دیدن گشنیز در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب گشنیز

  سه شنبه، 07 خرداد 1398   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن گشنیز در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب گشنیز
دیدن گشنيز در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب گشنيز را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

  • گشنیز از سبزی هائی است که خوب شناخته نشده و معبران نوشته اند غم و غصه است. برخی از و معبران کهن نوشته اند گشنیز مریضی است و اگر در خواب ببینید که گشنیز می خورید مریض می شوید, که البته مریضی خود موجب غصه و ناراحتی است.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین 

  • دیدن گشنیز در خواب به معنای غم و ناراحتی است و دانه آن در خواب چیزی نمی باشد.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

  • تعبیر گشنیز در خواب ، غم و اندوه می‌باشد و در آن خیر و منفعتی وجود ندارد (دفع بلا و گرفتاری).


دیدگاه ها