دیدن پیشانی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پیشانی

  شنبه، 11 اسفند 1397   زمان مطالعه 5 دقیقه
دیدن پیشانی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پیشانی
دیدن پیشانی در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فر/ایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بیند گفته می شود. تعبیر خواب پیشانی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • اگر کسی در خواب، پیشانی خود را بلند و صاف و تمیز ببیند، تعبیرش رسیدن آینده ای روشن برای اوست. اگر بر جبین خود لکه ای از خون دید، در بزرگی و عزت انگشت نما می شود.
 • چبین کوچک و زشت، خبر از رسیدن آینده نامطلوب دارد. دیدن مویی که بر روی پیشانی درآمده، برای بیننده خواب، خبر از مقروض بودن او دارد.
 • وجود زخم و یا زگیل زشت بر پیشانی، بروز ناراحتی و غم است.
 •  دیدن پیشانی در خواب به دلیل جایگاه مقدسی که به هنگام نماز خواندن دارد به مقام و عزت بزرگی تعبیر شده است.
 • پیشانی فرزند است و برخی هم پیشانی را نماینده شانس و بخت بیننده خواب می دانند که البته دومی درست است.
 • دیدن پیشانی بند زرد دلیل بر دندان درد و سر درد می باشد.

تعبیر خواب پیشانی به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر پیشانی، قدر و جاه و مقام انسان می‌باشد (زیرا محل سجده برای خداوند است) و‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش فرزندی از خانوادۀ تو می‌باشد که ثروتمند خواهد شد
 • اگر ببینی روی پیشانی تو نشانی وجود دارد، یـعـنـی در پرهیزکاری و پارسائی مشهور می‌شوی.
 • اگر ببینی حالت پیشانی تو تغییر کرده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیانی می‌شوی.
 • اگر ببینی پیشانی تو کوچک شده است، یـعـنـی قدر و مقام تو کمتر می‌شود.
 • اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است، یـعـنـی بدهکار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ و اگر آن مو سرخ یا سفید باشد، یـعـنـی آن بدهکاری از جهت عیال و زن خودت می‌باشد.
 • اگر ببینی از پیشانی تو مار یا عقرب و... بیرون می‌آید، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شوی
 • اگر ببینی کسی پیشانی تو را زخمی کرده و از آن خون جاری شده است، یـعـنـی قدر و مقام تو زیادتر می‌شود.
 • اگر ببینی پیشانی تو درد می‌کند، تعبیرش نادرستی دین و ایمان، و غم و اندوه می‌باشد.
 • اگر ببینی پیشانی تو ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می‌شود .

تعبیر خواب پیشانی به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • دیدن پیشانی در خواب بر شش وجه است.
 1. اول: جاه و قدر.
 2. دوم: عز و بزرگی.
 3. سوم: فرزند ثروتمند.
 4. چهارم: معیشت محمود.
 5. پنجم: دیانت.
 6. ششم: جود و نیکی واحسان.

تعبیر خواب پیشانی به روایت جابر مغربی

 • اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، در بیداری نظر کسی دیگر را در هیچ کاری قبول نمی کند و خود رای است.
 • اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت، همین تاویل را دارد که او را مصالح خود پنداری تمام است.
 • اگر دید بر پیشانی وی خطی سبز نوشته است، دلیل که او فرزندی آید عالم و پارسا.
 • اگر دید بر پیشانی او آیه رحمت نوشته است، دلیل که عاقبت را محمود کند و مرگ او بر شهادت است.
 • اگر ببیند بر پیشانی او آیه عذاب نوشته است، دلیل که عاقبتش محمود نباشد و تاویلش به خلاف این است.

تعبیر خواب پیشانی به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • پیشانی، به جاه و مقام و نفوذ سخن در میان مردم دلالت دارد
 •  اگر کسی در خواب ببیند که پیشانیش به علت شکستگی یا به هر علت دیگری زخمی یا معیوب گشته است، از جاه و مقام و شهرتش کاسته میشود.

تعبیر خواب پیشانی به روایت منوچهر مطیعی

 • در محاورات روزمره زياد راجع به پيشاني صحبت مي شود. مثلا مي گويند (هر چه بر پيشانيش نوشته همان مي شود) يا (فلاني پيشانيش بلند است) يعني آدم خوشبخت و سعادتمندي است. از اين قبيل ضرب المثل هائي است که در همه آن ها پيشاني را نشانه بخت و سرنوشت شناخته اند.
 • در خواب نيز پيشاني نشانه قدر و منزلت بيننده خواب است.
 • ابن سيرين استدلال مي کند که چون پيشاني محل سجده حضرت باريتعالي است در بدن آدمي موضعي ارزشمند است.
 • برخي از معبران مي گويند پيشاني فرزند است و برخي هم پيشاني را نماينده شانس و بخت بيننده خواب مي دانند که البته دومي درست است.
 • چنان چه در خواب ببينيم پيشاني بلند و صاف و روشني داريم که هيچ خط يا لکه اي بر آن ديده نمي شود آينده اي روشن در پيش داريم و راهي هموار پيش روي ما قرار مي گيرد که بدون زحمت و به آساني پيش مي رويم.
 • اگر بر پيشاني خود لکه اي از خون يا نشان ديگري که کراهت انگيز نباشد ديديم که در مقام و منزلت تا جائي پيش مي رويم و بزرگ مي شويم که انگشت نما مي گرديم و مردم همه درباره ما سخن مي گويند ولي اگر ديديد که پيشاني شما کوچک شده و منظره اي نا مطلوب و زشت پيدا کرده بايد نگران آينده باشيد.
 • اگر ديديد که پيشاني شما شکل طبيعي خود را از دست داده زياني متوجه شما مي شود.
 • اگر بر پيشاني موي رسته بود بيننده خواب وام دار و مقروض مي شود.
 • اگر کسي در خواب ببيند که بر پيشانيش موي رنگين با رنگ هاي غير معمول روئيده خانواده اش چنان خرج گزافي بر او تحميل مي کند که مقروض و بدهکار مي شود.
 • اگر کله يا زخم و يا زگيل زشت و کراهت انگيزي بر پيشاني بود بيننده خواب غمگين مي شود.
 • اگر بر پيشاني شما چيزي نوشته بود که حتي نتوانستيد بخوانيد در آينده صاحب فرزندي سرنوشت ساز خواهيد شد.

تعبیر خواب پیشانی به روایت خالد اصفهانی

 • در اکثر موارد این رویا به معنی شروع کارهای جدید و بزرگ رسیدن به قدرت در یک دوره زمانی کوتاه و نفوذ و صاحب شخصیت شدن در میان مردم است در مواردی نیز دلالت بر این دارد که بواسطه ی حمایت دیگران و مخصوصا والدین به جایگاهی خواهید رسید که سایرین آرزوی داشتن چنین موقعیتی را که شما دارید میکنند.

تعبیر خواب پیشانی از دیدگاه آنلی بیتون

 • شما پیشانی قشنگی دارید : به قدرت خواهید رسید.
 • پیشانی اشخاص دیگر : کارکهای جدیدی را شروع خواهید کرد .
 • یک پیشانی بزرگ : شادی و اخلاق خوش .
 • داشتن پیشانى زشت در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که مشکلات گریبان شما را خواهد گرفت.
 • بوسیدن پیشانی دیگران در خواب، به این معنا است که رفتار ناپسند شما باعث ناراحتی دیگران می‌گردد.
 • داشتن پیشانی صاف و زیبا در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهای شما است.
 • اگر برپیشانی خود جوش ببینید، دلالت بر بیماری یکی از اقوام دارد.

تعبیر خواب پیشانی در کتاب سرزمین رویاها

 • یک پیشانی با اثر زخم : پول هنگفتی پیدا خواهید کرد.
 • یک پیشانی صاف و صیقلی : نفوذ و قدرت بسیاری خواهید داشت .
 • پیشانی زشت : غذاب

1 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
Kian
2 ماه پیش

سلام خسته نباشید خوای دیدم که با نامزدم بحث کردم اما واضح نبود که چطور هولش دادم وقتی افتار زمین وسط سرش باز شده بود اما خونی نمیومد