دیدن حاجی در خواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب حاجی

  دوشنبه، 26 فروردین 1398   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن حاجی در خواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب حاجی
دیدن حاجي در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب حاجي را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده اید از شر و ترس و بلا ایمنی می یابید و اگر در خواب ببینید که دیگری حاجی شده است هم برای شما خوب است و هم برای آن که از حج بازگشته و مبشر خیر و صلاح و امنیت خاطر است و برای کسی که از حج آمده سلامت و امنیت حاصل می گردد. البته اگر آشنا باشد. و اگر بیگانه و نا آشنا باشد نتیجه خواب متوجه بیننده آن است. اگر در خواب دیدید که همسرتان حاجیه شده در این صورت خواب شما بشارت می دهد که از همان زن فرزندی صالح می آورید.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

 •  اگر کسی درخواب ببیند که به حج می‌رود، دلیل که خداوند او را حج روزی دهد، اگر بیمار باشد عافیت یابد، اگر وام دارد وامش گذارده گردد، اگر بیم دارد ایمن شود، اگر در سفر است به سلامت بازآید. اگر ببیند که به حج می‌رفت و حج از وی فوت شد، دلیل که عمرش دراز شود و کارش به نظام بود.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • حج کردن در خواب بر هفت وجه است.
 • تزویج (ازدواج) کردن
 • کنیزک خریدن
 • زیارت پادشاه کردن
 • نیکوئی بر مردمان
 • سعی کردن در کار خیر
 • مزد و ثواب نمودن
 • به صحبت وهمنشینی اهل علم است.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

 • دیدن حج گزاردن تزویج و شادی باشد.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر بیند در حرام لبیک می‌زد، دلیل که او را ترس و بیم است.
 • اگر بیند روز عرفه است، دلیل که با کسی صلح کند.
 • اگر بیند در کعبه نماز می‌کرد، دلیل که از بزرگان و مهتران کارش نیکو شود.
 • اگر ببینی حج برای تو واجب شده است ولی آن را به جا نمی‌آوری، یـعـنـی خیانت در امانت می‌کنی.

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

 •  اگر دید به مسجد یا مکه یامدینه رفت، دلیل که از همه ترس‌ها ایمن شود و مرادهای دنیوی و اخروی حاصل کند.

تعبیر خواب به روایت اسماعیل بن اشعث

 • اگر ببینی هنگام حج، کسی موی سر تو را در حرم مکه تراشیده است، یـعـنـی اگر بدهکار هستی، بدهی تو پرداخت می‌شود، و یا اگر غمگین هستی، شاد و خوشحال خواهی شد.

دیدگاه ها