دیدن پشه در خواب نشانه چیست؟/ تعبیر خواب پشه

  دوشنبه، 13 اسفند 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن پشه در خواب نشانه چیست؟/ تعبیر خواب پشه
دیدن پشه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پشه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب پشه به روایت محمد بن سیرین

 • پشه، مردي ضعيف و خوار و ناكس است و كاري اندك و حقير كند
 • اگر ببینی پشه‌های زیادی روی تو جمع شده‌اند و تو را نیش می‌زنند، یـعـنـی بر سر زبان عامه مردم خواهی افتاد و تو را غیبت کرده و ضرر و زیان می‌رسانند (زیرا پشه خون مردم را می‌مکد).
 • اگر ببینی پشه از گلوی تو پایین رفته است، یـعـنـی با مردی حقیر و کوچک مشغول انجام کاری حقیر و کوچک می‌شوی و از آن چیز اندکی بدست می‌آوری.
 • اگر ببینی پشه در گوش یا بینی‌ تو فرو رفته و دچار ناراحتی و آسیب شده‌ای، یـعـنـی انسانی ضعیف باعث رنج و صدمه تو می‌شوند.
 •  اگر ببینی با پشه جنگ می‌کنی، یـعـنـی با مرد ضعیفی جنگ و دشمنی می‌کنی

تعبیر خواب پشه به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر بيند كه پشه بسيار به خانه او در آمدند، دليل كه او را غم و اندوه رسد.
 • اگر بيند كه پشه گان غلبه كردند و درخانه او جمع شدند، دليل كه بر دشمن ضعيف ظفر يابد.
 • اگر بيند كه پشه در بيني او شد و بيرون نيامد، دليل كه در محنت و بلا گرفتار شود.

تعبیر خواب پشه به روایت منوچهر مطیهی تهرانی

 • پشه حشره اي است بي مقدار و ضعيف اما مزاحم وزيان آور که گاه موجب بروز بيماري مي شود. پشه در خواب هاي ما سمبل انسان هايي قرار مي گيرد که بر مبناي جهل و ناداني يااز طريق دوستي و يا از راه دشمني زحمت و رنج فراهم مي آورند و بسا موجب تباهي انسان مي گردند.ما معمولا يک پشه در خواب نمي بينيم مگر در شرايط خاص. گاه مي بينيم که اتاق محل زندگي ما پشه دارد يا پشه ها در فضاي خانه ما وزوز مي کنند. اين نشان دهنده بيم و هراسي است که از بد دهني و کج انديشي مردم کوچه بازار داريم. پشه انبوه تجسمي است از قضاوت سطحي جاهلان و بي خردان که قدرت ندارند اما با سخن ياوه خويش موجبات گرفتاري ما را فراهم مي آورند يا کدورت و ملال مي دهند.
 • اگر ديديم پشه يا پشه ها ما را مي گزند نشان آن است که کسي يا کساني درباره ما بد مي گويند يا بد قضاوت مي کنند چه در گفتار خود صديق باشند و چه بر خلاف واقع بد بگويند.
 • اگر ببينيم پشه اي وارد بيني ما شده از مردي احمق و ضعيف زيان مي بينيم و حرف شخصي غير مسئول موجب دردسر ما مي شود.
 • اگر پشه به گوش ما وارد شد و در خواب حس کرديم که پشه اي دم گوش ما پرواز مي کند يا وارد سوراخ گوش شده نشان آن است که کسي سعايت مي کند و عمل او موجب ناراحتي مي شود.
 • اگر پشه اي را کشتيد دشمني ضعيف را از خود دور کرده ايد.

تعبیر خواب پشه از دیدگاه آنلی بیتون

 • ديدن پشه در خواب ، نشانة آن است كه بيهوده سعي مي كنيد و در مقابل حملات موذيانه دشمنان خود ايستادگي كنيد .
 • اگر خواب ببينيد پشه ها را مي كشيد ، نشانة آن است كه خانواده اي تشكيل خواهيد داد و به ثروت و سعادت دست خواهيد يافت

تعبیر خواب پشه از دیدگاه لیلا برایت

 • ديدن پشه در خواب، بيانگر آن است موضوعى موجب ناراحتى شما مى ‏گردد.
 • اگر خواب ببينيد كه پشه شما را گزيده، يعنى دشمنى به شما آسيب مى ‏رساند.

دیدگاه ها
/
/