دیدن پیدا کردن (یافتن) در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب پیدا کردن

  شنبه، 11 اسفند 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن پیدا کردن (یافتن) در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب پیدا کردن
تعبیر خواب پیدا کردن نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب پیدا کردن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • اگر کسی در خواب چیز گرانبهایی یافت، از مکانی که گمان نمی برد، استفاده قابل ملاحظه ای به او می رسد و سود حاصله به قیمت جنس یافته شده بستگی دارد. 

تعبیر خواب پیدا کردن به روایت محمد بن سیرین

 • اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود.
 • اگر ده چیز بود مال است.
 • اگر به عدد سی بیند نصرت بود.
 • اگر هزار بود بهتر است و هر چند بیشتر بیند نیکوتر بود
 •  اگر دید که در کوه کان زر یافت ولایت یابد.
 • اگر دید که کان نقره یافت زنی با جمال خواهد.

تعبیر خواب پیدا کردن به روایت منوچهر مطیعی

 • اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا (نه به ارزش آن) مالش از بین می‌رود و زیان می‌بیند.
 • نوشته‌اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می‌شود یا تاوان می‌دهد.

تعبیر خواب پیدا کردن از دیدگاه آنلی بیتون

 • چیزی را پیدا می کنید : شکست و ضرر در کارها.
 • یک شیء قیمتی را پیدا میکنید : بدشانسی بزرگ در کارها.
 • دیگران اشیاء قیمتی پیدا میکنند : خجالت و اندوه.
 • یک شخص برهنه را پیدا می کنید : یک شغل جدید در انتظار شماست .
 • شخصی را که در جنگل گم شده پیدا میکنید : آینده شما بسیار مغشوش خواهد بود.
 • یک بچه پیدا میکنید : یک محکمه بسیار پیچیده در پیش دارید.
 • یک درخت پیدا میکنید : یک زندگی توأم با فساد.
 • طلا یا نقره یا پول پیدا میکنید : ازدیاد نگرانی و اضطراب .

تعبیر خواب پیدا کردن از دیدگاه لیلا برایت

 •  اگر خواب ببینید که چیزى را پیدا مى‏کنید، نشانه‏ ى آن است که باید در کارها تلاش بیشترى بکنید تا به موفقیت برسید.
 • پیدا کردن پول در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت می‌کنید.

تعبیر خواب پیدا کردن از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • یافتن طلا: دریافت ارث
 • جستجوی طلا در دل خاک: خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد.
 • یافتن چیزی : سود

تعبیر خواب پیدا کردن در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

 • خواب‌هایی که در مورد پیدا کردن دیده می‌شوند نشان دهنده کشف، درک، آگاهی از جنبه‌ای از وجود و یافتن توان استفاده از آن است. به طور مثال ممکن است فردی دائما در رنج حاصل از وضعیت گذشته یا کنونی خود باشد و بعد راه رهایی از این رنج را روزی پیدا کند اما از اینکه چگونه به این مهم دست یافته است آگاه نباشد.
 • رویا تلاشی برای کسب این آگاهی است.
 • همچنین ممکن است در رویا ناخود آگاه به ایده‌ای نو دست پیدا کنید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید