دیدن پاشنه پا در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پاشنه پا

  شنبه، 18 اسفند 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن پاشنه پا در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پاشنه پا
دیدن پاشنه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب پاشنه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

دیدن پاشنه در خواب بیانگر ظلم و ستم، سر افکندگی و آسیب پذیری است. خواب ممکن است جناسی از التام دادن و شفا یافتن باشد. شاید خواب به شما می گوید که زمانی را باید برای شفا و بهبود و جبران بگذارید. هم احساسی هم فیزیکی 

تعبیر خواب پاشنه پا به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر پاشنۀ پا، نظم و نظام کسب و کار انسان می‌باشد.
 • اگر ببینی پاشنۀ پای تو شکسته است، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که از آن پشیمان خواهی شد. اگر ببینی پاشنۀ تو شکافته یا زخمی شده است، تعبیرش مثل تعبیر قبلی می‌باشد ولی پشیمانی‌اش کمتر است .
 • اگر شخصی خواب ببیند که پاشنه پای او بشکافت یا زخمی شد آن شخص به کاری مشغول خواهد شد که از آن کار پشیمان خواهد شد ولی ندامتش از آن کمتر خواهد بود.

تعبیر خواب پاشنه پا به روایت جابر مغربی

 • اگر ببینی پاشنۀ پای تو افتاده است، یـعـنـی کسب و کار نخواهی داشت و فقیر و درمانده می‌شوی.
 • اگر ببینی پاشنۀ پای خودت را بریده‌ای و بخورد جانوران درنده می‌دهی، یـعـنـی آنچه را کسب کرده‌ای بخورد دشمنانت می‌دهی.

تعبیر خواب پاشنه پا به روایت منوچهر مطیعی

 • اگر خواب ببینید که پاشنه پای شما شکست و از رفتن باز ماندید خواب شما می گوید : در آینده نزدیک ، کاری ناصواب می کنید که پشیمانی می آورد و شماتت و ملامت خواهید شنید.
 • چنانچه در خواب ببينيد که پاشنه پاي شما مجروح است در صورتي که در بيداري پاي شما سالم باشد و درد و کسالت نداشته باشيد نشان آن است که از انجام کاري پشيمان مي شويد.
 • شکسته بودن پاشنه پا نيز همين تعبير را دارد يعني چنانچه در خواب ببينيد پاشنه شما چنان شکسته که از رفتن باز مانده ايد خواب شما مي گويد در آينده کاري ناصواب مي کنيد که ندامت مي آورد و شماتت و ملامت مي شنويد.
 • پاشنه پا به طور کلي نشان کارها و استحکام امور زندگي خواب بيننده است.
 • چنانچه ببينيد پاشنه پاي شما از کفش يا جوراب بيرون است در محيط شغلي، چه اداري و کارمند باشيد و چه کاسب و تاجر، چشمهايي مراقب شماست و خوب و بد و زشت و زيباي شما را زير نظر دارند.
 • اگر در خواب ديديد که پاشنه شما سالم و محکم و قوي است خواب خوبي است و به شما نويد مي دهد که در کارهايتان مسلط مي شويد و با قدرت عمل مي کنيد.
 • اگر در خواب مشاهده کرديد که پاشنه پا نداريد و پاشنه شما را يک حيوان درنده مثل سگ گاز گرفته و خورده، چنانچه کاسب باشيد متضرر مي شويد و اگر کارمند باشيد کار يا مالي از دستتان مي رود.
 • اگر چيزي به پاشنه پاي شما چسبيده بود که در راه رفتن مزاحمت ايجاد مي کرد سر زبان مردم مي افتيد و پشت سرتان حرف مي زنند.
 • اگر کسی ببیند پاشنه پای او دچار نقصی شده، کاری غیر مفید را انجام خواهد داد.
 • اگر پاشنه پایش قوی بود، به دنبال کاری سودمند خواهد رفت حتی اگر آن کار مشکل باشد.

تعبیر خواب از دیدگاه آنلی بیتون

 • خواب پاشنه های خودتان : بد شانسی در عشق
 • پاشنه پای شما درد می کند : یک دوست دورو نزدیک شماست
 • پاشنه پای دیگران : یک تغییرخوشایند .

تعبیر خواب پاشنه پا از دیدگاه اچ میلر

 • زخمی شدن پاشنه پا در خواب را نشانه این است که افرادی قصد سوء استفاده از شما را دارند.
 • دیدن پاشنه‌ی پا در خواب، بیانگر ضرر و زیان مالی است.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید