دیدن فانوس در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب فانوس

  چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن فانوس در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب فانوس
دیدن فانوس در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب فانوس را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی

 • اگر در خواب ببینید جائی تاریک است و شما فانوسی در دست دارید خواب شما می گوید امیدی در شما به وجود می آید که اهمیت آن و تاثیرش در آینده شما به اندازه نوری است که از فانوس به اطراف پراکنده می گردد. اگر آن جا بودید جز شما که بیننده خواب هستید کسان دیگری هم حضور داشتند این روشنائی امید و خوشبینی برای ایشان هم کار ساز است . اگر در خواب ببینید جائی تاریک هستید و فانوس خاموش در دست دارید مشکلی برای شما پدید می آید که اهمیت آن به اندازه عظمت تاریکی است. حال اگر در همان حال فانوس را روشن کنید با مشکل به مبارزه خواهید پرداخت و پیروز خواهید شد و پیروزی شما به اندازه نوری است که از فانوس بر می خیزد و اطراف را روشن می کند. چنان چه فانوس را درون تاریکی افروختید و همه جا روشن شد پیروزی شما عظیم است ولی اگر تنها اطراف فانوس مختصر نوری به وجود آمد پیروزی شما محدود و مختصر خواهد بود. اگر در خواب ببینید که هنگام روز و در روشنائی فانوس می خرید یا کسی به شما می دهد امید بیهوده و کاری عبث است. امیدی است بیهوده که در دل شما پدید می آید و خدمتی بی ثمر که دیگری برای شما انجام می دهد ولی اگر در ظلمت کسی فانوس به شما بدهد خدمتی شایسته و در خور انجام می دهد که موجب رفع نگرانی های شما می شود. حتی اگر فانوسی که او می دهد خاموش باشد خوب است. همین تعبیر را دارد اگر شما به کسی فانوس بدهید. اگر دیدید فانوس های متعدد دارید امید هائی برای شما پیدا می شود. دیدن فانوس روشن در خواب نیکو است. فانوس روشن در تاریکی بهتر است و نیکو نیست اگر ببینید فانوس از دستتان بیفتد و بشکند یا آن را گم کنید یا کسی از شما بدزدد. فانوس شکسته و ناهنجار و غیر قابل استفاده هم خوب نیست و اگر در خواب کسی به شما بدهد نشانه آن است که نسبت به شما خیانت می ورزد. اگر در خواب ببینید باد تندی می وزد و شما فانوسی در دست دارید خوب است چون خواب شما می گوید حادثه ای به سرعت و عظمت آن باد اتفاق می افتد و شما در جریان حوادث قرار می گیرید اما به هدایت کسی از مهلکه نجات می یابید به شرطی که باد فانوس شما را خاموش نکند ولی اگر در همان حال دیدید که باد فانوس را خاموش کرد خوب نیست.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • دیدن فانوسهایی که مخزنشان پر از نفت است در خواب ، علامت آن است که با فعالیت در حرفه خود به نتایج رضایت آمیزی دست خواهید یافت .
 • دیدن فانوسهای تهی از نفت ، نشانه دلسردی و پریشانی در زندگی است.
 •  دیدن فانوسهای روشن در خواب ، علامت شادمانی در محیط خانوادگی و پیشرفت در امور مالی است .
 •  اگر خواب ببینید فانوس روشنی را بر زمین می اندازید ، علامت آن است که نقشه ها و آرزوهای شما ناگهان به شکست می انجامد .
 •  اگر خواب ببینید فانوسی ناگاه می ترکد ، نشانه آن است که دوستان سابق با دشمنان شما همدست می شوند تا منافع شما را پامال کنند .
 • دیدن فانوس شکسته در خواب ، علامت آگاه شدن از خبر مرگ یکی از دوستان یا اقوام است .
 •  روشن کردن فانوس در خواب ، نشانه آن است که در زندگی تغییری می دهید که برایتان سود آور خواهد بود .
 •  حمل فانوس در خواب ، نشانه آن است که به استقلال فکری و روحی دست می یابید و از عقاید خود پیروی می کنید تا از عقاید دیگران .
 •  اگر خواب ببینید در حین حمل فانوس ناگاه لباس شما آتش می گیرد ، نشانه آن است که از کسی انتظار تشویق و همدردی دارید ، اما او به شما تحقیر واهانت خواهد کرد .

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

 • یک فانوس خاموش : مراقب باشید که فریب دوستانتان را نخورید .
 • یک فانوس راهنما : موقعیت بسیار مهم و پرمسئولیتی بدست خواهید آورد.
 • یک چراغ جادو : شاهد انقراض و از بین رفتن کارهایتان خواهید بود .
 • یک فانوس را خاموش می کنید : بیماری و بدبختی
 • یک شعله بلند و روشن در فانوس می سوزد : خوشبختی
 • یک فانوس که بسختی اطراف را روشن می کند : مشکلات خانوادگی
 • یک فانوس خودبخود خاموش می شود : منتظر گرفتاری و دردسر باشید .

دیدگاه ها