دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پشم

  دوشنبه، 13 اسفند 1397   زمان مطالعه 6 دقیقه
دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پشم
دیدن پشم در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پشم را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

دیدن پشم در خواب نمادی از گرم و نرمی است. شما به دنبال حمایت از جانب کسانی که دوستشان دارید هستید. یا اینکه ممکن است بیانگر این باشد که در مورد یک موقعیت، ساده و بی تکلف یا ساده لوح هستید. 

تعبیر خواب پشم به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر پشم به هر شکلی که باشد، مال حلال و روزی می‌باشد، و تعبیر پشم بافته نشده بهتر است. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پشم شتر، مال و اموال از طرف «پادشاه» می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش ارث و میراث است.
 • اگر ببینی پشم داری یا کسی به تو داده یا خریده‌ای یا در مکان تو می‌باشد، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَمَتَاعًا اِلَى حِینٍ _ ... و از پشم و کرک و موی (گوسفند و شتر) اثاثیه منزل و متاع و اسباب زندگانی و لباس‌های فاخر برای شما خلق فرمود تا در حیات دنیا از آن استفاده کنید (نحل-80) .
 • اگر ببینی جوراب پشمی پوشیده‌ای، یـعـنـی «کنیزک» زیبایی به دست می‌آوری یا با زن زیبایی ازدواج می‌کنی.
 • اگر ببینی همانطور که معمولاً نخریسی می‌کنند با پشم نخریسی می‌نمایی و نخ میتابی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و از آن خیر و منفعت به دست می‌آوری
 •  اگر ببینی موی بز زیاد شده است، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود. اگر ببینی موی بز را زده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن از فرزندت مال و اموالی خواهی گرفت.

تعبیر خواب پشم به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر بيند كه پشم از خويشتن دور همي انداخت، دليل است كه مال خود را تلف كند.
 • اگر بيند كه پشم را همي سوخت، دليل است كه مال خود را هزينه كند.
 • اگر بيند كه بر تن او جامه پشمين است، دليل كه او را مال از زنان حاصل شود.
 • اگر بيند جامه پشمين يا پنبه خريد يا بستري از پشم داشت، دليل كه زني توانگر بخواهد.
 • اگر زنی ببیند با پشم یا مو نخریسی می‌نماید و نخ میتابد، یـعـنـی آشنای او که به سفر رفته است برمی‌گردد، ولی اگر ببیند در هنگام ریسندگی، نخ پاره شده است، یـعـنـی سفرکرده او در سفر می‌ماند.
 • اگر ببینی پشم را دور می‌ریزی، یـعـنـی مال و اموال خودت را تلف می‌کنی.
 • اگر ببینی پشم را سوزانده‌ای، یـعـنـی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.

تعبیر خواب پشم به روایت منوچهر مطیهی تهرانی

 • پشم در خواب ديدن نيکو است و ميمنت دارد. پشم ارزنده ترين محصولي است که از گوسفند عايد ما مي شود لذا در خواب نيز نمي تواند بد باشد. پشم را معبران در خواب روزي و نعمت تعبير کرده اند و به وجهي ديگر اندوخته و پولي است که زائد بر خرج روزانه کنار نهاده ايم. داشتن پشم و خريدن و هديه گرفتن پشم در خواب کسب مال و تحصيل روزي و نعمت فراوان است به همان مقدار که پشم را در خواب ديده ايد. اگر مختصري پشم در بقچه داشته باشيد پول کمي به دست مي آوريد و اگر عدل هاي بزرگ پشم را در خواب ديديد که روي هم چيده ايد و دانستيد که همه به خودتان تعلق دارد مال هنگفتي نصيب شما مي شود. رسن يا طناب پشمي در خواب پيچيدگي کارهاست از نقطه نظر مالي و چنان چه در خواب ببينيم که کسي از پشم طناب مي بافد نشان آن است که در کار او نوعي گره و آشفتگي پديد مي آيد و اگر احساس کرديد که آن طناب به شما تعلق دارد يا براي شما بافته مي شود و يا خودتان بافنده چنين طنابي از پشم هستيد گرفتگي و گره کار به شما ارتباط مي يابد. اگر در خواب پشم نبافته ببينيد بهتر است تا پشم بافته شده و چنان چه ببينيد که مقداري پشم از دکاني خريده ايد يا از طريق ديگر به دست آورده ايد همان طور است که گفته شد تحصيل مال است و آن مالي است حلال و بدون خدشه و غش. اگر کسي مقداري پشم به شما داد که ببافيد شما را به کاري سرگرم مي کند و شغلي در اختيار شما قرار مي دهد که سود بخش است. اگر دختر جواني ببيند که دوک ميريسد شوهر مي کند و اگر ببيند از پشم پارچه مي بافد شوهري پول دار نصيب او مي شود. بستر پشمي و تشکي که از پشم درست شده باشد زن و همسر پول دار است و اين خواب نيکو است. اگر جوان مجردي خواب ببيند، خواب او خبر مي دهد که همسري پول دار و صاحب شخصيت و دولت نصيب او مي شود. اگر جواني در خواب ببيند که يک گوني يا يک عدل پشم دارد پول دار مي شود. اگر زني ببيند که تشک يا پشتي خود را شکافته و مي خواهد با پشم پر کند و بدوزد شوهرش به وسيله او يا به کمک ديگري پول دار مي شود. بافتن نخ از پشم رشته اميد است که به پول و ثروت منتهي مي گردد. چنان چه در خواب ببينيد که پشم را مي سوزانيد يا دور مي ريزيد خواب شما خبر مي دهد که مال خود را از بين مي بريد و زيان مي بينيد و اگر در خواب ديديد که پشم را گلوله، گلوله مي کنيد و مي اندازيد خبر از اين است که پول خود را به بيهودگي خرج مي کنيد. چنان چه در عالم خواب ببينيد که گوسفندي داريد و پشم آن حيوان را قيچي مي کنيد، اگر گوسفند ماده باشد زني به شما سود مي رساند و اگر بز باشد مردي براي شما مفيد واقع مي شود و اگر ببينيد که بدن خودتان مثل گوسفند پشم در آورده به شدت گرفتاري مالي پيدا خواهيد کرد و به هر صورت پول براي شما ملال آور مي شود به طوري که ممکن است آبرويتان را مورد مخاطره قرار دهد. پشم چرک و کثيف در خواب زيان مالي است.

تعبیر خواب پشم به روایت جابر مغربی

 • پشم اشتر در خواب، مال بود از قبل پادشاه، معبران گويند ميراث بود.
 • تعبیر پشم شتر، مال و اموال از طرف «پادشاه» می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش ارث و میراث است.

تعبیر خواب پشم به روایت دانیال نبی(ع)

 • اگر ببینی لباس پشمی یا نمدی، یا «پلاس پشمی» داری، یـعـنـی مال و اموال بدست می‌آوری.

تعبیر خواب پشم از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن پشم در خواب ، علامت آن است که از فرصتهایی مطلوب برای پیش بردن خود سود خواهید برد .
 •  دیدن لباسهای پشمی و کثیف در خواب ، علامت آن است که از کسانی تقاضای کار می کنید که از اصول اخلاقی شما بیزارند .

تعبیر خواب پشم از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر خواب ببینید که پشمى را قیچى مى‏ کنید، بیانگر رسیدن به ثروت فراوان است.

تعبیر خواب پشم در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب پشم : موفقیت در خانواده و کار .
 • پشم گوسفند : بعضی اوقات گرایش زیاد به چاپلوسی دارید.
 • پشم بره : شما آدم مهربانی هستید که خیلی ساده و آسان زندگی میکنید.
 • شما پشم میفروشید: یک زندگی آسوده و دلپذیر.
 • پشم میخرید : شادی و موفقیت .
 • از پشم خام پارچه درست میکنید : عمر طولانی خواهید داشت.
 • لباسهای پشمی میفروشید : ناکامی بزرگ
 • لباسهای پشمی میخرید: یک دوست را از دست میدهید.

دیدگاه ها