دیدن گوشت در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب گوشت

  شنبه، 04 خرداد 1398   زمان مطالعه 5 دقیقه
دیدن گوشت در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب گوشت
دیدن گوشت در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب گوشت را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

 • ديدن و خوردن گوشت حيوانات حلال خوب است و ديدن و خوردن گوشت حيوانات مکروه و حرام بد. البته ميزان خوبي و بدي و اندازه قبح و شئامت و ميمنت و تبرک گوشت بستگي به نوع حيوان دارد. خريد و فروش گوشت در خواب خوب نيست بخصوص اگر در خواب ببينيد که از قصاب گوشت خريده ايد و به خانه خويش مي بريد. خريدن و فروختن گوشت نيز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبير شده و چه حيوان حلال گوشت باشد و چه مکروه يا حرام. اگر در خواب ببينيد گوشت پخته داريد يا مشغول خوردن آن هستيد آن چه مي خوريد و داريد غذا به حساب مي آيد و تعبير اغذيه را دارد و خوب است زيرا نعمت و برکت خداوندي است ولي گوشت خام مالي است که به زحمت تحصيل مي شود و با رنج و مشقت به دست مي آيد و خوردن و دندان زدن گوشت خام نيز بد است و تعدي و تجاوز و ستمگري است. خوردن و ديدن گوشت گوسفند غنيمت و نعمت است. چنان چه در خواب ببينيد گوشت شتر داريد يا گوشت شتر را مي خواهيد بخوريد ميراثي به شما مي رسد که انتظارش را نداريد.گوشت گاو نعمت و فراخي معيشت است. گوشت خرگوش را نيز ميراث از يک زن تعبير کرده اند. اگر در خواب ببينيد که گوشت بز لاغري را مي خوريد يا داريد و نمي خوريد مال فقير و يتيمي را به دنائت و پستي به چنگ مي آوريد و بهره مي بريد. اگر در خواب ببينيد گوشتي که داريد مي خوريد خروس است از مردي شجاع و نام آور متمتع مي شويد و از او نعمت مي يابيد.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

 • ديدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است يا كباب. اگر بيند گوشت گوسفند پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال يابد به زحمت. اگر بيند كبابي از گوشت گاو مي خورد يا از اسب، دليل منفعت است از پادشاه. ديدن گوشت ها به خواب هر چند كه پخته تر بيند، دليل است كه مال آسان تر بدست آيد و آن چه خام خوردند، دليل بر مالي است كه به زحمت بدست آيد. و خريدن و فروختن گوشت درخواب، بد بود.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

 • گر بيند كه گوشت اشتر ميخورد، دليل كه مال يتيمي خورد به رنجوري.
 • اگر بيند كه گوشت پرستو مي خورد، دليل بر مال اندك است.
 • اگر بيند كه گوشت بز مي خورد، دليل بر بيماري است و مصيبت.
 • اگر بيند كه گوشت بط مي خورد، دليل مال است.
 • اگر بيند كه گوشت پلنگ مي خورد، دليل كه درحرب نام آور شود.
 • اگر ديد كه گوشت گنجشك مي خورد، دليل كه مال فرزند خورد.
 • اگر بيند كه گوشت بوزينه مي خورد، رنجور شود.
 • اگر ديد كه گوشت فيل مي خورد، دليل كه از قبل پادشاه مال يابد.
 • اگر بيند كه گوشت چكاوك ميخورد، دليل است كه مال دزديده خورد.
 • اگر بيند كه گوشت چكاوك مي خورد، دليل كه مال بسيار يابد.
 • اگر بيند كه گوشت خرگوش مي خورد، دليل كه از زنان ميراث يابد.
 • اگر ديد كه گوشت خرچنگ مي خورد دليل كه از زنان مال حاصل كند.
 • اگر بيند كه گوشت دراج مي خورد، دليل كه مال زني بستاند.
 • اگر بيند كه گوشت راسو مي خورد، دليل است مال دزديده خورد.
 • اگر گوشت روباه مي خورد، دليل بيماري و ترس است.
 • اگر بيند كه گوشت زاغ مي خورد، دليل كه مال مردي فاسق خورد.
 • اگر بيند كه گوشت سوسمار مي خورد، دليل كه زحمت يابد.
 • اگر گوشت سار مي خورد، دليل كه از مسافري راحت يابد.
 • اگر بيندكه گوشت سگ مي خورد، دليل كه بردشمن ظفريابد.
 • اگر ديد گوشت سيمرغ مي خورد، دليل كه از بزرگي راحت يابد.
 • اگر بيند كه گوشت شاهن مي خورد، دليل است از ستمكاري راحت يابد.
 • اگر بيند گوشت بره مي خورد، دليل كه با گمراهي پيوندد.
 • اگر ديد گوشت شير ميخورد، دليل است از سلطاني منفعت يابد.
 • اگر بيند گوشت طاووس مي خورد، دليل كه مال تمام يابد.
 • اگر بيند گوشت طوطي مي خورد، دليل است علم آموزد اما او را سود ندارد.
 • اگر بيند گوشت قمري ميخورد، دليل كه از زني خوبروي راحت بيند.
 • اگر گوشت گاو يا گاوميش مي خورد، دليل منفعت است.
 • اگر گوشت گاو كوهي ميخورد، دليل است مال زن يا كنيزك بستاند و گوشت كبوتر همين دليل است.
 • اگر گوشت گربه مي خورد، دليل است از سفر دور مال حاصل كند.
 • اگر بيند گوشت لاك پشت مي خورد، دليل كه از عالمي علم آموزد.
 • اگر گوشت كفتار ميخورد، دليل كه پيرزني به او جادو كند.
 • اگر بيند گوشت ماهي مي خورد دليل كه مال فراوان بدست آورد.
 • اگر بيند گوشت ماكيان مي خورد، دليل است مال كنيزك و خادم خورد.
 • اگر بيند گوشت مرغ آبي مي خورد، دليل كه بزرگي و ولايت يابد.
 • اگر گوشت نهنگ مي خورد، دليل كه بلائي به وي رسد.
 • اگر بيند گوشت هدهد مي خورد، دليل كه مال زيرك خورد.
 • اگر گوشت هماي مي خورد، دليل كه از پادشاه راحت يابد.

تعبیر خواب به روایت مغربی

 •  اگر ببینی گوشت خریدی و به خانه بردی، تعبیرش هلاکت می‌باشد.
 • گر ببینی گوشت ران خودت را می‌خوری، به اندازه آن از اموال خودت مصرف می‌کنی.
 • اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، قسمتی از مال و اموال تو را به زور می‌گیرند، 

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • تعبیرهای خوردن گوشت جانوران عبارتند از: مال و اموال , ارث و میراث , ثروتمندی , مصیبت

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود با دلسردی روبرو خواهد شد.
 • اما اگر در خواب گوشت پخته ببیند، علامت آن است که دیگران به آنچه او دوست می‌دارد، دست خواهند یافت.

تعبیر خواب به روایت دانیال

 •  تعبیر خواب خوردن گوشت بدن خود ، مال است.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی 

 • دیدن گوشت خام کمی اندیشه باشد , دیدن گوشت پخته خوب است , دیدن گوشت فربه مال و میراث بود , دیدن گوشت لاغر غم و اندوه باشد , دیدن خوردن گوشت عزت و دولت باشد.

دیدگاه ها