دیدن جماع (آمیزش) در خواب چه تعبیری دارد؟/تعبیر خواب جماع

  یکشنبه، 18 فروردین 1398   زمان مطالعه 7 دقیقه
دیدن جماع (آمیزش) در خواب چه تعبیری دارد؟/تعبیر خواب جماع دیدن جماع (آمیزش) در خواب چه تعبیری دارد؟/تعبیر خواب جماع
دیدن جماع در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب جماع را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

مجامعت (آمیزش و نزدیکی) در خواب اگر به سمت خواب‌های شیطانی نرود تعابیر مختلفی از دیدگاه مفسران خواب قدیمی مانند ابن سیرین، حضرت امام صادق و دانیال پیامبر دارد.
به گفته تعبیرگران امروزی دیدن یک رابطه عاشقانه در خواب ممکن است احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معانی اینگونه خواب‌هاست. البته همانطور که گفته شد معبرین اسلامی و کهن تفاسیر متفاوتی را در رابطه با آمیزش یا سکس بیان کرده‌اند 

تعبیر خواب جماع به روایت امام جعفر صادق

 • اگر همراه آمیزش در جریانات خواب، در بیداری[انزال شده و] غسل کردن واجب شود این خواب تعبیری ندارد [منظور این است که احتلام صورت بگیرد].
 • اگر ببینی با زن مرده‌ای آمیزش نموده‌ای، تعبیرش این است که خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود و سود و منفعت به دست می‌آوری، البته اگر آب منی از تو بیرون نیامده است، ولی اگر آب منی بیرون آمد تعبیرش بد می‌باشد. اگر مادر یا خواهر تو از دنیا رفته و در خواب ببینی که با او آمیزش می‌کنی، یـعـنـی چیزی از اموال آن مرده به تو می‌رسد.
 • اگر مادر یا خواهر تو از دنیا رفته و در خواب ببینی که با او آمیزش می‌کنی، یـعـنـی چیزی از اموال آن مرده به تو می‌رسد.

تعبیر خواب جماع به روایت محمد بن سیرین

 •  اگر ببینی با زن خودت یا زن دیگری، از راه دیگری آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی در انجام گناه و کارهای ناشایست از روش‌های نو و تازه‌ای استفاده می‌کنی، و همچنین سنت و روش پیغمبر (ص) را رعایت نمی‌نمایی («بدعتگذار»هستی).
 • اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، یـعـنـی اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).
 • اگر ببینی با مردۀ زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، یـعـنـی از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی با آن زن مرده آمیزش نکردی، یـعـنـی مقدار اندکی از مال و اموالش را به دست خواهی آورد.
 • آمیزش با زن حائض تعبیرش این است که کارهای دنیائی را به آسانی انجام می‌دهی
 • اگر ببینی با پیرمردی آمیزش می‌کنی، یـعـنـی بخت و اقبال تو خوب می‌شود خیر و منفعت به تو می‌رسد .
 • اگر ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.
 • اگر ببینی با مردی جوان و غریبه‌ای آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی بین تو و مردی جوان و ناشناس و غریبه خصومت بوجود می‌آید و آن خصومت به محبت تبدیل شده و از او خیر و نیکی به تو می‌رسد،
 •  اگر ببینی با مردی جوان و آشنا آمیزش می‌کنی، یـعـنـی بر او پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌
 •  اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، یـعـنـی اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود.
 • گر ببینی با مردۀ زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، یـعـنـی از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می‌آوری،
 • اگر ببینی سگ با تو آمیزش کرده است یـعـنـی دشمن در تو طمع می‌کند.
 • اگر ببینی با مادر یا خواهر و یا کسی که برای تو حرام می‌باشد آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی مهر و علاقۀ خویشاوندی تو از میان می‌رود، ‌‌‌‌‌ و یا چنانچه مرده یا زنده باشد تعبیرش غم و اندوه است، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: اگر زنده باشد، از او خیر و نیکی می‌بینی و ممکن است به سفر حج بروی.

تعبیر خواب جماع به روایت جابر مغربی

 • اگر ببینی با شخصی مسیحی، یهودی و یا زرتشتی آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی کارهای مادی و دنیوی تو منظم و رو به راه می‌شود.اگر ببینی با زن حائضی آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی کار تو بد می‌شود،‌‌‌‌‌
 •  اگر ببینی با دختری ازدواج کردی و با او همبستر شدی و دختری و دوشیزگی او را از بین بردی، یـعـنـی در آن سال با زن یا کنیزکی ازدواج می‌کنی و از «پادشاه» خیر و نیکی می‌بینی.
 •  اگر پیرمردی که شهوت او به طور کلی از بین رفته است، در خواب ببیند حالت شهوانی به او دست داده و شهوت مثل ایام جوانی بر او غلبه کرده است، یـعـنـی نسبت به انجام کارهای دینی بسیار علاقه‌مند می‌شود.
 •  اگر ببینی با جانور درنده‌ای آمیزش می‌کنی، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی و در کار خودت به نتیجۀ خوبی می‌رسی،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: «پادشاه» باعث ترس و بیم تو خواهد شد.
 •  اگر ببینی با «پادشاه» آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی محرم و نزدیک او می‌شوی.
 •  اگر ببینی با زنا کردن، «دوشیزگی» دختری را از بین برده‌ای، یـعـنـی مقداری مال و اموال حرام به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی با شتر آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی از سختی و مشقت رها می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد و مال و اموال تو افزایش می‌یابد و به شهرت می‌رسی .

تعبیر خواب جماع به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر زنی در خواب ببیند که «آلت مردی» دارد و آمیزش می‌کند، یـعـنـی کار زشتی انجام می‌دهد .
 • اگر ببینی با زنی نابکار ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش می‌کنی، یـعـنـی کار سخت و دشواری که بر عهده داری به آسانی پیش می‌رود، ولی اگر آمیزش نکردی، یـعـنـی آن کار کمی آسان انجام می‌شود.
 • اگر ببینی به حرم پادشاه رفته‌ای و آمیزش نموده‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی.
 • اگر مردی در خواب ببیند که زنش از پشت با او آمیزش می‌کند، یـعـنـی حرمت و بزرگی او از دست می‌رود.
 • اگر ببینی با دختری آمیزش کردی و دوشیزگی او را از بین بردی، یـعـنـی در آن سال با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی در حال آمیزش با شیر هستی، یـعـنـی پادشاه تو را خوار و ذلیل می‌کند. ابن سیرین می‌گوید:
 •  اگر ببینی با زنی نابکار آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی طالب و خواهان دنیا و مادیات و مال حرام می‌شوی (اگر این خواب را زنی ببیند تاویلش نیز به همین صورت است) .
 •  اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی با پرنده‌ای آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی شخصی را که تعبیر پرنده مربوط به آن است، شکست می‌دهی 

تعبیر خوب جماع به روایت اسماعیل بن اشعث

 •  اگر کسی بیند با زن او که کنیزک است مجامعت نمود، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت بدو رسد.
 • اگر بیند با مردی معروف و جوان جماع نمود، دلیل که خیری به او رسد.
 • اگر بیند با مردی مجهول و جوان جماع نمود، دلیل است از پادشاه حاجت او روا شود.
 • اگر بیند که بازنی دیگر جماع نمود، دلیل که از او نیکی بیند و حاجتش روا شود. 
 • اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند.
 • اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود.
 • اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.
 • اگر زن هستی و در خواب ببینی که با زنی دیگر آمیزش می‌کنی، یـعـنـی آن زن به تو نیکی می‌کند و خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود
 • اگر ببینی با جوان غریبه  آمیزش می کنی یـعـنـی خواسته و حاجت تو از «پادشاه» برآورده می‌شود

تعبیر خواب جماع به روایت دانیال نبی

 •  تعبیر آمیزش، برآورده شدن خواسته و حاجت می‌باشد، مخصوصاًً اگر در خواب ببینی از تو منی بیرون آمده است.
 • اگر ببینی با کسی آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی آن شخص به تو خوبی می‌کند و خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود.
 • اگر ببینی با زن خودت آمیزش می‌کنی، طوری که تو بالا، و زن زیر می‌باشد، یـعـنـی زن دیگری می‌گیری و از او خیر و منفعت به دست می‌آوری.

تعبیر خواب جماع به روایت خالد بن محد العنبری

 • اگر نوع آمیزش جنسی در خواب که نزول منی را به دنبال داشته باشد، خوابی باطل است و تعبیری ندارد و شخص فقط محتلم شده است.
 • اگر کسی در خواب ببیند که با یکی از محارم خود آمیزش جنسی دارد، ممکن است وارد خاک مکه شود یا صله رحم به جا آورد. آمیزش جنسی در خواب، بر روی آوردن به خیر و خوشی نیز، دلالت دارد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که با زناکاری آمیزش نموده است، پاکدامن نیست.

تعبیر خواب جماع به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • جماع در خواب تحصيل فراغت و کسب آسودگي است و اين بستگي دارد به موقعيت و شرايطي که در بيداري دارا مي باشيد.
 • اگر غمگين هستيد از غم فارغ مي شويد و اگر بدهي داريد اداي دين مي کنيد،
 • اگر غصه مسافر دور افتاده را داريد از او خبر مي رسد و خوشحالتان مي کند و بالاخره اگر قهر هستيد آشتي مي کنيد.
 • خواب جماع مي تواند در مرحله نخست يک خواب شيطاني باشد که در چنين صورتي فاقد تعبير است چون کليه خواب هاي شيطاني تعبير ندارند.
 • معبران در مورد جماع در خواب صفحه ها مطلب نوشته اند که با ابراز شرمندگي من قبول ندارم و نمي پذيرم مگر آنچه را که در بالا نوشتم. چنانچه ديدن جماع در خواب به اهتلام منتهي شود يک خواب شيطاني مطلق است و بدون تعبير و چنانچه به اهتلام نپيوندد صرفا از غم است و لاغير.
  دیدگاه ها
زویا
زویا
2 ماه پیش
سلام اگر زنی خواب ببیند که مردی با او آمیزش کرده ( بدون احتلام) و در خواب زن یادش نباشد که این شخص مرده تعبیر چیست؟
دوست
دوست
2 ماه پیش
سلام اگر ببینی که با یکی از اقوام نا محرمت رابطه داری و نزول هم وشی تعبیرش چیست؟
محمد
محمد
2 ماه پیش
سلام اگر ببینی در خواب با پسر بچه ی زیبا آمیزش میکنی و آب منی خارج نشود چه تعبیری دارد؟
دوست
دوست
2 ماه پیش
نزول هم نشی
لیلا
لیلا
6 روز پیش
سلام من دیشب نزدیک ساعت چهار صبح خواب دیدم با دوست پسر قبلیم نزدیکی کردیم و اون آقا ارضاع شد و من در حال پاک کردن کثافات از روی بدنم بودم که از خواب پریدم ،ما همدیگر رو میبینیم ولی چند وقتی هست که با هم ارتباط نداریم چون اون با دختر دیگری رفته ،تعبیرش چی میشه؟
Mahi
Mahi
3 روز پیش
خواب نزدیکی دو نفر که میشناسیشون رو ببینی چه تعبیری داره ؟!
سارا
سارا
4 روز پیش
اگه خواب ببینی با دوس پسرت رابطه مقعدی داشته باشی در خونه دوس پسر سابقت و بعد بدون اطلاع آنها تا دوس پسرتو ببینن شروع به دعوا کنن ک خوب از سفره کسی میدزدی! یعنی من..:| تعبیرش چی میتونه باشه
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟