دیدن خرما در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب خرما

  دوشنبه، 26 فروردین 1398   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن خرما در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب خرما
دیدن خرما در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب خرما را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد. بهره ای می برید. توفیقی حاصل می کنید. اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید. چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید سود بی دغدغه می برید. اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می آورد. اگر در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید معاش شما گسترش می یابد و اگر ببینید نخل می کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست. این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می دهد.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

 •  خرما درخواب، مال و خواسته است.
 • اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد.
 • اگر بیند خرما بخورد و دانه‌اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود
 • اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد.
 • اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد.
 • اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد. اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدایی افتد.
 • اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد.
 • به خواب دیدن درخت خرما، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ. اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت دلیل که بامردی شریف وبزرگ دوست و آشنا شود .

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می‌خورید، علامت کمبود و پریشانی است.
 • اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید، نشانه پیوندی فرخنده است.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رییسی کریم
 • دیدن بسر در خواب، (یعنی غوره خرما)، دلیل دین پاک و مال حلال است.
 • دیدن خرمای تازه، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

 • بعضی از معبران گویند: خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد.
 • اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند.
 • اگر بیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند
 • اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود.
 • اگر بیند خرما بن خشک می‌برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد.

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

 • اگر خواب ببينيد كه از درخت خرما، خرما مى‌چينيد، بيانگر موفقيت در امور عاشقانه است. 
 • اگر خواب ببينيد كه به كسى خرما مى‌دهيد، نشانه‌ى آن است كه به شخصى به خصوص ابراز علاقه مى‌كنيد.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

 • تعبیر درخت خرما مردی شریف و عالم می‌باشد. اگر ببینی در خانه‌ات درخت خرما داری، یـعـنـی با مرد بزرگی دوست و آشنا می‌شوی.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

 • شما خرما می خورید : خود را محتاج خواهید کرد .
 • شما خرما می خرید : یک شخص از جنس مخالف شما را بسیار تحسین می کند.
 • به شما خرما می دهند : مشکلات شما را همراهان نادرست بوجود می آورند .
 • به شما خرما هدیه می کنند :مجبور خواهید شد که به یک سفر ناخوشایند بروید.

دیدگاه ها