دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پرواز

  سه شنبه، 14 اسفند 1397   زمان مطالعه 7 دقیقه
دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پرواز
دیدن پرواز در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پرواز را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

پرواز کردن یکی از آرزویهای دیرینه انسان است. انسان در رویا و خیال همیشه به فکر بال پرواز بوده و هست . به طوری که پرواز کردن در خواب نیز برای انسان لذت بخش است. تعبیر خواب پرواز به گفته معبران بستگی به جا و نوع پرواز دارد

پرواز کردن به سفر رفتن و یا به ازدواج کردن تعبیر شده است. اگر کسی ببیند که در حال پرواز است و بر جای پرواز دوباره فرود می آید، به سفری می رود که در بازگشت از سفر، منفعت بسیاری برایش خواهد بود. اما اگر دید که پرواز می کرد و به آرامی جای دیگر فرود می آمد، تحول و دگر گونی در زندگی او به وجود می آید که دل خواه است.

اگر جای سبز و خرمی فرود آمد، از این تحول و دگر گونی سود می برد. پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم، یا سفری همراه با خستگی و رنج که سود ندارد. گاه در خواب می بینید که پرواز می کنید اما می خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می کنید نمی توانید. این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده دچار مشکل و سختی می شوید و یا اصلا نمی رسید. سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد.

تعبیر خواب پرواز کردن مرده بدون بال: خبر برکت و روزی زیاد به خانه و خانواده ی شما راه پیدا می کند ، مشکلات دردسرها و تاریکی ها بتدریج کم رنگ و محو می شوند.

تعبیر خواب پرواز به روایت محمد بن سیرین

 • اگر ببینی در پهنۀ آسمان پرواز می‌کنی، یـعـنـی به سفری با خیر و برکت می‌روی.
 • اگر ببینی از طرف قبله پرواز کردی و دوباره به جای خودت برگشتی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و به زودی با سود و منفعت زیادی بازمی‌گردی، خصوصاً اگر ببینی پر داشته‌ای.
 • رفتن به آسمان:اگر ببینی به آسمان رفته‌ای، به قصد اینکه دیگر به زمین برنگردی، یـعـنـی مقام و بزرگی و «پادشاهی» به دست می‌آوری و کار بزرگ موفقیت آمیزی انجام خواهی داد.
 • اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و پرواز می‌کنی، یا اسب مثل پرنده‌ها بالدار می‌باشد و پرواز می‌کند، یـعـنـی در دین و دنیا به عزت و شرافت و بزرگی می‌رسی یا شاید صاحب اسب به مسافرت برود.
 • پریدن روی بام:اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می‌گیری و یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی روی پشت بام خانه‌ای پریدی و خانۀ زیر پای تو فرو ریخت، ولی زنده مانده‌ای، یـعـنـی زنت از تو جدا شده، ولی دوباره برمی‌گردد.

تعبیر خواب پرواز به روایت امام صادق(ع)

 •  پريدن در خواب بر پنج وجه است.
 1. سفر ,
 2.  حج ,
 3. بزرگي ,
 4.  تغيير حال ,
 5. بيماري و مرگ

تعبیر خواب پرواز به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

 • تعبیر خواب پرواز در آسمان: اگر دید به آسمان بپرید، دلیل که حج کند. اگر دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید، دلیل که اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند.
 • تعبیر خواب پر داشتن: اگر ببینی روی بدن خودت پرهایی داری که با پرهای پرندگان فرق می‌کند، یـعـنـی تا حد مرگ دچار بیماری می‌شوی ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کنی.
 • اگر ببینی با فرشته‌ها به آسمان رفتی، ولی دوباره به زمین برگشته‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی و در جهان به نیکی و خیر مشهور می‌شوی.
 • اگر ببینی فرشته شده‌ای و با فرشته‌ها به آسمان رفته‌ای، یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و دست از مسائل مادی و دنیوی برمی‌داری و راه آخرت را ادامه خواهی داد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پر داشت و می پرید، دلیل کند که به سفر رود و کارش بد شود؛ و اگر ببیند با خودش پر مرغ داشت، دلیل کند که به قدر آن، وی را خیر و منفعت رسد؛ و اگر مشاهده کند که پرهایش بیفتاد، دلیل کند که از بزرگی، جاه و مقام بیفتد و مالش نقصان گردد؛ و اگر ببیند که پر پهن داشت، دلیل بر اندیشه بُود و غم خوردنش دلیل بر مضرت می باشد.

تعبیر خواب پرواز به روایت جابر مغربی

 • تعبیر خواب پرواز با فرشته ها: اگر ببینی فرشته‌ها تو را به آسمان برده‌اند، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.

تعبیر خواب پرواز به روایت دانیال نبی

 • اگر بيند چون مرغ از جائي به جائي مي پريد، دليل كه به سفر رود و به قدر بلندي و پريدن وي از زمين بلندي و شرف يابد.
 • اگر بيند راست به آسمان مي رفت، دليل كه او مضرت رسد.
 • اگر بيند چندان پرواز كرد در هوا كه به آسمان رسيد و در آسمان ناپديد شد و زمين نيامد، دليل كه زود از دنيا رحلت كند.

تعبیر خواب پرواز به روایت اسماعیل اشعث

 • اگر ببینی با اسب پرواز کردی و بعد فرود آمدی، یـعـنـی به دست پادشاه هلاک و نابود می‌شوی.

تعبیر خواب پرواز به روایت علامه اسدی

 • اگر دیدی در میان آسمان ها بدون بال در حال رها شدن و یا پرواز کردن هستی به این تعبیر است که خداوند بزرگ در تقدیر شما روزهای خوب آرام و بسیار روشنی را قرار داده است حتی اگر در حال حاضر در شرایط بدی به سر ببری.

تعبیر خواب پرواز به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • پرواز در خواب نيکو است مگر اين که مستقيم تا اعماق آسمان بالا برويد که ديگر زير پاي خود را نبينيد. اين را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حيات بيننده خواب را خطري حتمي تهديد مي کند. پريدن بيشتر سفرکردن تعبير شده يا زن گرفتن. اما اگر ديديد که پرواز مي کنيد و از جايي برمي خيزيد و به آرامي جاي ديگر فرود مي آييد تحول و دگر گوني در زندگي شما به وجود مي آيد که دل خواه است. اگر جاي سبز و خرمي فرو آمديد از اين تحول و دگر گوني سود مي بريد. پرواز در شب تحولي است آميخته به اندوه و غم يا سفري است که خستگي و رنج دارد و و سود ندارد. گاه در خواب مي بينيد که پرواز مي کنيد اما مي خواهيد خود را به لبه ديوار يا بالاي برج و يا نقطه ديگري برسانيد و هر چه تلاش مي کنيد نمي توانيد. اين نشانه آن است که در تحولات آينده زندگي براي رسيدن به هدف هاي تعيين شده دچار مشکل و سختي مي شويد و يا اصلا نمي رسيد. مجلسي نوشته اگر کسي ببيند که حين پرواز به زمين مي افتد زن خود را طلاق مي دهد و زني ديگر مي گيرد اما سقوط در خواب نمايانگر سقوط حرفه اي و شغلي است و گوياي اين واقعيت که براي ايجاد تحول با ناکامي رو به رو مي شوبد. مجموعا ديدن پرواز در خواب بد نيست و بهبود امور را نويد مي دهد.

تعبیر خواب پرواز از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید با بال‌هایی سیاه پرواز می‌کنید، نشانه نومیدی است.
 • اگر در حین پرواز سقوط کنید، علامت آن است که در زندگی فردی منحط و پست می‌شوید.
 • اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید، علامت آن است که دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست می‌آورید.

تعبیر خواب پرواز از دیدگاه لیلا برایت

 • تعبیر خواب بال درآوردن: اگر در خواب ببینید که بال و پر دارید و پرواز می‌کنید، بیانگر گرفتاری و دردسر است.
 • تعبیر خواب پرواز با هواپیما: نشانه‌ی ناامیدی و یأس است.
 • تعبیر خواب پرواز با بالن: نشانه‌ی آن است که به یکی از اهدافتان می‌رسید.
 • تعبیر خواب سقوط هنگام پرواز: اگر در خواب ببینید که هنگام پرواز سقوط می‌کنید، یعنی روزهای سختی پیش رو دارید.

تعبیر خواب پرواز در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

 • رویای پرواز می تواند بیانگر مفاهیمی همچون اراده، تلاش و آموزش بسیار باشد. این جنبه از تصویر پرواز بیانگر کسب استقلال و ابراز توانایی‌های بالقوه فرد است. آلفرد ادلر (نخستین پیشگام گروه روانشناسی اجتماعی در روانکاوی) بر آن بود که رویاهای پرواز نشان دهنده اعتماد به نفس و توانایی حل مسائل زندگی فرد هستند. آن‌ها نشان دهنده غلبه بر موانع، غلبه بر جاذبه زندگی و غلبه بر هر آنچه با سنگینی‌اش شور زندگی فرد را فرود می‌آورد هستند. 
 • انسان‌هایی که چنین رویاهایی می‌بینند معمولا به خوبی از عهده اداره کردن زندگی خود برمی‌آیند. تصویر پرواز در رویا همچنین فشارهای درونی دیگری که ما را به پایین می‌کشند از قبیل نداشتن اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی را نشان می‌دهد. این جنبه منفی رویای پرواز است که نشان می‌دهد چگونه ما از ترس‌ها و آسیب‌های روحی درونی به وسیله جدا کردن احساسات و ذهن خود از واقعیت فرار می‌کنیم. 
 • در اغلب موارد فرد به تنهایی پرواز می‌کند که این امر جنبه مستقل بودن را در پرواز نشان می‌دهد. اما به علت اینکه پرواز احساسات مثبت و مسرت بخش را نیز در بر دارد، شاید شامل تمایلات جسمانی نیز بشود. رویای پرواز همچنین رهایی از هنجارها و محدودیت‌های جامعه را نیز به تصویر می‌کشد. 

46 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
مهرداد
5 روز پیش

منم هر شب خواب میبینم پرواز میکنم و حس خیلی خوبی دارم روی دشت و باغ سر سبز و بعضی وقت ها هم روی خیابون
Majid
6 روز پیش

سلام چقدر خواب شما شبیه خوابهای من است. انگار خودم این خوابها را دیده ام
فاطمه
2 هفته پیش

چون هری پارترزیاد نگا میکنی😂
بازدیدکننده
4 هفته پیش

یه ادم بد داره گولت میزنه 😂
بازدیدکننده
4 هفته پیش

خاستگار الکی زیاد داری😂
مهدی
1 ماه پیش

سلام من خیلی تو خواب میبنم که دارم پرواز میکنم چند متر از رو زمین ارتفاع میگیرم و باز آروم بر میگردم رو زمین و گاهی از روی زمین میپرم روی یک پشت بام و از اون پشت بام به پشت بام های دیگه میپرم البته پر ندارم با همین جسم طبیعی خودم میپرم لطفا لطفا لطفا بگید تعبیرش چیه؟
بازدیدکننده
1 ماه پیش

منم دقیق همینجوری میشم
هانیه
2 ماه پیش

سلام من خیلی خواب پرواز میبینم که فقط میتونم یک متر پرواز کنم و بیشتر از اون نمی تونم پرواز کنم من که هرروز خواب میبینم که در جاهای مختلف پرواز میکنم
نغمه
2 ماه پیش

سلام منم خیلی خواب میبینم که میپرم از روی زمین میرم بالا یکم تو هوا این ور اون ور دور میزنم بعد میام پایین باز خودمو پرتاب میکنم بالا حس خوبی داره .دیشب خواب دیدم دوستمو بغل کردم با هم میپریم.دوست دارم بدونم تعبیرش چیه خیلی دنبالشم
تینا
2 ماه پیش

منم دقیقا خوابم اینه که به آسمان می رم و بر میگردم
Taranoom
2 ماه پیش

من همش این خواب رو می بینم که می تونم می تونم پرواز کنم همیشه هم وقتی این خواب رو می بینم داخل خونه پدر بزرگم هستم . نه اینکه اونجا خواب بودم همین خوابی دیدم ، داخل خواب خودم رو تو اون خونه می بینم.خواب می بینم پرواز می کنم ولی بال ندارم و فقط با پریدن به حالت پرواز در می آیم و بیشتر مواقع توی خواب شب هست و یه ماه بزرگ و خیلی خوشگل هست یا آسمون پر از ستاره هست . اگه کسی می دونه تعبیر این چیه لطفاً کمکم کنه 🙂⁦🙏🏻⁩
بهداد
2 ماه پیش

با درود فراوان به شما من خواب پرواز میبینم و فوق العاده از این که پرواز میکنم لذت میبرم و جاهایی از اوج زیادی که میگیرم خودم واقعا میترسم و باز ارتفاعم و کم میکنم ولی پرواز من یه جورایی بصورت ذهنی یعنی در خوابم بکمک ذهنم پرواز میکنم و این امر برام خیلی جالب و جالبتر که بهیچ وجه احساس اینکه دارم خواب میبینم اصلا بهم دست نمیده و کاملا واقعی
بازدیدکننده
2 ماه پیش

اول فکر کردم ، فقط منم که این توانایی رو دارم بعد میبینم که خیلی های دیگه از این صحبت میکنن شرایط خاب منم دقیقا مشابه شماست . من سخت پیگیر این مورد هستم که جریان چیه لطفا اگه به جایی رسیدید، اطلاع بدین
شهرام
2 ماه پیش

من تو خواب دیدم که داشتم یک فرشته کوچولو که دختر هم بود به پرواز درمیاوردمش افتاده بود تو یک جایی و نمیتوست پرواز کنه بعدش من براش درها رو باز میکردم و آخرش پرواز کرد و رفت
سی سی
2 ماه پیش

من خواب دیدم که پرواز میکنم از روی یه کشتی ویه پسر بامن روی ‌کشتی هست با یه وسیله ای که درست کردم میخوام پرواز کنم میپرم و اوج میگیرم اون وسیله یه طناب بهش وصله و اون پسر هم خودشو بهش وصل میکنه در اخر مجبور به فرود میشم و بعد دوباره از پشت بوم خونه میخوام پرواز کنم تا وسیله رو امتحان کنم اما اون پسر دوباره مانع میشه
امیر عباس
3 ماه پیش

سلام من هرشب خواب میبینم که میدَوم وبعد مانند هواپیما به پرواز در می آیم،و۲متر بیشتر ارتفاع نمی گیرم وبعد از ۷،۸متر پرواز خیلی آروم فرود می آیم،ولی وقتی که پام به زمین می خوره خیلی درد میگیره
رامین
3 ماه پیش

من بارها این خوابو دیدم ک توانایی پرواز دارم و حتی بالاتر از تموم ساختمونای شهر پرواز کردم اما وسط این پرواز یهو توانایی پروازمو از دست میدم و سقوط میکنم و دائم دارم این پروازو کنترل میکنم و مبادا اینکه سقوط کنم . ی چیزی مثه اولای اسپایدرمن ک طرف تازه میخواد تار زدن و پرواز کردنو انجام بده
مهسا
3 ماه پیش

من تو بیشتر خاب هام شاید تو هفته چهار یا سه شبش رو خاب پرواز کردن ببینم.نه اینک بال پر داشته باشم نه اون مدلی .میبینم میرم شهرهایی ایران جاهایی سر سبز میبینم نگاه میکنم و مثل سفر کردنو گشتن اینا تعبیرش چی هست
نازی
3 ماه پیش

من امشب خواب دیدم باکمک فرشته سمت راستم پرواز میکنم وکسی من رانمیدید بازبه زمین می امدم ومیرفتم
Sssshhh
4 ماه پیش

سلام من خواب دیدم یکی از اقوام دور آمدند در خانه‌ی ما ویکی از آنها من را همیشه زیر نظر داشت من هم وارد اتاقم شدم و از پنجره به جايى بزرگ و مثل مدرسم بود و کمی سر سبز بود که به همدیگر در آن جای عجیب به هم دیگر رسیدیم و از من پرسید اینجا چیکار میکنی من هم چیزی نگفتم لطفا تعبیر خواب من را بگوئید چون نگرانم
مایسا
5 ماه پیش

میخواد مو تا آسمون ببره به زور
مایسا
5 ماه پیش

سلام من خواب دیدم یه پرنده خیلی بزرگ شبیه عقاب، با پنجه هاش از بازو های من میگیره و میخوام منو تا آسمون ببره و منم خیلی میترسم بعدش یادم نمیاد چی شد. تعبیرش چی میتونه باشه
حسن
5 ماه پیش

سلام چرا تعبیرایی ک برای دوستان انجام ادم تایید نشدن؟ لطفا جواب بدید.
بازدیدکننده
5 ماه پیش

درود شما بوسیله مشورت وتشویق یک همکار یا دوست..ب سفری خواهید رفت و با سود و منفعت باز خواهید گشت
بازدیدکننده
5 ماه پیش

با درود مادر شما برای پیشرفت شخصی یا شغلی در زندگی ب راه های نامتعارف فکر میکند و برنامه ریزی میکند و بسیار مراقب است تا کسی متوجه نشود ک ایشان چکار میکند و تا حدودی ب پیشرفت مورد نظر می رسد اما این پیشرفت دوام زیادی نخواهد داشت و شما نیز متوجه این مسعله میشوید و سعی در کمک کردن ب رفع مشکل مادرتان خواهید کرد.
بازدیدکننده
5 ماه پیش

با سلام مادر شما و شما به همراه هخم دچار یک حادثه خیلی بد و یا یک بیماری شدید خواهید شد و ایشان از دنیا رحلت میکنند اما شما بعد از گذراندن دورانی سخت بالاخره نجات پیدا میکنیدو طول عمر زیادی خواهید داشت توصیه میکنم صدقه بدهید تا بلا از شما و مادرتان دور شود یا اینکه 3 روز روزه بگیرین.(دفع قضا و بلا)
بازدیدکننده
5 ماه پیش

احتمالا شما در حال حاضر زندگی تقریبا آرامی دارید و از درامدتان رازی هستید دیدن این خواب در آن دوران نشان دهنده آرامش در آینده و پیشرفت در زندگیتان بوده.اگر چ گاهی دچار افت و خیز نیز شده اید. والله و اعلم..
گندم
5 ماه پیش

ادامه خوابم همه خوشحال بودن و رفتن بالا سر قبراشون من و مامانم نرفتیم مامانم گفت من نمیخوام الان بمیرم و به سمت در پرواز کرد منم پشت سرش تو حالت پرواز ایستاده بودم منم گفتم دوست ندارم الان بمیرم ولی ارزوم که براورده شده پس چی دو دل بودم برم یا نه حرکت کردم که برم مامانمو صدا میکردم اون فقط داشت نگام میکرد و من دستم به سمتش دراز بود و یه نیرویی منو نگه داشته بود نمیزاشت برم اخرم در بسته شد وهمینجور که مامانمو صدا میزدم از خواب پریدم
گندم
5 ماه پیش

سلام میشه خواب منو تعبیر کنید خواب دیدم یه جایی یه مجلس خیلی بزرگی بود همه ردیف به تماشا نشسته بودن مثل دسته مانند میخواستن از جلوی مردم رد بشن سه نفر سینی بدست میومدن منم رفتم نشستم نوبت من شد گفتن دعا کن من نقل و گلاب برداشتم دعا کردم واسه خودم بعد گفتم نه اول کرونا بره بعد همهه ی گناهام پاک بشه و بعد بمیرم یدفعه یه در سبز رنگ بزرگ باز شد یه نگهبان با لباس سفید و شال سبز گفت دعاهاتون الان مستجاب شد بیاین داخل من و مامانم و چند نفر دیگه پرواز کردیم رفتیم داخل پر از قبر بود همه خوشحال بودن
مرتضی
6 ماه پیش

تو دارای ی قدرت جادویی هستی
به تو چه اسمم چیه
7 ماه پیش

منم همش خواب پرواز میبینم 😄 خیلی خوبه انگار واقیه 😁 تازگیا توی خارج چیزی آمده که میشه انسان هم پرواز کرد 😁 اسمش لباس پرنده است ☺☺☺
بازدیدکننده
7 ماه پیش

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
مهدی
7 ماه پیش

درود من قبلا خیلی زیاد خواب پرواز میدیدم ،تقریبا هفته ای یک و گاهی دوبار و پروازم هم اغلب بر روی فضای شهر خودمون بود به جز یکی دو بار که جاهای ناشناس بود همش هم بدون بال (با جسم معمولیی خودم)به شکل شیرجه زدن به سمت پایین و با نزدیک شدن به سطح بام ها مجددا به سمت بالا می رفتم و........ولی الان سال هاست (حدودا ۸ یا ۹ سال) که دیگه از اون خواب ها نمی بینم(سنم ۴۳ سال)در بسیاری از موارد حتی متوجه می شدم که این یه خوابه. خواستم بدونم عزیزان اطلاعی در مورد تعبیر این خواب های پرتکرار و دلیل قطع شدنش دار
بتوچه
7 ماه پیش

خواب دیدم مامانم از یه پله مار پیج داشت نیرفت بالا که هنوز به دیوار جوش نداده رودن و لق بود کسی تفهمید من پایین بودم مامانم رفت بالا هرچی بهش گفتم گوش نداد هیچی نمیگفت بعدش یهو دیدم روی پشت بوم همون جام مامانم کم کم اومد بالا که دیدمش بعدش اون پله هه اوند بالا توی اسمون بعد من نگهش داشتم هیجی حس نمی کردم ولی نگهش داشته بودم بعدش پله رو اوردم بزارم بقلم دیدم مامانم که روش وایستاده بود نیست راخودم گبتم افتاده پایین یه لحظه دیدم مامانم (چادری) اومد بالا بادم به چادرش میخورد یه چیزیم گفت که.
صفحه
7 ماه پیش

چطور میتونم باشما صحبت کنم چون خوابمون مشترک لطفا به کمکتون احتیاج دارم
خ الف
8 ماه پیش

سلام.من سالهاست خواب پرواز میبینم ! الآن که مینویسم ،شب قبل در خواب از زمین بلند شدم عمودی رفتم آسمان ! اوایل که این نوع خوابها رو دیدم ،به تعابیر مراجعه کردم و " تحول،سفر،حج و مرگ" رو تو کتابها خوندم. بعد از دو سه سال کم کم تحول معنوی در من ایجاد شد و" علاقه (ی همراه با عمل) برای تکامل و تقرب به خدا" پیدا شد. متاسفانه عملهام ناقص بودن و معمولا بعد از چند ماه مراقبه ( برای گناه نکردن ) بعلت مجرد بودن ، در دام گناه میفتادم.چند سال این وضع در من بود ولی الحمدلله حالا وضعم خوب شده....
Fatemeh
8 ماه پیش

من دوبار خواب پرواز دیدم. یکبار خواب دیدم دارن یکی رو دفن میکنن و من در حالت پرواز پاهای مرده رو گرفتم و نمی گذاشتم. بار دیگه خواب دیدم دارم پرواز میکنم و همه مردمی ( همسایه هامون) من رو میدیدند متعجب میشدند
Mahmood
8 ماه پیش

من خواب دیدیم روز است و جای میرم همراه رفیق هام و دوستام دویدن و منو تنها گذاشتن نا امید شدم یهو یک جارو پرنده پیدا شد و همراه اش پرواز کردم و ...
بازدیدکننده
8 ماه پیش

فیلم هالیوودی دیدی 😂😂😂😂😂
بازدیدکننده
9 ماه پیش

بیا به اینستاگرام من تا جواب سوالتو بدم خواب مشترک دیدیم /!!!
آرزو
9 ماه پیش

من خواب دیدم با جارو پرنده روی بوم خونه ها میپرم
علی
9 ماه پیش

شاید تعبیر خوابم مسافرت بوده که سودی نداشته و اگه بر گردم سود میکنم،شاید مرگ یا بیماری بوده،کرونا شاید به مقام بزرگی میرسم هر چی باشه خوشحالم، چون خواب ظهر تابیر نداره،خوابم این بود که یه گیاه بود که خار داشت نه چشم داشت نه دهن ولی رگ های بنفش داشت حرف میزد اون بهم پرواز کردن یاد داد من و یه نفر که نمیدونم کیه پرواز کردیم نمیدونم تو اسمون موندم یا نه فکر کنم به همونجایی که پرواز کردم برگشتم نمیدونم تابیرش چیه...
........
9 ماه پیش

سلام من خواب خوبی ندیدم خواب دیدم همراه خواهرم و دختر خاله و نوه خاله ام در حال رقص هستیم و من بعد از شروع به رقص نمی توانستم روی زمین بایستم و تقریبا حالت پرواز داشتم اما بعد دیگر روی زمین ایستادم و هی می پریدم دیگه روی هوا معلق نبودم هی پریدم ولی دیگه پرواز نمی کردم خواهش میکنم تعبیرش رو بگید
بازدیدکننده
9 ماه پیش

همش شد مسافرت که
داوود
10 ماه پیش

خدایا شکرت😌 خیلی خوشحالم که این خواب رو دیدم . خدایا واسه هرچی که میخوای بعدا بهم بدی خیلی خیلی شکرت 🤲
دیدگاه خود را ثبت نمایید
/
/