دیدن پرستاری (مراقبت کردن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پرستاری

  سه شنبه، 14 اسفند 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن پرستاری (مراقبت کردن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پرستاری دیدن پرستاری (مراقبت کردن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پرستاری
دیدن پرستاری در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به وریاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب پرستاری را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • اگر در خواب پرستاری بچه خودتان را کنید اخبار خوبی به شما می رسد و احتمالا در مورد مسائل اقتصادی و بدست آوردن شغل خوب است
 • تعبیر خواب پرستاری از نوزاد پسر:تعبیر خواب پرستاری از نوزاد پسر بدست آوردن مال و ثروت فراوان است و رسیدن خبر های خوش هم تعبیر می شود
 • تعبیر خواب پرستاری از کودک:تعبیر خواب پرستاری از کودک اگر دختر باشد عاقبت بخیری و خوش نامی است
 • تعبیر خواب پرستاری کردن:اگر مردی در خواب ببنید که همسرش از بچه هایشان پرستاری می کند زندگی خوب و توام با تفاهمی با هم خواهند داشت.
 • تعبیر خواب پرستاری از مرده:اگر در خواب دیدید که از مرده پرستاری می کنید بدانید که با کاری باعث آرامش او می شوید.

تعبیر خواب پرستاری به روایت محمد بن سیرین

 • اگر دختری جوان که صاحب همسر نیست خواب دیده باشد که از یک کودک در حال پرستاری کردن است ( بطور مثال به او غذا می دهد، او را نوازش میکند ، یا در حال تعویض لباس هایش ) می باشد به این تعبیر است که در سال های پیش رو با مردی محترم ، زیبا و مهربان ازدواج میکند و بعد از گذشت مدت کوتاهی صاحب فرزند پسر می شود که برکت و رزق زیاد وارد زندگی آن ها می شود و دگرگونی های بیشماری را در ادامه ی زندپگی تجربه خواهند کرد و بطور کلی می توان داشتن یک زندگی شاد و بی درد ، داشتن آینده ای آرام و رضایتمندی کامل از زندگی را معنی اصلی این رویا محسوب کرد .
 •  چنان چه زن متاهلی که خودش صاحب شوهر و یا فرزند می باشد خواب دیده باشد در حال پرستاری کردن و یا مراقبت کردن از نوزاد دیگران است و این کار را از روی علاقه انجام میدهد به این علامت است که خداوند به او فرزند دیگری هدیه می بخشد که در آینده ی او روشنایی های زیادی وجود دارد ، ابن سیرین معتقد هستند میتوان بر اساس این رویا زندگی را حتی در چند سال اینده نیز براحتی پیش بینی و پیش گویی کرد و این فقط بستگی به توضیحات مردم دارد.

تعبیر خواب پرستاری به روایت خالد اصفخانی

 • اگر یقین داشته باشی که این بچه از یکی از همسایگان شماست کاری بزرگ در دست می‌گیرید که در نهایت در انجام آن موفق خواهید شد و از طرف عزیزان خود مرود حمایت و تشویق قرار می گیرید ،
 • اگر بدانی بچه ای که در آغوش داری و نیت شما فقط پرستاری کردن است تعبیرش این است که آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود، در واقع میتوان بسیاری از معناهای خوب و خوشایند را این موضوع برداشت کنیم ،
 • اگر دید فرد مرده ای همچون برادر خواهر مادر پدر و یا ....در حال انجام چنین کاری هستند نشانه آن است که بزودی به ثروت و مقامی ارجمند دست خواهید یافت و باید امید داشته باشید که نه الان بلکه در سال های دور آنچه در تقدیر شما آمده است بسیار نیکوست و حتی می توانی به مرحله ای زندگی صعود کنی که افراد زیاد به پست و به مقام شما حسادت کنند و بی تردید این ها یک عنایت از طرف خداوند کریم است.
 • اگر دیدی یک یا چند بچه را در مکان های ناشناسی پیدا میکنی و از روی دلسوزی سعی میکنی تا از آن ها پرستاری کنی و به دادشان برسی شما به اهداف خود دست یافته و آنها را درک کرده اید.

تعبیر خواب پرستاری از  دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر از مادرتان پرستاری می کنید.شما برای مادرتان از خود گذشتگی می کنید و به واسطه این خدمت به نام نیک و جاه و مقام می رسید و احتمالا ارث زیادی به شما می رسد
 • اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می‌کند، نشانة آن است که به کاری دلپذیر مشغول خواهد شد.
 • اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می‌کند، علامت آن است که مقام ارزشمند و معتبری به دست خواهد آورد.
 • اگر مردی خواب ببیند همسرش از کودک خردسالش مراقبت می‌کند، نشانة آن است که مسئولیت‌های خود را به شکل هماهنگی پیش خواهد برد.
 •  اگر در خواب مشغول پرستاری از بیماران باشید به این معنا است که به مقامات بالای اجتماعی دست می‌یابید
 • ، اگر زنى در خواب مشغول پرستارى از فرزند خود باشد، به این معنا است که شغل مناسبى به دست خواهد آورد.
 • اگر در خواب پرستارى را مشاهده کنید که از شما مراقبت مى کند، نشانه آن است که بیمارى شما را تهدید مى کند.
 • اگر مردی خواب ببیند همسرش از کودک خردسالش مراقبت می‌کند، نشانه آن است که مسئولیت‌های خود را به شکل هماهنگی پیش خواهد برد.
  دیدگاه ها
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟