دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جو

  دوشنبه، 27 اسفند 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جو دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جو
دیدن جو در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب جو را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 •  اگر کسی در خواب ببیند که بذر جو می کارد، یا محصول جو برداشت می کند، به او منفعت و سود می رسد.
 • اگر ببیند جو پخته می خورد، به غمی زود گذر دچار می شود.
 • اگر ببیند جو خام می خورد، قدرت می یابد و نیرومند می شود. اگر آن شخص خود را جو فروش ببیند، دین خود را سبک می شمارد.

تعبیر خواب جو به روایت محمد بن سیرین

 • جو داشتن نشان سلامت است و در نفايس جو فراخي نعمت ذکر گرديده و تذکر داده شده که ديدن دانه هاي جو بر سنبله و ساقه مال و پول و نعمت است که به بيننده خواب مي رسد.
 • اگر در خواب ببينيدکه جو را در مزرعه کشت مي کنيد از شخصيتي و از مردي بزرگ به شما سود فراوان مي رسد
 • چنان چه ببينيد که جو را خرمن مي کنيد از جائي که اميد نداريد پولي به شما مي رسد.
 • تعبیر آرد جو، درستی دین و ایمان می‌باشد.

تعبیر خواب جو به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • تعبیر جو، مال و اموالی است که به آسانی به دست می‌آید.
 • تعبیر جو فروش، مردی است که دین و آخرت را کنار گذاشته و دنیا را انتخاب کرده است.

تعبیر خواب جو به روایت دانیال نبی

 • اگر ببینی در زمین خودت جو میکاری، یـعـنـی به اندازه آن عزت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود .

تعبیر خواب جو به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی جو داری یا کسی به تو بخشیده است، یـعـنـی به اندازه آن خیر و نیکی به تو می‌رسد، و همچنین تعبیرش تندرستی می‌باشد
 • اگر ببینی خمیر آرد جو به دست آورده‌ای یا خریده‌ای، یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموالی حلال را از طریق تجارت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی جو در زمین کشت می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری و کار خداپسندانه‌ای انجام می‌دهی و خداوند از تو خشنود خواهد شد،
 • گر ببینی جو تر یا خشک و یا پخته شده می‌خوری، یـعـنـی خیری به تو می‌رسد (مقداری اندک).
 • اگر ببینی گلۀ شتری که دارای بار جو و گندم می‌باشد در زمین یا روستائی جمع شده‌اند، یـعـنـی دشمنانی در آنجا جمع می‌شوند که از آن‌ها خیر و برکت می‌رسد.

تعبیر خواب جو به روایت جابر مغربی

 • تعبیر نان جو، زهد و پرهیزکاری می‌باشد.
 • اگر ببینی جو کاشته‌ای، یـعـنـی مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب جو به روایت اسماعیل بن اشعث

 • اگر ببینی از آسمان گندم و جو می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین از نعمت‌های گوناگون و بی‌نظیر بهره‌مند می‌شود و مردم در امنیت بوده و رزق و روزی فراوانی به آن‌ها می‌رسد.

تعبیر خواب جو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • جو نيز مانند گندم از نعمات بزرگ و از برکات باريتعالي است. چنان چه در خواب ببينيد جو داريد، به هر ميزان و مقدار که باشد نيکو است زيرا مي گويد که نعمت و برکت مي يابيد و خير به شما مي رسد.
 • اگر در خواب ببينيد که جو کاشته ايد اما سبز نشده يا تنگ روئيده با مشکلات و شکست روبه رو مي شويد.
 • اگر در عالم خواب مشاهده کنيد که جو کاشته ايد اما پرندگان از آن مي خورند و شما مي خواهيد آن ها را برانيد کاري مي کنيد که مردم درباره شما حرف مي زنند. گرد شما جمع مي شوند.

تعبیر خواب جو از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن جو در خواب ، علامت روبرو شدن با حوادثی دلپذیر است .
 • اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که در سایه اوضاع مالی بهتر افراد خانواده اش راحت و بی دردسر زندگی خواهند کرد .
 • دیدن جوهای گندیده در خواب ، علامت آن است که غم و اندوه جای امیدهای درخشانتان را خواهد گرفت .
 • اگر دختری در خواب جو ببیند ، علامت آن است که با معاشرینی لایق و ثروتمند دیدار خواهد کرد .

تعبیر خواب جو  در کتاب سرزمین رویاها

 • به مقدار فراوانی جو دارید :فراوانی پول
 • جو می خورید : سلامتی شما از پستی و بلندیهای بسیاری می گذرد .
 • جو می خرید : یک ناراحتی در فامیل
 • جو می فروشید : یک بد ذات بسیار به شما نزدیک است .
 • با جو چیزی درست می کنید : شادی و منفعت
 • نان جو می خورید : سلامتی عالی و رضایت از زندگی

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟