دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پرواز

  سه شنبه، 14 اسفند 1397   زمان مطالعه 7 دقیقه
دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پرواز
دیدن پرواز در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پرواز را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

پرواز کردن یکی از آرزویهای دیرینه انسان است. انسان در رویا و خیال همیشه به فکر بال پرواز بوده و هست . به طوری که پرواز کردن در خواب نیز برای انسان لذت بخش است. تعبیر خواب پرواز به گفته معبران بستگی به جا و نوع پرواز دارد

پرواز کردن به سفر رفتن و یا به ازدواج کردن تعبیر شده است. اگر کسی ببیند که در حال پرواز است و بر جای پرواز دوباره فرود می آید، به سفری می رود که در بازگشت از سفر، منفعت بسیاری برایش خواهد بود. اما اگر دید که پرواز می کرد و به آرامی جای دیگر فرود می آمد، تحول و دگر گونی در زندگی او به وجود می آید که دل خواه است.

اگر جای سبز و خرمی فرود آمد، از این تحول و دگر گونی سود می برد. پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم، یا سفری همراه با خستگی و رنج که سود ندارد. گاه در خواب می بینید که پرواز می کنید اما می خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می کنید نمی توانید. این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده دچار مشکل و سختی می شوید و یا اصلا نمی رسید. سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد.

تعبیر خواب پرواز کردن مرده بدون بال: خبر برکت و روزی زیاد به خانه و خانواده ی شما راه پیدا می کند ، مشکلات دردسرها و تاریکی ها بتدریج کم رنگ و محو می شوند.

تعبیر خواب پرواز به روایت محمد بن سیرین

 • اگر ببینی در پهنۀ آسمان پرواز می‌کنی، یـعـنـی به سفری با خیر و برکت می‌روی.
 • اگر ببینی از طرف قبله پرواز کردی و دوباره به جای خودت برگشتی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و به زودی با سود و منفعت زیادی بازمی‌گردی، خصوصاً اگر ببینی پر داشته‌ای.
 • رفتن به آسمان:اگر ببینی به آسمان رفته‌ای، به قصد اینکه دیگر به زمین برنگردی، یـعـنـی مقام و بزرگی و «پادشاهی» به دست می‌آوری و کار بزرگ موفقیت آمیزی انجام خواهی داد.
 • اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و پرواز می‌کنی، یا اسب مثل پرنده‌ها بالدار می‌باشد و پرواز می‌کند، یـعـنـی در دین و دنیا به عزت و شرافت و بزرگی می‌رسی یا شاید صاحب اسب به مسافرت برود.
 • پریدن روی بام:اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می‌گیری و یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی روی پشت بام خانه‌ای پریدی و خانۀ زیر پای تو فرو ریخت، ولی زنده مانده‌ای، یـعـنـی زنت از تو جدا شده، ولی دوباره برمی‌گردد.

تعبیر خواب پرواز به روایت امام صادق(ع)

 •  پريدن در خواب بر پنج وجه است.
 1. سفر ,
 2.  حج ,
 3. بزرگي ,
 4.  تغيير حال ,
 5. بيماري و مرگ

تعبیر خواب پرواز به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

 • تعبیر خواب پرواز در آسمان: اگر دید به آسمان بپرید، دلیل که حج کند. اگر دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید، دلیل که اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند.
 • تعبیر خواب پر داشتن: اگر ببینی روی بدن خودت پرهایی داری که با پرهای پرندگان فرق می‌کند، یـعـنـی تا حد مرگ دچار بیماری می‌شوی ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کنی.
 • اگر ببینی با فرشته‌ها به آسمان رفتی، ولی دوباره به زمین برگشته‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی و در جهان به نیکی و خیر مشهور می‌شوی.
 • اگر ببینی فرشته شده‌ای و با فرشته‌ها به آسمان رفته‌ای، یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و دست از مسائل مادی و دنیوی برمی‌داری و راه آخرت را ادامه خواهی داد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پر داشت و می پرید، دلیل کند که به سفر رود و کارش بد شود؛ و اگر ببیند با خودش پر مرغ داشت، دلیل کند که به قدر آن، وی را خیر و منفعت رسد؛ و اگر مشاهده کند که پرهایش بیفتاد، دلیل کند که از بزرگی، جاه و مقام بیفتد و مالش نقصان گردد؛ و اگر ببیند که پر پهن داشت، دلیل بر اندیشه بُود و غم خوردنش دلیل بر مضرت می باشد.

تعبیر خواب پرواز به روایت جابر مغربی

 • تعبیر خواب پرواز با فرشته ها: اگر ببینی فرشته‌ها تو را به آسمان برده‌اند، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.

تعبیر خواب پرواز به روایت دانیال نبی

 • اگر بيند چون مرغ از جائي به جائي مي پريد، دليل كه به سفر رود و به قدر بلندي و پريدن وي از زمين بلندي و شرف يابد.
 • اگر بيند راست به آسمان مي رفت، دليل كه او مضرت رسد.
 • اگر بيند چندان پرواز كرد در هوا كه به آسمان رسيد و در آسمان ناپديد شد و زمين نيامد، دليل كه زود از دنيا رحلت كند.

تعبیر خواب پرواز به روایت اسماعیل اشعث

 • اگر ببینی با اسب پرواز کردی و بعد فرود آمدی، یـعـنـی به دست پادشاه هلاک و نابود می‌شوی.

تعبیر خواب پرواز به روایت علامه اسدی

 • اگر دیدی در میان آسمان ها بدون بال در حال رها شدن و یا پرواز کردن هستی به این تعبیر است که خداوند بزرگ در تقدیر شما روزهای خوب آرام و بسیار روشنی را قرار داده است حتی اگر در حال حاضر در شرایط بدی به سر ببری.

تعبیر خواب پرواز به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • پرواز در خواب نيکو است مگر اين که مستقيم تا اعماق آسمان بالا برويد که ديگر زير پاي خود را نبينيد. اين را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حيات بيننده خواب را خطري حتمي تهديد مي کند. پريدن بيشتر سفرکردن تعبير شده يا زن گرفتن. اما اگر ديديد که پرواز مي کنيد و از جايي برمي خيزيد و به آرامي جاي ديگر فرود مي آييد تحول و دگر گوني در زندگي شما به وجود مي آيد که دل خواه است. اگر جاي سبز و خرمي فرو آمديد از اين تحول و دگر گوني سود مي بريد. پرواز در شب تحولي است آميخته به اندوه و غم يا سفري است که خستگي و رنج دارد و و سود ندارد. گاه در خواب مي بينيد که پرواز مي کنيد اما مي خواهيد خود را به لبه ديوار يا بالاي برج و يا نقطه ديگري برسانيد و هر چه تلاش مي کنيد نمي توانيد. اين نشانه آن است که در تحولات آينده زندگي براي رسيدن به هدف هاي تعيين شده دچار مشکل و سختي مي شويد و يا اصلا نمي رسيد. مجلسي نوشته اگر کسي ببيند که حين پرواز به زمين مي افتد زن خود را طلاق مي دهد و زني ديگر مي گيرد اما سقوط در خواب نمايانگر سقوط حرفه اي و شغلي است و گوياي اين واقعيت که براي ايجاد تحول با ناکامي رو به رو مي شوبد. مجموعا ديدن پرواز در خواب بد نيست و بهبود امور را نويد مي دهد.

تعبیر خواب پرواز از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید با بال‌هایی سیاه پرواز می‌کنید، نشانه نومیدی است.
 • اگر در حین پرواز سقوط کنید، علامت آن است که در زندگی فردی منحط و پست می‌شوید.
 • اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید، علامت آن است که دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست می‌آورید.

تعبیر خواب پرواز از دیدگاه لیلا برایت

 • تعبیر خواب بال درآوردن: اگر در خواب ببینید که بال و پر دارید و پرواز می‌کنید، بیانگر گرفتاری و دردسر است.
 • تعبیر خواب پرواز با هواپیما: نشانه‌ی ناامیدی و یأس است.
 • تعبیر خواب پرواز با بالن: نشانه‌ی آن است که به یکی از اهدافتان می‌رسید.
 • تعبیر خواب سقوط هنگام پرواز: اگر در خواب ببینید که هنگام پرواز سقوط می‌کنید، یعنی روزهای سختی پیش رو دارید.

تعبیر خواب پرواز در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

 • رویای پرواز می تواند بیانگر مفاهیمی همچون اراده، تلاش و آموزش بسیار باشد. این جنبه از تصویر پرواز بیانگر کسب استقلال و ابراز توانایی‌های بالقوه فرد است. آلفرد ادلر (نخستین پیشگام گروه روانشناسی اجتماعی در روانکاوی) بر آن بود که رویاهای پرواز نشان دهنده اعتماد به نفس و توانایی حل مسائل زندگی فرد هستند. آن‌ها نشان دهنده غلبه بر موانع، غلبه بر جاذبه زندگی و غلبه بر هر آنچه با سنگینی‌اش شور زندگی فرد را فرود می‌آورد هستند. 
 • انسان‌هایی که چنین رویاهایی می‌بینند معمولا به خوبی از عهده اداره کردن زندگی خود برمی‌آیند. تصویر پرواز در رویا همچنین فشارهای درونی دیگری که ما را به پایین می‌کشند از قبیل نداشتن اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی را نشان می‌دهد. این جنبه منفی رویای پرواز است که نشان می‌دهد چگونه ما از ترس‌ها و آسیب‌های روحی درونی به وسیله جدا کردن احساسات و ذهن خود از واقعیت فرار می‌کنیم. 
 • در اغلب موارد فرد به تنهایی پرواز می‌کند که این امر جنبه مستقل بودن را در پرواز نشان می‌دهد. اما به علت اینکه پرواز احساسات مثبت و مسرت بخش را نیز در بر دارد، شاید شامل تمایلات جسمانی نیز بشود. رویای پرواز همچنین رهایی از هنجارها و محدودیت‌های جامعه را نیز به تصویر می‌کشد. 

11 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
خ الف
1 هفته پیش

سلام.من سالهاست خواب پرواز میبینم ! الآن که مینویسم ،شب قبل در خواب از زمین بلند شدم عمودی رفتم آسمان ! اوایل که این نوع خوابها رو دیدم ،به تعابیر مراجعه کردم و " تحول،سفر،حج و مرگ" رو تو کتابها خوندم. بعد از دو سه سال کم کم تحول معنوی در من ایجاد شد و" علاقه (ی همراه با عمل) برای تکامل و تقرب به خدا" پیدا شد. متاسفانه عملهام ناقص بودن و معمولا بعد از چند ماه مراقبه ( برای گناه نکردن ) بعلت مجرد بودن ، در دام گناه میفتادم.چند سال این وضع در من بود ولی الحمدلله حالا وضعم خوب شده....
Fatemeh
1 هفته پیش

من دوبار خواب پرواز دیدم. یکبار خواب دیدم دارن یکی رو دفن میکنن و من در حالت پرواز پاهای مرده رو گرفتم و نمی گذاشتم. بار دیگه خواب دیدم دارم پرواز میکنم و همه مردمی ( همسایه هامون) من رو میدیدند متعجب میشدند
Mahmood
2 هفته پیش

من خواب دیدیم روز است و جای میرم همراه رفیق هام و دوستام دویدن و منو تنها گذاشتن نا امید شدم یهو یک جارو پرنده پیدا شد و همراه اش پرواز کردم و ...
بازدیدکننده
3 هفته پیش

فیلم هالیوودی دیدی 😂😂😂😂😂
بازدیدکننده
1 ماه پیش

بیا به اینستاگرام من تا جواب سوالتو بدم خواب مشترک دیدیم /!!!
آرزو
2 ماه پیش

من خواب دیدم با جارو پرنده روی بوم خونه ها میپرم
علی
2 ماه پیش

شاید تعبیر خوابم مسافرت بوده که سودی نداشته و اگه بر گردم سود میکنم،شاید مرگ یا بیماری بوده،کرونا شاید به مقام بزرگی میرسم هر چی باشه خوشحالم، چون خواب ظهر تابیر نداره،خوابم این بود که یه گیاه بود که خار داشت نه چشم داشت نه دهن ولی رگ های بنفش داشت حرف میزد اون بهم پرواز کردن یاد داد من و یه نفر که نمیدونم کیه پرواز کردیم نمیدونم تو اسمون موندم یا نه فکر کنم به همونجایی که پرواز کردم برگشتم نمیدونم تابیرش چیه...
........
2 ماه پیش

سلام من خواب خوبی ندیدم خواب دیدم همراه خواهرم و دختر خاله و نوه خاله ام در حال رقص هستیم و من بعد از شروع به رقص نمی توانستم روی زمین بایستم و تقریبا حالت پرواز داشتم اما بعد دیگر روی زمین ایستادم و هی می پریدم دیگه روی هوا معلق نبودم هی پریدم ولی دیگه پرواز نمی کردم خواهش میکنم تعبیرش رو بگید
بازدیدکننده
2 ماه پیش

همش شد مسافرت که
داوود
2 ماه پیش

خدایا شکرت😌 خیلی خوشحالم که این خواب رو دیدم . خدایا واسه هرچی که میخوای بعدا بهم بدی خیلی خیلی شکرت 🤲
دیدگاه خود را ثبت نمایید