دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پریدن

  دوشنبه، 13 اسفند 1397   زمان مطالعه 6 دقیقه
دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پریدن
دیدن پریدن در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پریدن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • اگر در خواب ببینیم که از زمین روی دیوار می پریم و از دیوار روی بام، به همان نسبت که بالا می رویم خواب ما از یک دگرگونی همراه با پیشرفت خبر می دهد و اگر عکس این بود، تحولی پیش می آید که در نتیجه تنزل می یابیم. اگر بیننده خواب ببیند که می جهد و به راهی دور می رود، سفری در پیش دارد.
 • اگر در خواب از خشکی به آبی صاف و روشن جستیم که در آن آب ماهی بود و شن ریزه های کف آب دیده می شد، خواب ما از یک پیروزی بزرگ خبر می دهد ولی اگر آب کدر و گل آلود بود، خبر از یک شکست است. اگر آب متعفن بود و در آن پریدیم، گرفتار یک بیماری فوری و ناگهانی می شویم. همین حال است اگر از جایی روشن به تاریکی بپریم. اگر کسی ببیند از جایی تاریک به محلی روشن می جهد، تحولی مطلوب پیش می آید.
 • اگر برای پریدن به عصا تکیه می کرد، برای ارتقای مقام خود به کسی تکیه می کند. اگر آن عصا چوبی بود تکیه گاهش محکم نیست و اگر آهنین بود محل اتکا او محکم است. اگر کسی ببیند از روی مانعی خیز برمی دارد، و بدون خطر موفق شد به آن طرف مانع برسد، به خواسته های خود دست خواهد یافت.
 • اگر کسی در خواب خود را در حال پرش دید، به طور مثال اگر از گذرگاهی در راه خود باید جهش می کرد و از چاله یا گودالی می پرید، اگر بدون خطر پرید و خود را آن سوی دید، کاری را در پیش دارد که به زودی در آن کار موفق می شود و به وی سود می رسد. اگر جهیدن کوتاه و یا بلند باشد، به همان نسبت سود و منفعت به وی می رسد.
 • اگر دید از جایی به جای دیگری جهید و آنچه در زیر پایش قرار گرفت، استحکام داشت، کاری که انجام می دهد، پایدار است. اگر محل فرود نرم بود و در زیر پایش فرو ریخت، دلیل که آن کار، ثبات و پایداری ندارد. اگر با جهیدن کوتاه راه می رفت و به سوی قبله درحرکت بود، اشتیاق دارد که به زیارت خانه خدا نائل شود و دیر یا زود به مراد می رسد.
 • اگر در جهیدن، پشتک و وارو می زد، دلیل که امور زندگی اش هر روز به رنگی و نوعی خواهد بود و در حقیقت ثبات ندارد و واژگون است. اگر از جایی ناپاک به جایی پاک جهید، دلیل که از فساد و تباهی، به نیکی و نیکویی روی می آورد.

تعبیر خواب پریدن به روایت محمد بن سیرین

 • اگر ببینی به هوا پریدی و پرنده‌ای را گرفته‌ای، یـعـنـی زن خود را رها می‌کنی و زن دیگری می‌گیری.
 • اگر ببینی به طور واژگون و وارونه پریده‌ای و در هوا چرخیده‌ای و ملق زده‌ای، یـعـنـی کار تو واژگون می‌شود و دچار تباهی در عیش و معیشت خواهی شد.
 • گر ببینی به جای دوری پریده‌ای، یـعـنـی به مسافرت دوری می‌روی.
 • اگر ببینی به هوا پریدی و به سمت قبله شدی و بعد از آن خودت را در مکه یا مدینه دیده‌ای، یـعـنـی حج را به جا می‌آوری.
 • اگر ببینی با عصا یا نیزه یا چوبی که در دست داری از جائی به جای دیگر می‌پری، یـعـنـی روی کمک مردی قوی و توانا اعتماد می‌کنی تا به خواسته خودت برسی، و یا اینکه از رنج و نگرانی نجات پیدا می‌کنی و کار تو رو به راه می‌شود.
 • اگر ببینی از خانه‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای به خانۀ دیگری که آن را هم تا به حال ندیده‌ای پریده‌ای، یـعـنـی هلاک می‌شوی. اگر ببینی از روی دیواری پایین پریده و سوار حیوان چهارپائی شده‌ای، یـعـنـی هلاک می‌شوی
 • اگر ببینی از جائی به جای دیگر می‌پری و می‌جهی، یـعـنـی حال و روز تو تغییر می‌کند.
 • اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می‌گیری و یا «کنیزکی» به دست می‌آوری. اگر ببینی روی پشت بام خانه‌ای پریدی و خانۀ زیر پای تو فرو ریخت، ولی زنده مانده‌ای، یـعـنـی زنت از تو جدا شده، ولی دوباره برمی‌گردد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از خانۀ خودت به خانه‌ای می‌پری که تا به حال آن را ندیده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی و باید توبه کنی.

تعبیر خواب پریدن به روایت جابر مغربی

 • اگر ببینی از جای تمیز و پاکیزه‌ای پریده‌ای، یـعـنـی از فساد به خوبی و درستی می‌رسی، ولی اگر ببینی از جای کثیفی پریده‌ای، یـعـنـی از خوبی و درستی به فساد و تباهی دچار می‌شوی.

تعبیر خواب پریدن به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی از جائی بیرون پریده‌ای، یـعـنـی حال و روز بد تو خوب می‌شود.
 • اگر ببینی به هر جائی که بخواهی می‌توانی بپری، تعبیرش توان و توانائی تو می‌باشد.
 • گر ببینی از خانۀ خودت به خانه‌ای می‌پری که تا به حال آن را ندیده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی و باید توبه کنی

تعبیر خواب پریدن به روایت منوچهر مطیعی

 • پريدن و جستن در خواب تعبير و تحول است در زندگي بيننده خواب. اگر در خواب ببينيم که جست و خيز مي زنيم و مي پريم يا از زمين روي ديوار مي پريم و از ديوار روي بام به همان نسبت که بالا مي رويم خواب ما از يک دگرگوني همراه با پيشرفت خبر مي دهد و اگر عکس اين بود تحولي پيش مي آيد که در نتيجه تنزل مي يابيم.
 • اگر بيننده خواب ببيند که مي جهد و به راهي دور مي رود نشان آن است که سفري در پيش داردبه طول جهش در خواب.
 • اگر در خواب از خشکي به آبي صاف و روشن جستيم که در آن آب ماهي بود و شن ريزه هاي کف آب ديده مي شدخوابي است بسيار اميد بخش و خوب چرا که از يک پيروزي بزرگ خبر مي دهد ولي اگر آب کدر و گل آلود بودخبري است از يک شکست.
 • اگر آب متعفن بود و در آن جستيم گرفتار يک بيماري فوري و ناگهاني مي شويم. همين حال است اگر از جائي روشن به تاريکي بپريم. چنانچه بيننده خواب ببيند از جائي تاريک به محلي روشن مي جهد تحولي مطلوب پيش مي آيد و مشکل او گشوده مي گردد.
 • اگر بيننده خواب ببيند که براي جستن عصا و يا چوبي به دست دارد به کسي تکيه مي کند. اگر آن عصا چوبي بود تکيه گاهش محکم نيست و اگر آهنين بود محل اتکا او محکم است.
 • به طور کلي جستن در خواب قبول تحول است و سفر نيز نوعي تحول و دگرگوني است در زندگي زيرا معبران کهن جستن را به سفر رفتن تعبير کرده اند.

تعبیر خواب پریدن از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید از روی چیزی می پرید ، علامت آن است که با کوشش به هر چه که می خواهید دست می یابید . اما اگر خواب ببینید در حین پریدن به زمین می افتید ، علامت آن است که اتفاقهای تلخ ، ادامه زندگی را ناممکن می سازد
 •  اگر خواب ببینید از روی دیواری به پایین می پرید ، علامت آن است که در امور عاطفی شکست خواهید خورد .

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید