دیدن پله (پلکان) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پله

  یکشنبه، 12 اسفند 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن پله (پلکان) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پله دیدن پله (پلکان) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پله
دیدن پله در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پله را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

همه چیز هایی که می توانند وسیله ترقی ما قرار بگیرند و در جامعه موجب تشخص باشند در خواب به شکل پله ظاهر می شوند از آن از آن جمله هستند پول، تحصیلات، هنر، هوش و فراست ذاتی، نسبت و پیوند های خانوادگی و… 

تعبیر خواب پله به روایت منوچهر مطیعی

 • پله در زندگي روزمره ما وسيله اي است که ما را از محلي پست به جائي مرتفع مي رساند. از گودال بالا مي آورد يا از کف حياط خانه به بام منتقل مي نمايد. همه چيز هايي که مي توانند وسيله ترقي ما قرار بگيرند و در جامعه موجب تشخص باشند در خواب به شکل پله ظاهر مي شوند از آن از آن جمله هستند پول، تحصيلات، هنر، هوش و فراست ذاتي، نسبت و پيوند هاي خانوادگي و غيره.
 • چنانچه در خواب پله يا پله کان ببينيم با توجه به وضع و موقعيتي که داريم خودمان مي توانيم تشخيص دهيم که خواب ما از کدام وسيله صحبت مي کند و نشاني مي دهد.
 • چنانچه در خواب ببينيم که بالاي پلکان هستيم خواب ما مي گويد که ترقي مي کنيم و پيشرفت حاصل مي نمائيم و اگر در خواب ديديم که از پله فرود مي آئيم تنزل و تخفيف مقام پيدا مي کنيم.
 • اگر پله در جائي تاريک بود مشکلات ما را نشان مي دهد و اگر پله سست بود ترديد و فقدان اراده و همت خود ما است.
 • پله باريک و طولاني نشان دهنده صعوبت راهي است که در پيش داريد و اين ناگزير بايد وقت زيادي صرف کنيد و رنج بسيار بکشيد تا به مقصود برسيد.
 • نرده هاي اطراف پله ها فرزندان و دوستان هستند و چنانچه از پله اي بالا مي رفتيد يا پايين مي آمديد که اين طرف آن طارمي داشت و طرف ديگر پرتگاه بود خواب شما مي گويد که به يکي از اين دو مي توانيد اميدوار و دل گرم باشيد. اگر دوست داريد دوستتان به کمک شما مي شتابند و چنانچه فرزندان بزرگ داريد آن ها پشت و حامي شما خواهند بود. براي زنان، طارمي پله ها شوهر و فرزندان هستند.
 • چنانچه در خواب ديديد که به سرعت و شتاب از پله اي بالا رفتيد و آن جا چيزي را که مي خواستيد نيافتيد خواب شما از بيهودگي تلاشي که مي کنيد حرف مي زند و اين که از زحمات خود سودي نمي بريد و ناگزير بايد از نو کارها را شروع کنيد.پله بي نهايت که تا اعماق آسمان وجود داشته باشد نيکو خوابي نيست.
 • پلکان از سنگ و آهن باشد بهتر از پلکان آجري و خشتي و گلي است.
 • پرت شدن از پلکان هم خوب نيست.
 • اگر بالاي پله بوديد و به دعوت و اشاره کسي پائين آمديد فريب مي خوريد و زيان مي بينيد
 • اگر پائين بوديد و به دعوت و اشاره کسي بالا رفتيد فريب مي خوريد اما زياني متوجه شما نمي شود.
 • اگر در خواب دیدیم که از پله فرود می آئیم تنزل و تخفیف مقام پیدا می کنیم.

تعبیر خواب پله از دیدگاه آنلی بیتون

 • پله های چوبی : پروژه های خود را کنار بگذارید
 • دیدن پلکانی پهن و زیبا در خواب ، نشانه بدست آوردن شهرت و ثروت است .
 • نشستن بر پله ها در خواب ، نشانه آن است که به تدریج بر ثروت شما افزوده خواهد شد .
 • پلکان منزل خودتان : زندگی شما طولانی خواهد بود.
 • پلکان منزل دیگران : به شما خیانت می شود.
 • پلکان در آتش : عذاب
 • افتادن از پله ها در خواب ، نشانه آن است که از روی حسادت از شما بیزار خواهد شد .
 • بالارفتن از پلکان در خواب ، نشانه سعادت و خوشبختی فراوان است .
 • گر خواب ببینید دیگران از پلکان پایین می روند ، نشانه آن است که اوضاع نامساعد جای فراغت و آسایش را خواهد گرفت .
 • پایین آمدن از پله در خواب ، نشانه آن است که روابط عاشقانه شما به شکست خواهد انجامید .

تعبیر خواب پله از دیدگاه اچ میلر

 • اگر خواب ببینید که از پله برقى استفاده مى‏کنید، یعنى براى رسیدن به هدف خود باید سخت تلاش کنید.

تعبیر خواب پله از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • تعبیر خواب پله های چوبی ، پروژه های خود را کنار بگذارید.

تعبیر خواب پله در کتاب سرزمین رویاها

 • از یک پلکان بالا میروید : یک موفقیت بزرگ
 • از یک پله بالا میروید: به هدفتان خواهید رسید.
 • از پلکان جلوی در پائین می آئید : خبرهای بسیار خوش

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟