دیدن جارو در خواب چه تاثیری دارد؟ / تعبیر خواب جارو

  پنجشنبه، 22 فروردین 1398   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن جارو در خواب چه تاثیری دارد؟ / تعبیر خواب جارو دیدن جارو در خواب چه تاثیری دارد؟ / تعبیر خواب جارو
دیدن جارو در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب جارو را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

اگر خواب ببینید روی فرش را جارو کشیده و آشغال ها را جمع می کنید، به زندگی شما سروسامان داده خواهد شد و مشکلات و سختی ها و ناراحتی شما از زندگی شما خواهند رفت. اگر خواب ببینید روی فرش را جارو کشیده و خاک جمع می کنید، به شما ثروت و پول می رسد که میزان آن متناسب با خاکی است که روی فرش نشسته است.

اگر خواب ببینید که کسی روی فرش خود را جارو کرده و آشغال ها را به سمت شما با جارو می فرستد، کسی سعی می کند با خوب نشان دادن خود و پاک کردن لکه های زندگی خود، شما را گناهکار و مقصر جلوه داده و برای شما دردسر معنوی و مالی درست کند. اگر کسی فرش شما را جارو می کرد و آشغالها را از شما دور می کرد، زندگی شما سر و سامان داده شده و مشکلات شما حل می شود.

تمیز کردن خانه و شستن وسایل با آب، به تعبیر پاک شدن از سختی ها و ناراحتی های زندگی و افزایش ثروت شما معنی می دهد. همچنین خود شما با ایمان تر شده و رفتار صالحی خواهید داشت.

تمیز کردن خانه با جارو و بیرون بردن آشغال ها از خانه، به معنی از بین رفتن مشکلات و ناراحتی های خانوادگی شما است.
جمع کردن خاک با خاکروبه به تعبیر رسیدن ثروت و افزایش رزق و روزی شما است.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل قید مخارج ضروری را زدن و بهای آن را به کناری نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب‌های ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینید که کسی جارو می‌کند و خس و خاشاک را به طرف شما می راند برای شما درد سر و ناراحتی مالی به وجود می‌آورد و اگر خلاف جهت شما جارو می‌کند و خاکروبه را از جائی که شما بودید دور می راند غم و اندوه را از شما می راند. دیدین جاروی از هم گسیخته و پاره و ولو در خواب خوب نیست و بیماری یا مرگ زن خانه است.
 • زنی اگر در خواب ببینید که جارو می‌کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد مورد توجه و عنایت شوهرش قرار می‌گیرد
 • اگر ببینید که شب در تاریکی جارو می‌کند دعوا و مرافعه راه می‌اندازد. جارو کردن در خواب هنگام شب خوب نیست.
 • مردی اگر در خواب ببیند که جارو می‌کند و به خانه خود خیر و برکت می‌آورد. جوانی اگر در خواب ببیند که جارو می‌کند و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده، پولی در اختیارش می‌گیرد یا اینکه به کاری مشغول می‌شود.
 • جارو کشیدن به دیوار خوب نیست و غم و اندوه می‌آورد و به معنی جا به جا کردن غم و اندوه است همان طور که خاک را از دیوار به کف اتاق می‌ریزید خواب شما می‌گوید ناراحتی‌ها را جا به جا می‌کنید.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • جاروب ديدن به خواب بر سه وجه است.
 • اول: خادم، دوم: منفعت، سوم: متقاضي چيزها كه به مردم است بدو رسد.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر جارو، خدمتکار می‌باشد. تعبیر جاروی بزرگ، خدمتکاری است که تقاضای چیزهای زیادی می‌کند.
 • اگر ببینی خانه را جارو می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال خود را از دست می‌دهی (دفع بلا و گرفتاری). اگر ببینی خانۀ کسی را جارو می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال کسی را به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر خاک‌های جارو شده را به مکان خودت آورده باشی.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

 • جارو: اختلاف در درون خانواده
 • جاروی کهنه: یک دیدار
 • جاروی تازه: آدم‌های به ظاهر دوست
 • خریدن یک جارو: اختلاف با افراد خانواده

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • دیدن جاروی نو در خواب، دلالت بر آن دارد که با صرفه جویی اوضاع مالی بهبود خواهد یافت. اگر زنی خواب ببیند جاروی خود را گم کرده است، علامت آن است که او برای شوهر خود همسری بداخلاق، و برای امور خانه زنی نامرتب است.
 • اگر خواب ببینید جایی را جارو می‌کنید، نشانه آن است که در معامله ای زیان خواهید دید.
 • اگر خواب ببینید اتاق‌ها باید جارو شوند اما شما تا آن هنگام از نظافت آن‌ها صرف نظر کرده‌اید، نشانه آن است که در روزهای آینده اضطراب و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت.
 • اگر خدمتکارتان خواب ببینند که مشغول جارو کردن هستند، نشانه آن است که مورد سوء ظن دیگران قرار خواهد گرفت.
 • اگر زنی خواب ببیند جایی را جارو می‌کند، نشانه آن است که همسرش او را عزیز خواهد داشت و فرزندان از محیط گرم خانواده لذت خواهند برد.

تعبیر خواب به روایت شیخ طوسی

 • اگر در خواب دیدی که به درخواست خودت حیاط و یا داخل مسجدی را جارو کنی دلیل بر اینکه مال تو برکت پیدا میکند و یا اینکه به شغل و حرفه ای جدید روی میاوری که درامد مالی خوبی برایت به ارمغان می آورد.
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین