دیدن پرچم در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پرچم

  سه شنبه، 14 اسفند 1397   زمان مطالعه 5 دقیقه
دیدن پرچم در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پرچم
دیدن پرچم در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پرچم را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 •  تعبیر پرچم می‌تواند هر یک از این شخصیتها باشد: مردی دانا، پیش‌نماز، زاهد، ثروتمند، شخصی بخشنده، 
 • دیدن پرچم در خواب بیانگر صلح یا موفقیت است. ممکن است در مورد احساسات میهن پرستی کشور (وظیفه در قبال کشور) باشد. یا خواب روی مسئله ی سیاسی تاکید می کند.
 • تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی پرچم داری، یـعـنـی از افرادی که گفته شد به تو سود و منفعت می‌رسد. اگر ببینی پرچم افتاده و از دست رفته است، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پرچم سیاهی داری، یـعـنـی قاضی یا خطیب و خطبه خوان می‌شوی. اگر ببینی پرچم سفید و بزرگی داری، یـعـنـی با شخص ثروتمندی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی و از او سود و منفعت به دست می‌آوری
 • پرچم در خواب نشان می دهد شما جزو گروهی هستید که با اعضای آن علایق و اهداف مشترکی دارید، شما فرد وفاداری و خانواده دوستی هستید، یا این که به خودتان و کارهایتان افتخار می کنید.
 • اگر کسی خواب دید پرچمی در دست دارد و جلوی صف قرار دارد، بر دیگران برتری و بزرگی خواهد یافت و اگر پرچم را از او گرفتند، او را از مقام خود برکنار می کنند. اگر پرچم او مفقود شد، کسانی در صدد از بین بردن مقام او خواهند بود. اگر کسی با پرچمی در دست سوار اسب شده، با سرعت به سوی ارتقاء مقام پیش می رود.
 • علم به خواب دیدن، دلیل بر مردی دانا بود یا امامی یا زاهدی یا توانگری یا سخی.
 • اگر بیند که علم داشت، دلیل که از این مردم که تقریر کردیم منفعت یابد.
 • اگر بیند که علم بیفتاد و ضایع شد، تاویلش به خلاف این است.

تعبیر خواب پرچم به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیرش مسافرت است .
 • خواب دیدن، دلیل بر مردی دانا بود یا امامی یا زاهدی یا توانگری یا سخی.
 • اگر بیند که علم داشت، دلیل که از این مردم که تقریر کردیم منفعت یابد.
 • اگر بیند که علم بیفتاد و ضایع شد، تاویلش به خلاف این است.

تعبیر خواب پرچم به روایت امام صادق (ع)

 •  تعبیرهای پرچم عبارتند از:
 1.  ریاست و سروری
 2.   مسافرت
 3.  جاه و بزرگی
 4. - خوبی حال و روز.
 • پرچم (عَلَم) به خواب دیدن، دلیل بر مردی دانا بود یا امامی یا زاهدی یا توانگری یا سخی. اگر بیند که پرچم داشت، دلیل که از این مردم که تقریر کردیم منفعت یابد.
 • اگر بیند که پرچم بیفتاد و ضایع شد، تاویلش به خلاف این است.
 • تعبیر خواب پرچم حضرت ابوالفضا
 • دیدن چنین خوابی دلالت بر چند وجه مختلف دارد :
 1.  سلامتی پدر و مادر و زیاد شدن طول عمر آن ها
 2. ایمن شدن خانواده و فرزندان و بستگان از بعضی از آفت های مضر دنیوی مثل ریا زنا و حق الناس
 3. ثبات در دین و اعتقادات
 4.  برتری یافتن نزد دیگران و چهارم شفا یافتن بیمار

تعبیر خواب پرچم به روایت دانیال نبی

 • تعبیر خواب در دست گرفتن پرچم حضرت ابوالفضل
 1.  رسیدن به مرتبه ای که سال ها در انتظار آن بوده ایم و یا رسیدن به برخی از آرزوهای مهم که تا به الان تصور داشتیم هیچگاه به آن ها دست پیدا نخواهیم کرد
 2.  پیشرفت های چشم گیر در زمینه کسب علم و دانش بصورت هدف دار و آینده دار
 3. خلاص شدن از شر دشمنان و یا افرادی که یقین داریم بدخواه ما هستند کسانی مثل حسودان و دشمنان و ایمن شدن از آفت آن ها تا پایان عمر
 4.  تصمیم گرفتن برای انجام امور خیری و یا کمک رساندن به دیگران
 5.  منفعت پیدا کردن در هر کاری که شروع میکنیم و یا رسیدن به یک وضعیت ثابت و رویایی در زمینه ی رفاه و معیشت

تعبیر خواب پرچم به روایت ابراهیم کرمانی

 • پرچم به خواب ، دلیل سفر است.
 • اگر بیند پادشاه پرچمی به وی داد، دلیل جاه و بزرگی بود. خاصه علم را سفید یا سبز بیند.

تعبیر خواب پرچم به روایت جابر مغربی

 • دیدن پرچمدار در خواب، به این معنا است که نسبت به یکى از نزدیکان احساس حسادت مى کنید.
 • اگر در خواب خود را پرچمدار گروهى مى بینید، به این معنا است که مشغول انجام کار مشکلى هستید.
 • اگر بیند پرچمی سفید و بزرگ داشت، دلیل که با توانگری صحبت دارد و از وی منفعت یابد. اگر بیند پرچمی سیاه داشت، دلیل که قاضی یا خطیب گردد.

تعبیر خواب پرچم به روایت خالد بن محد العنبری

 • پرچم در خواب،بر مردی عالم یا زاهد یا ثروتمندی سخاوتمند دلالت دارد که مردم از او تبعیت میکنند.
 • پرچم قرمز نشانه جنگ، پ
 • رچم زرد نشانه درد و بلا،
 • پرچم سبز نشانه سفری پرخیر و برکت،
 • پرچم سفید نشانه بارش باران و پرچم سیاه نشانه گِرانی، خشکسالی و گرسنگی است.
 • اگر کسی در انجام عملی مردّد باشد و در خواب، پرچم یا مشعلی را ببیند، نشانه آن است که هدایت مییابد و راه خود را پیدا میکند.
 • دیدن پرچم در خواب برای زن، به شوهر تعبیر میشود.
 • پرچم در خواب،بر مردی عالم یا زاهد یا ثروتمندی سخاوتمند دلالت دارد که مردم از او تبعیت میکنند.
 • دیدن پرچم در خواب برای زن، به شوهر تعبیر میشود.
 • اگر کسی در انجام عملی مردّد باشد و در خواب، پرچم یا مشعلی را ببیند، نشانه آن است که هدایت مییابد و راه خود را پیدا میکند.

تعبیر خواب پرچم به روایت آنلی بیتون

 • تعبیر خواب دیدن پرچم کشور خودتان ، موفقیت در انجام کارها است.
 • یک پرچم افراشته : از بدشانسی نجات پیدا میکنید و بر رقیبان پیروز می شوید .
 • تعبیر خواب علامت دادن با پرچم ، تهدید شدن آبرو است.
 • شما یک پرچم حمل می کنید : احترام و شخصیت شما بالاتر می رود .
 • یک پرچم افراشته : از بدشانسی نجات پیدا میکنید و بر رقیبان پیروز می شوید .
 • پرچم سفید : موفقیت در کارها
 • پرچم سرمه ای : دیگران باعث خوشبختی شما خواهند شد .
 • پرچم آبی : موفقیت و پیشرفت
 • پرچم زرد : تغییرات مهم درکارها و معاملات .
 • پرچم قرمز : مشاجره و نزاع
 • پرچم سبز : شانس در عشق
 • پرچم سیاه : بدشانسی به دنبال شما می آید .
 • پرچم قهوه ای : یک رفاقت پر ارزش
 • پرچم طلائی : معامله یا قرارداد با افرادی که خیلی دور از شما قرار دارند

تعبیر خواب پرچم به روایت لیلا برایت

 • تعبیر خواب برافراشته کردن پرچم ، غم و اندوه است.
 • تعبیر خواب پایین آوردن پرچم ، پی بردن به اشتباهات است.
 • تعبیر خواب پرچم سیاه ، توطئه ی دشمنان است.
 • پرچم سفید: نشانه بارش باران
 • پرچم زرد: نشانه درد و بلا
 • پرچم قرمز: نشانه جنگ
 • پرچم سبز: نشانه سفری پرخیر و برکت
 • دیدن پرچم سیاه در خواب: نشانه‏ى توطئه‏ى دشمنان است.
 • پرچم سیاه: نشانه گِرانی، خشکسالی و گرسنگی است.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید