دیدن خون در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب خون

  دوشنبه، 26 فروردین 1398   زمان مطالعه 9 دقیقه
دیدن خون در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب خون
دیدن خون در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب خون را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • دیدن خون پاشیده شده به در و دیوار، صحنه‌های پر از خون مانند صحنه‌های جرم، جاری شدن خون در اطراف یا روی بدن‌تان به این معنا است که به لحاظ احساسی به شدت ناراضی هستید و به ستوه آمده‌اید. ممکن است بر افکار منفی زیادی در زندگی‌تان غلبه کنید که به این صورت در خواب‌تان تصویر شده‌است. اگر به طور مداوم این خواب‌های آزاردهنده را می‌بینید، حتما باید احساسات‌تان را در زندگی مدیریت کنید و از شر افکار و احساسات منفی خلاص شوید. اتاق‌های پر از خون و دیوارهای خونین می‌توانند به این معنا باشند که تهدیدی در زندگی‌تان وجود دارد و شما از آن بی‌اطلاع هستید.
 • بر اساس باورهای چندخدایان و چندین باور در فرهنگ عامه، خون قاعدگی قدرتمندترین نوع خون در نظر گرفته می‌شود. دیدن خون قاعدگی در خواب ممکن است به این معنا باشد که در نهایت نگرانی‌های‌تان از بین می‌روند و از شر تنش خلاص خواهید شد. این خواب به معنای آرامشی است که در آینده پیش رو دارید. از سویی دیگر، این خواب ممکن است به معنای سرکوب کردن ذات زنانه باشد. از آن‌جایی که خون قاعدگی به صورت چرخه است، اگر در خواب ببینید که در حال نوشیدن آن هستید، یعنی در چرخه‌ای گیر افتاده‌اید و لازم است که از آن خارج شوید.
 • دیدن خون روی دست‌ها می‌تواند به این معنا باشد که بر احساس گناه‌تان غلبه کرده‌اید و این امر در خواب‌تان نیز بازتاب داده شده‌است. به رفتار و کارهای اخیرتان فکر کنید. آیا کسی را آزار داده‌اید یا کاری کرده‌اید که در شما حس پشیمانی ایجاد کرده‌است؟ شاید رویای دست‌های خونین می‌خواهد به شما چیزی بگوید و کمک‌تان کند که حس گناه را در خودتان تسکین بدهید.
 • این‌که در خواب ببینید که زخمی شده‌اید، و خون از بدن‌تان می‌رود، می‌تواند به این معنا باشد که در زندگی‌تان خسته و مانده شده‌اید. این خواب می‌تواند هم خستگی بدنی و هم خستگی عاطفی را نشان بدهد.  ممکن است در یک موقعیت ناخوشایند گرفتار شده باشید که در حال حاضر قادر به حل آن نیستید و در نتیجه انرژی‌تان به طور کامل تخلیه شده‌است. به اطراف و آدم‌هایی که دور و برتان دارید فکر کنید. خون رفتن از بدن همچنین می‌تواند به این معنا باشد که کسی فشار زیادی روی شما اعمال کرده و سبب شده که به لحاظ احساسی خسته و بی‌انرژی باشید. خونریزی در خواب می‌توان بازتابی از رویارویی شما با آدم‌های اطراف، دوستان،‌ اعضای خانواده یا همسرتان باشد.
 • دیدن اهدای خون در خواب به طور کلی نشانه‌ی مثبتی است و معمولا به این معناست که به دلیل استرس انرژی‌تان را از دست داده‌اید. اگر در خواب ببینید که خون سرفه می‌کنید، به این معنا است که برای مسائل بی‌معنا و بیهوده تلاش زیادی به کار بسته‌اید و انرژی‌تان را تحلیل برده‌اید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • درخواب رنگ هایی دیده نمی شوند از جمله سرخي دست به خصوص سرخي خون. بسيار اتفاق افتاده که در خواب هاي خود خون ديده ايم ولي سرخي خون را نديده ايم. فقط احساس کرده ايم خون است و اکنون نيز اگر به خاطر خويش مراجعه کنيد به ياد مي آوريد که هرگز سرخي خون را در خواب نديده ايد ولي خواب خون را فراوان ديده ايد. پس ما در خواب خون را مي فهميم ولي نمي بينيم و همين است که تفاوت هايي را تعبير به وجود مي آورد. به هر حال ديدن خون در خواب با توجه به تعريف بالا ابتلا و گناه است و آلودگي به خصوص اگر ببينيم که دست و پايمان يا لباسهايمان به خون آلوده شده است. اگر در خواب ببينيم که از دهان و دندانمان خون مي آيد از طرف همسر و فرزندان و ديگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا مي شويم.
 •  اگر در خواب ببینیم که از دهان و دندانمان خون می آید از طرف همسر و فرزندان و دیگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا می شویم. اگر در خواب ببینیم از بینی ما خون می آید از نظر اجتماعی گرفتاری هایی پیدا می کنیم و احتمالا شان و شخصیت و آبرویمان در مخاطره قرار می گیرد و اگر ببینیم از بدنمان خون می رود گرفتار غم و اندوه می شویم و چنانچه ببینیم از چشممان خون روان است یا حتی نم خون زده است از جهت فرزندان مبتلا و غصه دار می گردیم. اگر ببینیم در دعوا و زد و خورد جایی از بدنمان خون آلود شده مردم درباره ما بد خواهند گفت و اگر دیگری به سبب ما خون آلود شود غمی بین ما و دیگران به وجود می آید. اگر ببینیم لباسهایمان خون آلود شده بدنام می شویم و به ما تهمت می زنند و اگر ببینیم خون به زمین ریخته شده گرفتاری و غم و غصه پیش می آید که ما هم در آن سهیم هستیم. چنانچه ببینیم پایمان در منجلابی از خون فرو رفت ناخود آگاه در امری مداخله می کنیم که گرفتاری و ابتلاء دارد. به هر حال دیدن خون ابتلا و گرفتاری است ولی مواضع آن فرق می کند که باید در تعبیر مورد نظر قرار بگیرد.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

 • اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. اگر نه او را زیان رسد. اگر بیند که بر تن وی جراحت ها بود و از آن جراحت ها خون همی رفت، دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد. اگر بیند کسی او را به شمشیر بزد و خون روان شد، دلیل که بر وی زبان خلق دراز گردد و او در آن ثواب است. اگر بیند از جایگاهی که زخم است خون بیرون آمد و جامه و تن او الوده شد، مالی است که به حرام حاصل کند.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

 • اگر بيند كه خون همي خورد، دليل است مال حرام خورد يا خون ناحق كند.
 • اگر اندامي از اندامهاي او ببرد، چنانكه آن اندام از وي جدا شد، دليل است زننده زخم سفر كند.
 • اگر بيند كه در تن او سوراخي بود كه از آن سوراخ خون روان شد و جامه او را آلوده كرد، دليل كه او را به قدر آن مالي حرام رسد.
 • اگر بيند كه خون از زخم و جراحت نيامد و آن جراحت تازه بود، دليل كه درمال او نقصان آيد، يا از كسي سخني سخت شنود و او را در آن ثواب است، زيرا كه خون بر گناه باشد كه از تن او بيرون آمد.
 • اگر بيند كه از قضيش خون بيرون آمد، دليل است او را فرزندي از شكم مادر بيفتد.
 • اگر كه از مقعدش خون بيرون آمد، چنانكه تنش آلوده شد، دليل است كه به قدر آن مالي حرام حاصل كند.
 • اگر بيند كه ازبن دندان او خون بيرون آمد، دليل است از خويشانش به او غم و اندوه رسد.

تعبیر خواب به روایت مغربی

 • گر خواب بیننده ببيند كه درجایی درخون افتاد، دليل است به خون ناحق مبتلا شود.
 • اگر بيند كه در شهري يا كوچه اي خون همي رفت، دليل كند بر خون آن موضع خون بسيار ريخته گردد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • دیدن خون در خواب، دلالت بر آن دارد که باید از دوستان ناپسند بپرهیزید.
 • دیدن خون بر دست خود، علامت آن است که اگر بیشتر مراقب رفتار خود نباشید، بدشانسی قریب الوقوعی در پیش خواهید داشت.

تعبیر خواب به روایت کارل گوستاو یونگ

 • دیدن خون در خواب بیانگر زندگی، عشق، اشتیاق و نا امیدی است. اگر شما کلمه‌ی خون را در خواب ببینید که نوشته شده است، ممکن است به موقعیتی در زندگی اشاره داشته باشد که دائمی است و نمی‌تواند تغییر کند.
 • اگر چیز دیگری با خون نوشته شده باشد، پس بیانگر انرژی‌ای است که صرف یک پروژه کرده اید. شما تلاش زیادی را صرف کاری کرده اید و نمی‌خواهید تسلیم شوید و رهایش کنید. اگر شما خواب ببینید که روی دیوار خون است، این رویا یک هشدار است. موقعیتی است که شما نیاز دارید با آن روبرو شوید. شما نمی‌توانید دیگر از آن دوری کنید. خصوصا اگر خون روی دیوار دستشویی باشد، بیانگر این است که موقعیتی که نیاز دارید با آن روبرو شوید، بی نهایت احساسی است.
 • خواب دیدن اینکه شما خونریزی می‌کنید یا خون از شما می‌رود، بیانگر این است که شما از خستگی مفرط رنج می‌برید یا اینکه شما از نظر حسی تخلیه شده اید. ممکن است بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستانتان باشد. برخی از عملکرد‌های گذشته تان، دوباره به شما برگشته اند.
 • زنان معمولا زمان کمی قبل از دوران قاعدگی شان، یا در طول دوران قاعدگی شان یا زمانی که حامله هستند،   بیشتر خواب خون می‌بینند یا خواب کسی که خونریزی دارد. برای یک زن حامله، خون در خواب، نمادی از بار زندگی است که به دوش می‌کشند. این خواب ها، یاد آور این است که کار‌ها را آرامتر پیش ببریم (آسان بگیریم)
 • خواب دیدن اینکه دیگران خونریزی می‌کنند بیانگر یک شیون احساسی برای درخواست کردن کمک است.
 • خواب دیدن اینکه شما خون می‌نوشید، بیانگر این است که شما از نظر شور و نشاط و قدرت، شکفته می‌شوید. اگر شما خواب ببینید که خون سرفه می‌کنید، بیانگر انرژی هدر رفته است. شما زمان زیادی را صرف فعالیت‌هایی می‌کنید که نتیجه عکس می‌دهند.
 • خواب دیدن اینکه شما خون می‌دهید یا خون اهدا می‌کنید بیانگر این است که شما از نظر فیزیکی به خاطر استرس، احساس کوفتگی می‌کنید. اگر خون همه جا بپاشد، خواب بیانگر این است که استرس احساسی عمیقی را تجربه می‌کنید. شما به معنای واقعی کلمه، منفجر می‌شوید.
 • دیدن دلمه خون روی زخم خوابتان نمادی از زمان شفاست. اگر شما روی زخم را می‌کنید، بیانگر این است که در فرآیند شفا مداخله می‌کنید. شما نیاز دارید به چیز‌ها اجازه دهید که باشند و فرآیند طبیعی خودشان را بروند.
 • خواب دیدن اینکه شما تزریق خون دارید بیانگر این است که نیاز دارید دوباره انرژی گیرید و احیا شوید. ممکن است الهام و آرزو نداشته باشید و نیاز به انگیزه جدید در زندگی دارید.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

 • دیدن خون غم واندوه بود.
 • دیدن خون کم کردن دلیل تندرستی می‌باشد واز غم بیرون آید.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

 • اگر ببینی شتر را می‌دوشی ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی مال و اموالی از «پادشاه» به تو می‌رسد که حرام است.
 • اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد).

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

 • اگر در خواب مشاهده كنيد كه بدنتان دچار خونريزى شده، به اين معناست كه يك فرصت خوب براى انجام كارها به دست مى‌آوريد. 
 • بالا آوردن خون در خواب، نشانه‌ى آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند. خون گرفتن در خواب، نشانه‌ى درگيرى و نزاع است. 

16 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
بازدیدکننده
3 روز پیش

😂😂😂داستان بود
نسرین
1 هفته پیش

من خواب دیدم پدرم که تازه فوت شده از قبرش بیرون اومد و دنرالم اومد میخواست منو بگیره اما همسرم جلوشو گرفت بعد یهو از دهنش خون اومد افتاد و ناپدید شد تعبیرش چیه؟
نسرین
1 هفته پیش

من خواب دیدم پدرم که تازه فوت شده از قبرش بیرون اومد و دنبالم راه افتاد تا بیاد بهم چیزی بگه اما کسی جلوشو گرفت و یدفعه از دهنش خون اومد تعبیرش چیه؟
مهسا
1 هفته پیش

خواب دیدم از زمین خونه ای که قبلا مال پدربزرگم بود خون میجوشید و خیلی داغ بود طوری که میسوزوند
حدیثع
2 هفته پیش

سلام من خاب دیدم دو تا اقا دارن با هم دعوا میکنن یکیشون بدجور صورتش خونی شد و من فقط ی نظارع گر بودم مثل یک روح هیچکاری نمیتونستم انجام بدم ترو خدا بگین تعبیرش چیه
نرگس
2 هفته پیش

خواب دیدم شوهر کردم و تو خونه شوهرم بودم و مامان و آبجیم و شوهرش هم بود بعد زنگ زدن به شوهر آبجیم گفتن شوهر من با یکی تصادف کرده منم بیهوش شدم بعد اون رفت وقتی برگشت ماشینه تایرش خونی بود بعد من بلند شدم گفتم من میرم پیش شوهرم و از اینجا به بعد باردار بودم وقتی رفتم پیشش تو زندان بود ولی آزاد شد و یه زن دیگه پرید بغلش.....یه چند مدتیه هر چی خواب میبینم به هر نحوی در میاد چیکار کنم
بازدیدکننده
2 هفته پیش

اگه خواب بینی بهت خون میدن چه تعبیری داره
سحر
4 هفته پیش

سلام من خواب دیدم که توی خاب یکدفعه سر و گوش من خونریزی شدیدی میکنه به طوری که هرچی دستمال میزاشتم رو زخم کاملا خونی میشد و داعم خودم رو از بقیه مخفی میکردم و ترس داشتم ممنون میشم تعبیرشو بگید
رضا
4 هفته پیش

سلام خواب دیدم چندین حشره توی دست من مثل کنه (ولی در اندازه بزرگتر) هستند و طوری که نیمه بدن اونا بیرون زده و وقتی که اونارو بیرون کشیدم با خون زیاد همراه بود و هنوز احساس میکردم داخل رگ هام در حال حرکت هستند. دستم رو از جایی که جراحت برداشته بود فشار میدادم که اون حشرات با فشار خون خارج بشن. تعبیرش چی میتونه باشه؟
بازدیدکننده
1 ماه پیش

شما توبه کردی از گناهتون وخداوند قبول کرده وبخشیده شدی
بازدیدکننده
1 ماه پیش

سلام شما به همسرتون یا یکی از اقوامتون تهمت زدین اما به اشتباهت پی بردی
بازدیدکننده
1 ماه پیش

شما به کسی تهمت ناروازدید
Exo-l
1 ماه پیش

من الان تو دوران پریودی هستم و روز ششم پریودیمه خواب دیدم که تو دستشویی بودم و بجای اینکه خون از .... بیرون بیاد از دهنم بیرون میاد و خیلی زیاد بود اندازه یه بشکه خون بالا اوردم تعبیرش چیه؟ وقتی که تو دستشویی بودم یه زن و یه مرد غریبه هم تو خوابم بودن زن پشتم تو دستشویی وایساده بود و مرد جلوم اونجایی ک داشتم بالا میاوردم
فاطیما
2 ماه پیش

سلام من تو خوابم دیدم خونریزی خیلی شدید افتادم
Homa
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم پسر مورد علاقم که باهاش دوستم جلوی چشمم با دوچرخه آسیب می بینه و به شدت گریه میکنه بعد مثل یه نوزاد غرق در خون میزارنش توی آغوشم بعدش از ترس از خواب پریدم ممنون میشم زود جواب بدین
mohammad
2 ماه پیش

خوابم طولانی بود و قبل اذون ولی این تیکش یادمه که از بالای یه صخره خون سرازیر شده بود پایین .میدونستم که خون امام حسینه ولی نمیدونم چرااا رفتم دستو صورت خودمو با اون خون شستم یعنی تعبیری داره این خواب؟ اخه اصلا تو اون حالو هوای مذهبی نیستم من چرا باید چنین خوابی ببینم خواهشا یه چیزی بگین
دیدگاه خود را ثبت نمایید