دیدن پارس سگ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پارس سگ

  شنبه، 18 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن پارس سگ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پارس سگ
دیدن گارس سگ در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فر/ایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب پارس سگ را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب پارس سگ به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر خواب صدای سگ نشانه آنست که از دشمنی بزرگ ، سخنانی زشت و ناسزا خواهید شنید.

تعبیر خواب پارس سگ به روایت یوسف نبی

 • خواب صدای سگ نشانه گرفتاری و به زحمت افتادن است.

تعبیر خواب پارس سگ به روایت منوچهر مطیعی

 • خواب صدای سگ نشانه بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند ، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند .

تعبیر خواب پارس سگ از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • دیدن خواب سگی که پارس میکند نشانه شادمانی است.
 • صدای عوعوی سگ در خواب به این معنی است که باید به اعلان خطر آدمهای خیر خواه گوش کنید
 • صدای عوعوی سگ در خواب احتمال دزدی یا خطر آتش سوزی را نشان میدهد .

تعبیر خواب پارس سگ به روایت آنلی بیتون

 • تعبیر خواب صدای سگ ( اگر سگ در ناراحتی زوزه بکشد ) نشانه مرگ یا جدایی طولانی بین دوستان است .
 • اگر در خواب دیدید که سگ زوزه کشید و پارس کرد نشانه فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد .
 • تعبیر خواب شنیدن صدای سگ ، نشانه شنیدن اخباری است که شما را پریشان و مضطرب می سازد .
 • خواب شنیدن پارس سگها هنگام جنگیدن با هم ، علامت آن است که زندگی شما پریشان و غم زده خواهد بود و از دشمنان شکست خواهید خورد .
 • خواب شنیدن صدای خرخر و پارس سگ نشانه آن است که تحت فرمان افراد فریبکار قرار خواهید گرفت و آرامش خانواده به هم خواهد خورد .

تعبیر خواب پارس سگ به روایت لیلا برایت

 •  شنیدن پارس سگ در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.
 • اگر در خواب ببینید که سگى براى کمک به شما پارس مى کند، یعنى باید بیشتر مراقب کارهایتان باشید.

دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب سگ 


دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید