببیند مردی دستهای او را در دست می گیرد ، علامت آن است که به اعمال نامشروع کشیده خواهد شد .
 • اگر زنی خواب ببیند دست به آتش می زند ، علامت آن است که به مقام والایی دست خواهد یافت .

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • تعبیرهای کف دست عبارتند از: بخشندگی و سخاوتمندی , مال و اموال , ریاست , فرزند , شجاعت و دلیری , ازدواج حرام با زن

تعبیر خواب به روایت کرمانی

 • اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند. اگر بیند که دست ها را به سوزن نیل کرده است، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال. اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتی رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگ ربیند که دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد. اگر بیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند و بعضی از معبران گویند: دست بریدن در خواب ، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

 • تعبیر خواب نداشتن دست راست ، از دست دادن و مرگ پدر است .
 • تعبیر خواب نداشتن دست چپ ، از دست دادن و مرگ مادر است.
 • تعبیر خواب دستان پشمالو ، شکست و عدم موفقیت است.
 • تعبیر خواب دست بریده شده یا زخمی ، بدبختی است.
 • اگر خواب ببینید دستتان زخمی شده است ، تعبیر ، آن است که برای رسیدن به چیزی حداکثر تلاش خود را می کنید اما شخص دیگری زودتر از شما آن را تصاحب می کند .
 • تعبیر خواب شستن دستان قدردانی اطرافیانتان از شماست.
 • تعبیر دیدن دست فردی دیگر غم و اندوه است.
 • تعبیر دیدن دستان زیبا در خواب میگوید در امور کاری موفقیتی خواهید داشت.
 • تعبیر خواب دستان کوچک ، خیانت است.
 • تعبیر خواب دستان زیاد داشتن : پولی به دستتان خواهد رسید و یا از شما تجلیل خواهد شد.
 • تعبیر خواب فشردن دست کسی ، آشنایی با فردی جدید است.
  دیدگاه ها
مهدیه
مهدیه
1 ماه پیش
سلام من خواب دیدم یکدفعه از انگشت انگشتری دست چپم خون خیلی زیاد بیرون زدبعدش رفتم دستمو شستم ک دیدم دستم تاارنج کثیفه کثیفی هارم شستم ولی کمی از کثیفی هارو دستم موند
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟