سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جوان

  دوشنبه، 27 اسفند 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جوان دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جوان
دیدن جوان در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب جوان را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب جوان به روایت محمد بن سیرین

 • اگر جوان غریبه‌ای را ببینی، یـعـنـی دشمن تو را خوار و خفیف می‌کند و به خواسته‌ات نمی‌رسی.
 • تعبیر دیدن زن جوان، شادی و خواسته و مقصود می‌باشد.
 •  اگر ببینی جوان شده‌ای و ریش‌های سفید تو سیاه شده است، یـعـنـی پست و فرومایه می‌شوی،

تعبیر خواب جوان به روایت امام صادق(ع)

 • اگر مردی در خواب، موی سر خود را سپید ببیند، دلیل کند که او را جاه در دین زیاد شود 
 • اگر مردی پیر ببیند که سپیدی سر و ریش او زیادتر شده بود، دلیل کند که او را غمی رسد و خواسته ای از وی بشود.

تعبیر خواب جوان به روایت جابر مغربی

 • اگر شخص پیری در خواب ببیند که جوان شده است، یـعـنـی بزرگی و عزتش دچار کاهش و اشکال می‌شود و در دنیا مغرور خواهد شد .

تعبیر خواب جوان به روایت ابن خلیل

 • تعبیر خواب جوان شدن مرده: اگر دیدید که مرده شور در حال شستن مرده است یا اینکه مرده جوان شده است یا در حال خاک کردن مرده هستید، بسیار خوب است این یعنی کارها به درستی پیش می رود.

تعبیر خواب جوان به روایت علامه مجلسی

 • تعبیر خواب جوان: دیدن جوان در خواب مکر و حیله و فریب و فتنه است.

تعبیر خواب جوان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • مجلسي رحمه الله عليه نوشته ديدن جوان به خواب مکر و حيله و فريب و فتنه است برعکس ديدن پير به خواب نشان رحمت و عطوفت و عقل و خرد است.
 • چنانچه در خواب ببينيد کسي که پير است جوان شده، چه خود بيننده خواب باشد و چه ديگري نشان آن است که به علتي تخفيف شان و مقام مي يابد و تحقير مي شود.
 • چنانچه خودتان را در خواب ببينيد که جوان تر از آنچه هستيد شده ايد تعبير همين است مضافا اين که فريب مي خوريد و کودکانه بازيتان مي دهند.
 • اگر در خواب ببينيد که جوان شده ايد اما چهره خويش را نمي شناسيد، مثل اين که شخصي ديگر شده ايد نشان ديدن خواري و ناکامي و نامرادي است.
 • عکس اين هم صادق است يعني اگر در خواب ببينيد که پير شده ايد و موي سر و ريش و ابرويتان سفيد شده عزت و حرمت مي يابيد و بزرگ مي شويد.
 • اگر جواني را در خواب ببينيد که پير شده ارتقا مقام و منزلت پيدا مي کنيد.
  آخرین تصاویر