دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد؟/ تعبیر خواب پستان

  دوشنبه، 13 اسفند 1397   زمان مطالعه 6 دقیقه
دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد؟/ تعبیر خواب پستان دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد؟/ تعبیر خواب پستان
دیدن پستان در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پستان را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 •  دیدن پستان زن به معنی دیدن فرزند دختر اوست وهر آسیبی به نوک پستان مربوط به شکم دختر اوست.
 •  تعبیر پستان، دختر می‌باشد و هر کم و زیاد و خوب و بدی که در آن ببینی، تعبیرش به دخترها برمی‌گردد
 • اگر کسی در خواب پستان زنی را دید که با بی پروایی به اونشان می داد، خبر از رسیدن ثروت می دهد.
 • اگر دید همسرش به فرزند تازه به دنیا آمده شان شیر می دهد، بر خیر و برکت کارش افزوده می گردد.
 • اگر کسی پستان خود را درخواب بزرگ دید، خداوند به او نعمت های زیاد عطا می فرماید و بر طول عمرش افزوده می گردد.
 • مکیدن پستان از جانب مرد و زن در خواب، دلیل بر داشتن احتیاج ازطرف مقابل است و انتظار اینکه بر آورده شود.
 •  اگر زنی در خواب ببیند که شیر در پستان او جمع شده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شود
 • ، اگر زن جوانی این خواب را ببیند، یـعـنـی عمرش طولانی خواهد شد، 
 • یا اگر مردی که زن ندارد، در خواب ببیند در پستانش شیر جمع شده است، ازدواج می‌کند و صاحب فرزند می‌شود، ولی اگر زن داشته باشد، یـعـنـی ثروتمند می‌شود، اگر این خواب را پیرزنی ببیند، یـعـنـی دچار فقر می‌شود، یا اگر دختری این خواب را ببیند، یـعـنـی در همان کوچکی از دنیا می‌رود
 •  اگر زنی ببیند از پستان او شیر جاری شده است، یـعـنـی رزق و روزی دختر او بیشتر می‌شود و مال حلال بدست می‌آورد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببیند به جای شیر، خون جاری شده است، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آورد.
 •  اگر ببینی شیر میدوشی، ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی شتر را می‌دوشی ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی مال و اموالی از «پادشاه» به تو می‌رسد که حرام است.
 • اگر زنی در خواب ببیند که از پستان او به جای شیر خون جاری شده است، یـعـنـی دختر او مال حرام به دست می‌آورد .

تعبیر خواب پستان به روایت امام صادق (ع)

 • دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است:
 1. فرزندان،
 2. دختران،
 3. خادمان،
 4. دوستان،
 5. برادران.

تعبیر خواب پستان به روایت محمد بن سیرین

 • درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن،جمله بر دختران کند.
 • اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد.
 • اگر بیند بدل شیر از پستانش خون روان شده بود، دلی که مال حرام یابد.
 • اگر بیند که پستان او بیش از اندازه فرود آویخته بود، دلیل که دختری یابد.
 • اگر مردی بیند در پستان او شیر جمع شده بود،
 • اگر زن ندارد، زن خواهد و فرزندش آید. اگر زن دارد غنی شود.
 • اگر این خواب را عجوزه بیند، دلیل است بر درویشی وی.
 • اگر زن جوان این خواب را بیند، ... دلیل که عمرش دراز است.
 • اگر دختری بیند، دلیل که در خوردی بمیرد.
 • پستان بند در خواب، برای زن عزت و احترام و کامروایی است و برای مردان غم و اندیشه است. اگر زنی ببیند که پستان بند نو و تازه داشت، دلیل که عزت و مرتبت یابد و به کام رسد.

تعبیر خواب پستان به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

 • پستان مرد در خواب، زن او است و پستان زن، دختر وي. اگر زني بيند پستان او بريده است، دليل كه دختري بميرد. اگر مردي بيند كه بريده است، زنش بميرد.
 • اگر زني بيند در زير پستان، پستاني ديگر برآمد، دليل كه دختر آورد. اگر بيند هر دو پستان او بزرگ شده بود، دليل كه احوال فرزندانش نيكو است، يا دختر را به شوهر دهد.
 • اگر بيند از هر دو پستان خود شير مي خورد، دليل است كه او را غم و ملامت رسد. اگر بيند از پستان وي شير به شكم او مي شد، دليل او رازياني رسد.
 • اگر بيند كه يك پستان بسوخت، دليل كه دخترش را شغلي افتد از پادشاهي. اگر بيندبر مالش زيادت شود، ليكن با مردمان ملامت است.اگر زني بيند كه او را پستان آويخته بودند، دليل كه از حرام پسري آورد.
 • عبیر خواب دیدن مو بر پستان ، وام دار شدن است
 • تعبیر خواب برداشتن مو از پستان ، پرداختن وام است
 • تعبیر خواب گرفتن پستان ، مشکل دینی است

تعبیر خواب پستان به روایت خالد بن محد العنبری

 • دیدن پستان در خواب، به زن یا دختر بیننده ی خواب تعبیر میشود.
 • اگر کسی زنی را در خواب دید که پستانهایش آویزان شده است، [آن زن] دچار زنا میشود.
 • بزرگی پستان در خواب برای زن نشانه ی گناه است.
 • وجود شیر در پستان بر افزایش پول یا فرزند پسر دلالت دارد.

تعبیر خواب پستان به روایت جابر مغربی

 • تعبیر پستانِ مرد، زن او می‌باشد و پستانِ زن، دختر او است.
 • اگر زنی در خواب ببیند در تمام بدن خودش پستان دارد، یـعـنـی خانواده و فرزندان او زیادتر می‌شوند، یا اگر فرزند نداشته باشد، یـعـنـی مال و اموال او زیادتر خواهد شد، ولی مردم او را سرزنش می‌کنند. اگر زنی در خواب ببیند زیر پستانش، پستانی دیگر درآمده است، یـعـنـی فرزند دختر به دنیا می‌آورد.
 • اگر زنی در خواب ببیند هر دو پستانش بزرگ شده است، یـعـنـی حال و روز فرزندانش خوب و نیکو می‌شود و یا دخترش را شوهر می‌دهد. تعبیرگری می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که پستان او بیش از اندازه آویزان شده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شود .
 • اگر زنی در خواب ببیند از هر دو پستان خودش شیر می‌خورد، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی و ملامت و سرزنش می‌شود، تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که از پستان خودش شیر می‌خورد، یـعـنـی در کسب و کار خودش دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شود
 • اگر زنی در خواب ببیند یکی از پستان‌هایش سوخته است، یـعـنـی دخترش با «پادشاه» سر و کار پیدا می‌کند.
 • اگر زنی در خواب ببیند پستانش بریده شده است، یـعـنـی دخترش از دنیا می‌رود، یا اگر مردی در خواب ببیند که پستانش بریده شده است، یـعـنـی زنش از دنیا می‌رود.
 • اگر زنی در خواب ببیند او را از پستان‌هایش آویزان کرده‌اند، یـعـنـی از طریق حرام دارای فرزندی پسر می‌شود .

تعبیر خواب پستان به روایت منوچهر مطیعی

 • معبران پستان را در خواب دختر تعبير کرده اند و شيري که از پستان مي تراود نوشته اند که نعمت است که باز به همان دختر باز مي گرددو مربوط مي شود.
 • خون به جاي شير از پستان، مالي است حرام و پولي است غير مشروع که از طريق غير مجاز تحصيل مي گردد و برخي از معبران نوشته اند مال يا غنيمتي است که با رنج و ستيز به دست مي آيد
 • اگر زني در خواب ببيند به جاي شير از پستانش خون مي تراود از طرف دخترش به او رنج و ملال مي رسد.
 • اگر مردي ببيند که پستانش شير آورده چنان چه مجرد باشد عاشق مي شود و ازدواج مي کند و اگر متاهل باشد به نعمت و ثروت مي رسد. براي زن و دختر جوان ديدن اين خواب کاملاطبيعي است و نشانه سلامت و عمر طولاني است.
 • برخي از معبران نوشته اند پستان مرد در خواب همسر او است و پستان زن دختر او و پستان دختر سلامت و عشق و احساس او.
 • اگر زني ببيند که پستان او را بريده اند جان و سلامت دخترش در خطر است و خواب از يک حادثه ناميمون خبر مي دهد
 • اگر دختري ببيند که پستان او را بريده اند در عشق شکست مي خورد و در مراحل احساسي که در پيش دارد کامياب نمي شود.

تعبیر خواب پستان از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن پستان حیوانات شیرده در خواب، بیانگر آن است که شما دچار ضرر و زیان مالى مى‏شوید.

تعبیر خواب پستان در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

 • سینه نماد از خود بخشیدن و ایثار است.
 • پستان در رویای زنان: تصویر سینه‌ها در رویاهای زنان زنان به گونه‌ای چشمگیر کارکردی جسمانی داشته است.
 • سینه در رویای مردان: بازگشت به دوران طفولیت، امیال جسمانی
 
  دیدگاه ها
ناشناس
ناشناس
1 ماه پیش
باسلام‌من‌خواب‌دیدم‌که وسط سینه ام‌یه حالت دایره ای شکل‌کوچیک‌و یکمی هم حالت دایره ای شکل کوچیک‌روی سینه هام‌سیاه شده توخواب حس‌میکردم‌که ازعلایم‌حاملگی هستش ممنون میشم تعبیرخوابمو بگید
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟