دیدن کفتار در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب کفتار

  سه شنبه، 31 اردیبهشت 1398   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن کفتار در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب کفتار
دیدن کفتار در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب کفتار را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

  • همان طور که مي دانيد کفتار جانوري است و حشي و مردار خوار و کثيف و متعفن که ديدنش در خواب خوش يمن نيست. در موارد ديگر نيز اين نکته را نوشته ام که اساس تعبير بر ادراک شما قرار مي گيرد نه آن چه واقعا است و شما در خواب مي بينيد. مثلا ممکن است شما در خواب کفتاري ببينيد و نشناسيد و ندانيد که آن جانور کفتار است و حتي احتمال دارد کفتار را به جاي سگ بگيريد. صبح فردا آن چه تعبير بر آن انجام مي شود سگ است نه کفتار. متقابلا ممکن است سگي را در خواب ببينيد که بي آزار از کنارتان مي گذرد ولي شما وحشت زده گمان کنيد که آن حيوان کفتار است. صبح فردا آن چه تعبير بر اساس آن انجام مي گيرد کفتار است نه سگ زيرا شما سگ را کفتار گرفته ايد. اينجا نيز ادراک شما معيار تعبير است. اين مقدمه را نوشتم که اگر کفتار را به رويت نمي شناسيد و نمي دانيد چگونه جانوري است مهم نيست. آن چه اهميت دارد برداشت شما است. اگر کفتاري در خواب ببينيد و بدانيد کفتار است و از آن بترسيد خوب نيست. ميمنت و شگون ندارد. اگر بيننده خواب کفتاري ببيند و کفتار در خواب به طرف او بيايد نيکو نيست چرا که خواب او مي گويد حادثه اي براي بيننده خواب اتفاق مي افتد و بر اوست که در روزهاي آينده محتاط باشد و خويشتن را حفظ کند. اگر کفتاري در خواب ببينيد که پشتش به طرف شما باشد، بگذرد و دور شود خوب است چون خطري از شما دور مي شود ولي اگر کفتار را به سمت خود ببينيد و به شما نزديک شود و حمله کند خوب نيست. نگاه کردن در چشم کفتار نيز يمن ندارد، اگر در خواب کفتار را بکشيد بر دشمني مرگ آفرين چيره مي شويد و اگر کفتار از شما بگريزد خطري را دفع کرده ايد. برخي از معبران کفتار ماده را زني پير دانسته اند که اساس زندگي بيننده خواب را به هم مي ريزد. به هر حال ديدن کفتار در خواب شئامت دارد.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

  • دیدن کفتار درخواب، دلیل بر زنی زشت و پلید بود. اگر بیند که کفتاری در خانه او بسته بود، دلیل که زنی زشت بخواهد و دزدیدن در دیدن کفتار در خواب هیچ نباشد.

1 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
hesam
2 هفته پیش

من خواب دیدم که در خانه مادر بزرگم هستم و با چند تا از بچه های فامیل نشستیم و داریم فیلم میبینیم که یهو یه بچه کفتار که نمیدونم چرا ولی روی پیشونیش یه شاخ دراز داشت اومد تو خونه بچه ها خیلی ترسیدن ولی من دقت کردم و دیدم یه کفتاره رفتم جلو اونا هم پشت سر من اومدن خیلی ناز و خشگل به تطر میرسید نمیدونم چی شد ولی یهو تو خونه ظاهر شدم و از مادرم پرسیدم به بچه کفتار گوشت بدم گفت نه اونا شیر میخورن منم دوباره تو خونه مادربزرگم ظاهر شدم و به اون رفتیم شیر دادیم و من نمیدونم چرا ولی خیلی اونو دوست داشتم