دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پرستو

  سه شنبه، 14 اسفند 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پرستو دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پرستو
دیدن پرستو در خواب نشانه پیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب پرستو را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

 پرستو پرنده‌ای از خانوادهٔ پرنده‌های مرجانی است که در سراسر جهان در تمام قاره‌ها به غیر از قطب جنوب یافت می‌شود.و دیدنش در خواب نشانه تمام حوادث خوبی است که به طور غیر منتظره و ناگهانی در زندگی بیننده خواب ظاهر می‌شوند.

تعبیر خواب پرستو به روایت محمد بن سیرین

 • اگر ببینی پرستو را کشته‌ای یا از دست انداخته‌ای، یـعـنـی از کسی که با او انس و دوستی داری جدا و دور می‌شوی.
 • اگر ببینی پرستو داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی با کسی که از تو جدا شده است انس و دوستی می‌گیری و در کنار او قرار خواهی گرفت، ‌‌‌‌‌

تعبیر خواب پرستو به روایت ابراهیم کرمانی

 • تعبیر پرستو، مردی ثروتمند و باخرد می‌باشد، و پرستوی ماده، زنی ثروتمند و باخرد است.
 • اگر ببینی گوشت پرستو می‌خوری، تعبیرش مقداری مال و اموال اندک می‌باشد.
 • اگر ببینی پرستو از دست تو پرید، یـعـنـی از مرد ثروتمندی جدا می‌شوی.
 • اگر ببینی پرستو در دست تو مُرد، یـعـنـی دوست تو از دنیا می‌رود و دچار رنج و غم و اندوه می‌شوی

تعبیر خواب پرستو به روایت جابر مغربی

 • اگر بیند پرستوئی را فراگرفت، دلیل که از غم ها فرج یابد و از ترس و بیم ایمن گردد.

تعبیر خواب پرستو از دیدگاه آنلی بیتون

 • تعبیر خواب پرستو ، آرامش است.
 • تعبیر خواب دیدن پرستو زخمی و مرده ، غم و ناامیدی است.

تعبیر خواب پرستو از دیدگاه اچ میلر

 • اگر در خواب پرواز پرستویى را ببینید، یعنى در عشقتان موفق مى‏شوید.
 • شنیدن صداى پرستو در خواب، نشانه ‏ى شنیدن اخبار خوش است.

تعبیر خواب پرستو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • پرستو پيام آور بهار است و ديدن پرستو در خواب نويد و اميد و خوشدلي است و خواب ميمون و مبارکي است.
 • صداي پرستو در خواب صداي دوست عزيز سفر رفته است.
 • اگر در خواب صداي پرستو شنيديد اما خودش را نديديد از کسي که او را دوست داريد و مدتي دور مانده ايد خبري خوشحال کننده دريافت مي داريد يا از سفر رفته اي نامه مي رسد که شما را شاد مي کند.
 • اگر پرستو در خانه شما لانه کرد عاشق مي شويد يا چنان انگيزه شوق آميزي در زندگي شما پديد مي آيد که سر از پا نمي شناسيد.
 • چنانچه لانه خالي پرستو را در سقف ايوان و اتاق ديديد و در خواب دانستيد که آن اتاق يا ايوان به شما تعلق دارد عشق و محبتي در دل شما ضعف و سستي مي گيرد.
 • ابن سيرين مي گويد اگر کسي در خواب ديد که از ديگري پرستو گرفت نشان آن است که با عزيزي انس و الفت مي گيرد. به کسي که دوستش دارد نزديک مي شود.
 • خانم ايتانوس معبر يوناني مي گفت: پرستو سمبل تمام چيزها و حوادث خوبي است که به طور غير منتظره و ناگهاني در زندگي بيننده خواب ظاهر مي شوند. اين درست است چون پرستو در پرواز بسيار سريع است و در يک لحظه مي آيد و به درون لانه خود مي رود، اين سرعت پرواز مي تواند نمود خارق عادات در زنگي ما باشند.
 • اگر کسي ببيند که پرستو را کشت يا پرستوئي در دست داشت و از دستش گريخت و رفت و در هوا ناپديد شده و يا پرستو را از لانه اش با چوب و تکان دادن دست راند خوب نيست و نشان آن است که بيننده خواب اميد بزرگي را از دست مي دهد يا بين او و کسي که زياد دوستش دارد جدائي مي افتد از کرماني نقل است که پرستو در خواب مرد عاقل و خردمند است و پرستوي ماده زن. ديدن جوجه هاي پرستو در لانه نيز همين تعابير را دارد و داراي ميمنت است.
 • ديدن پرستو خوب است ولي مشاهده تعداد زيادي پرستو در پهنه آسمان که از سوئي به سوئي پرواز مي کنند حسرت خوردن است و مشهده کامروايي ديگران.
 • براي دختران جوان بهترين خواب اين است که ببينند پرستوئي بر سقف اتاق يا ايوان خانه آن ها لانه مي کند.
 • اين خواب نويد عشق و ازدواج است و همچنان که آن پرستو لانه سازي مي کند کانون گرمي براي بيننده خواب تدارک مي شود.
 • براي مردان مجرد و پسران جوان نيز ديدن پرستو نويد عشق و ازدواج است.
 
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین