سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن پیری (پیر شدن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پیری( پیر شدن)

  شنبه، 11 اسفند 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن پیری (پیر شدن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پیری( پیر شدن) دیدن پیری (پیر شدن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پیری( پیر شدن)
دیدن پیری در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود . تعبیر خواب پیری را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • پیری امری است اجتناب ناپذیر که فرد در طول زندگی با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد. پیری روندی انکارناپذیر است اما سرعت آن در افراد متفاوت است. در کل پیر شدن در خواب برای بیننده خواب خوب است و جای نگرانی وجود ندارد.
 • تعبیر خواب پیر شدن صورت: رسیدن به مقام های بالاتر و دست یافتن به ثروت های زیاد و همچنین از بین رفتن و نابودی همیشگی مصیبت و غم های بزرگ
 • تعبیر خواب پیر شدن مادر: اگر ببینی این اتفاق بدون دلیل و بصورت ناگهانی افتاد نیکوست و به این علامت است که مادر شما صاحب عمری طولانی و همراه با عزت و سلامتی خواهند شد و چنان چه در ادامه زندگی به او از طرف دیگران چشم زخمی زده شود به لطف خدا دفع و برطرف خواهد شد.
 • ولی اگر شاهد باشی که پیری صورت بخاطر کهولت سن یا به دلیل گذر زمان اتفاق افتاده به این معناست که همراه با خانواده ی خویش و مخصوصا پدر و مادر خود دوران خوش و سالمی را سپری خواهی کرد و به جمع شما گزندی از طرف دشمنان و یا برخی حسودان نمی رسد ،اگر ببینی کسی یا کسانی به شما خبر می دهند که صورت مادرتان پیر شده است به این معناست که خبری خوش و البته تعجب آوری را درباره مادرتان خواهید شنید.
 • تعبیر خواب پیر شدن مرده: دیدن این رویا خوب نیست و به اعتقاد معبران نشانه ناامیدی و ناکامی خصوصا در برخی از مسائل مادی و یا عاطفی است می تواند مثال هایی همچون شکست عشقی خوردن ، بدهکاری بالا آوردن ، مدیون مردم شدن و همچنین گرفتاری های خرد و درشت و دیگر آورد.
 • اگر ببینی مرده ای از خویشان بسیار نزدیک خود چنین وضعی پیدا کرده اند علامت آن است که پیش از رسیدن به آرزوی خود تلاش فراوانی خواهید کرد و درد و رنج را برای رسیدن به هدف خود تحمل خواهید کرد.

تعبیر خواب پیری به روایت محمد بن سیرین

 • اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد.
 • اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از غم برهد.
 • اگر پیری معروف را بیند که خرم و شاد است، دلیل که از او چیزی بدو رسد.
 • اگر او را غمگین دید، دلیلش به خلاف این است.
 • تعبیر پیرزن، دنیا و کار دنیوی می‌باشد. تعبیر پیرزن ترشرو و عبوس و کثیف، حال و روز بد و دست نیافتن به خواسته می‌باشد. تعبیر پیرزن سالخورده کافر، دنیا و مادیات و همچنین مال و اموال حرام می‌باشد، ولی تعبیر پیرزن سالخورده مسلمان، مال و اموال حلال است.
 • اگر ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.
 • اگر ببینی شخص پیر و سالخورده‌ای آشنا به تو سلام می‌کند، یـعـنـی با زنی زیبا ازدواج می‌کنی.
 • اگر شخص پیر و سالخوردۀ آشنایی را ببینی که شاد و بانشاط است، یـعـنـی از آن پیر چیزی به تو خواهد رسید، ولی اگر او را غمگین ببینی، تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد، و یا اگر پیر غریبه‌ای را ببینی که شاد و بانشاط می‌باشد، یـعـنـی یکی از دوستان تو باعث می‌شود به خواسته‌ها و اهداف خودت رسیده و از غم و ناراحتی نجات پیدا کنی .

تعبیر خواب پیری به روایت جابر مغربی

 • اگر پیری بیند که جوان شد، دلیل که در عز و بزرگی او نقصان باشد و در دنیا مغرور شود.
 • اگر جوانی یا کودکی بیند که پیرشد، دلیل که عز و بزرگی یابد و به کار آخرت مشغول شود.
 • اگر ببینی با پیرزنی ارتباط و مصاحبت داری، یـعـنـی به دنیا دلبستگی پیدا کرده‌ای .
 • اگر ببینی پیرزن غریبه‌ای به تو سلام می‌کند، یـعـنـی بخت و اقبال دنیوی تو خوب می‌شود.

تعبیر خواب پیری به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر پيري بيند كه جوان شد، دليل كه در عز و بزرگي او نقصان باشد و در دنيا مغرور شود.
 • اگر جواني يا كودكي بيند كه پيرشد، دليل كه عز و بزرگي يابد و به كار آخرت مشغول شود.

تعبیر خواب پیری به روایت منوچهر مطیعی

 • اگر به خواب دیدید که پیر شده اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده می شود.
 • چنانچه در خواب پیر مردی ناشناس را ببینید که با او حرف می زنید از دوستی به شما محبت می شود و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی می بینید که انتظارش را ندارید و این بهتر است
 • اگر پیرمرد ناشناسی که می بینید سالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می رسد که انتظارش را ندارید.
 • اگر کسی که پیر است در خواب ببیند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می آید و بی حرمت می شود.
 • اگر جوانی ببیند که پیر شده و موهایش سفید گردیده نیکو است چون محترم می شود.
 • دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است.

تعبیر خواب پیری از دیدگاه لوک اویتنهاو

 •  پیر زن: دعوا
 • پیر مرد: زندگی طولانی

تعبیر خواب پیری از دیدگاه آنلی بیتون

 •  اگر در خواب آدم پیری را دیدید، نشانه آن است که شانس و اقبال در انتظار شما است.
 • اگر خواب ببینید که پیر شده اید، نشانه موفقیت در انجام کارها است.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  از میان خبرها  
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری