سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن جادو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جادو

  پنجشنبه، 22 فروردین 1398   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن جادو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جادو دیدن جادو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جادو
دیدن جادو در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب جادو را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر در خواب جادو و جادو گر ببینید با توجه به باور و ناباوری خودتان می توانید تعبیر آن را بیابید. ما به طور کلی برای جادو گران قیافه ای زشت و کریه قائلیم. این جماعت چون فعل باطل دارند نمی توانند چهره ای روحانی و آسمانی و فرشته سان داشته باشند پس دیدن جادوگران در خواب میمون نیست و بیننده خواب در فردای بیداری بهتر است صدقه بدهد.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • جادویی کردن در خواب بر شش وجه است.
 • اول فتنه، دوم فریب، سوم مکرو حیله، چهارم توطئه و بد خواهی، پنجم باطل و دروغ کاری، ششم کاری که در آن اصلی نبود.
 • جادو در خواب فتنه و دروغ است.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

 • جادوئی کردن در خواب، کار باطل است. اگر خواب بیند که جادوئی می کرد، دلیل که کاری کند بیهوده و باطل وبعضی از معبران گفته اند: جادوئی فتنه بود آن کس را که بهر او جادوئی کنند.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

 • جادوگر: زندگی نا معلوم، کارو کوششی سخت

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید جادو شده اید ، علامت آن است که اگر نسبت به اعمال خود دقت بیشتری به خرج ندهید در معرض آلوده شدن به گناهی قرار خواهید گرفت ، باید به پند بزرگترها گوش فرا دهید .
 • اگر خواب ببینید در مقابل جادو شدن مقاومت می کنید ، علامت آن است که بخاطر نیروی تعقل و بصیرت ، همه به دنبال شما خواهند آمد.
 • اگر خواب ببینید می کوشید دیگران را جادو کنید ، نشانه آن است که دچار دردسر و پریشانی خواهید شد.
 • اگر جادوگر یا ساحری را به خواب ببینید ، علامت آن است که برای تشکیل خانواده ای بزرگ ، زحمتهایی فراوان خواهید کشید و در کنار این زحمتها ، از کار خود ، لذتهایی نیز خواهید برد
 • دیدن ساحر و جادوگر در خواب ، نشانه آن است که آرزوهایتان به نومیدی و یأس مبدل می گردد .
 • جادوگر شدن در خواب بیانگر این اسنت که باید مراقب اعمالتان باشید تا متضرر نشوید.
 • اگر خواب ببینید با خود طلسمی حمل می کنید ، نشانه آن است که دوستانی صمیمی و دلپذیر پیدا خواهید کرد، و از محبت مردی ثروتمند بهره خواهید برد.
 • اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او طلسمی می دهد، نشانه آن است که به آرزوهایی که درباره ازدواج دارد ، خواهد رسید .

تعبیر خواب به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • جادو در خواب، بر فتنه و آشوب و خودپسندی دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که جادو میکند، زن و مردی را به ناحق از هم جدا میکند.
 • دیدن جادوگر در خواب، بر مردی شیّاد، دروغگو، فریب کار و منکر دلالت دارد.

تعبیر خواب به روایت مغربی

 • جادوئی کردن در خواب از بهر کسی، تعهد بود به دروغ، که مردمان را بدو فریبد و جادوئی در خواب، دشمن فریبنده است.

تعبیر خواب به روایت کتاب سزمین رویاها

 • شما جادو شده اید : نفوذ افکار خبیث به روی شما خواهد افتاد .
 • دیگران جادو شده اند : به دیگران کمک مالی خواهید کرد .
 • خویشاوندان شما جادو شده اند : یک شکست در کار
 • شما دیگران را جادو می کنید : بزرگترینخواسته هایتان را برآورده می کنید
 • خواب یک جادوگر : یکنفر که بدی شما را می خواهد از نزدیک مراقب شماست .
 • یک جادگر باعث وحشت شما می شود : اعتماد شما از یکنفر سلب خواهد شد .
 • یک جادوگر شما را عصبانی می کند : سلامتی شما به خطر می افتد .
 • شما نمی خواهید توجهی به جادوگری که می بینید بکنید : مراقب آنهائی که دروغ می گویند و دوطرفه بازی می کنند باشید
 • با یک جادوگر حرف می زنید : دوباره کمی به روش زندگی خود نظربیندازید .
 • خواب یک طلسم : ۱ـ مراقب حسادت اطرافیان باشید. ۲ـ یک راز فاش میشود.
 • یک طلسم با خود حمل میکنید : یک تصمیم بسیار مهم دیر یا زود گرفته خواهد شد.
 • یک طلسم برای جلوگیری از چشم بد: بزودی ازدواج خواهید کرد.
 • یک طلسم میفروشید: بدبختی.
 • یک طلسم به شما اهدا میکنند : عشق از شما روگردان میشود.
 • یک زن خواب طلسم ببیند : خطر او را تهدید میکند.
 • یک مرد خواب طلسم ببیند : دوستانش به او خیانت میکنند.
 • یک زن بیوه خواب طلسم ببیند: او مجدداً ازدواج خواهد کرد.
 • یک دختر جوان خواب طلسم ببیند : او باید در موقع عبود از خیابانها بسیار احتیاط کند.

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

 • دیدن جادوگر در خواب، نشانه‌ى آن است که روزهاى خوبى در انتظار شما است.
 • دیدن اعمال جادوگرى در خواب، نشانه‌ى دیدن دوستان قدیمى است.
 • اگر خواب ببینید که با جادوگرى مشغول صحبت هستید، به این معنا است که با اطرافیان رفتار خوبى ندارید.
 • اگر در خواب از دیدن جادوگرى، عصبانى شدید نشانه‌ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‌کند.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری