دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب قورباغه

  پنجشنبه، 26 اردیبهشت 1398   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب قورباغه
دیدن قورباغه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب قورباغه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • معبران اسلامي و قديمي در مورد قورباغه يا وزغ يا غوک مطالب متفاوت و مختلفي نوشته اند که چون تباين زياد دارد از ذکر آن ها در مي گذريم. اين تعبيرات و تاويلات بر مبناي توجه به نحوه زيست قورباغه انجام گرفته است به اين صورت که چون اين جاندار ذوحياتين غالبا شبها ظاهر مي شود و در آبگيرها سر و صدا راه مي اندازد آن را به شب زنده داران و زهاد تشبيه کرده اند. براي نمونه ابن سيرين نوشته: اگر کسي در خواب ببيند وزغ دارد با مردي زاهد هم صحبت مي شود. اگر در خواب قورباغه اي ببينيد با انساني کج خو و ياوه گو و پرمدعا برخورد خواهيد داشت. کلا قورباغه در روياهاي ما آدمي است نمام، بدگو و غيبت کننده که بسيار حرف مي زند و حتي کساني که سخنانش را مي شنوند به بيهودگي گفتارش وقوف کامل دارند. اگر در خواب ببينيد جائي قورباغه هاي بسيار هست در جمعي مردم بدطينت و بدسيرت وارد مي شويد که طبعا چنين محلي امن نمي تواند باشد. اگر ببينيد قورباغه اي در اتاق يا خانه شماست مهماني به شما وارد مي شود که از حضورش خشنود نمي شويد و رنج مي بريد. اگر قورباغه را در جوي آب يا مجاري قنوات و آبگيرها يا در حوض و استخر ببينيد آنقدرها بد نيست که در محلي غير مالوف مشاهده کنيد. مثلا جاي قورباغه در اتاق و کمد لباس نيست و مشاهده اين جاندار در چنين جاهايي خوب نيست. اگر در خواب ببينيد که قورباغه اي در بستر و رختخواب شماست يا مثلا زير تختخواب شما رفته و قايم شده چنانچه ازدواج نکرده يا همسر نداشته باشيد زني بد نصيب شما مي شود و اگر زن داريد با همسرتان برخورد نامطلوب خواهيد داشت تا آنجا که فحاشي مي کنيد. اين تعبير براي زن و مرد يکسان است. اگر ببينيد قورباغه اي در جيب لباس شماست مال شما را مي برند و ناسپاسي مي کنند و پشت سر شما بد مي گويند. اگر قورباغه اي در خواب به پشت شما چسبيده باشد از جانب برادرتان اندوهي به شما مي رسد و اگر بر سينه شما چسبيده باشد از جانب پسرتان اندوهگين مي شويد و اگر در شلوارتان باشد زن و همسرتان شما را ناراحت خواهند کرد. چنانچه در خواب کيف يا ساک داشته باشيد و آن را بگشاييد و قورباغه اي را در آن ببينيد نشان آن است که به سفر مي رويد و در اين سفر همسفري نا اهل نصيب شما مي گردد. اگر قورباغه را بر درخت، مخصوصا روي شاخه هاي درخت ببينيد شما را فريب مي دهند و در واقع گندم نمايي و جو فروشي مي کنند. خانم ايتانوس معبر يوناني مي گفت: قورباغه کسي است که در حضور انسان لبخند مي زند و خوش خدمتي مي کند ولي همين که از او جدا شديد پشت سرتان فحش مي دهد و تهمت مي زند و بد و بيراه مي گويد. اين تعريف در مورد قورباغه در خواب هاي ما کاملا درست است.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • اگر در خواب قورباغه ای بگیرید ، علامت آن است که از خودتان به درستی مراقبت نمی کنید, و احتمال دارد بیمار شوید .
 • دیدن قورباغه در سبزه ها ، نشانه آن است که دوستی آرام و محرم اسرار خواهید یافت .
 • اگر زنی در خواب قورباغه ای بزرگ ببیند ، نشانه آن است که با مردی ثروتمند که همسر خود را از دست داده است , و فرزندانی نیز دارد ، ازدواج خواهد کرد .
 • دیدن قورباغه ها در جاهای باتلاقی ، نشانه آن است که به لطف دیگران از دردسر خلاص می شوید . ۵ـ خوردن قورباغه در خواب ، علامت آن است که از معاشرت با برخی مردم چیزی نصیبتان , نمی شود و خوشیها زودگذرند .
 • شنیدن صدای قورباغه در خواب ، علامت آن است که به رفت و آمد با دوستان ادامه می دهید, و سرانجام می فهمید این رفت و آمدها ثمره خوبی برایتان دربر ندارد

تعبیر خواب به روایت کارل یونگ

 • تعبیر دیدن قورباغه در خواب تان بیانگر ظرفیت تغییر یا پیش بینی نشده است.
 • تعبیر خواب قورباغه ممکن است شاهزاده ای باشد که تغییر قیافه داده، و بیانگر تحول، احیا یا تولد دوباره است.
 • تعبیر دیگر خواب قورباغه ممکن است نمادی از تمیز نبودن یا باروری باشد
 • تعبیر دیدن قورباغه که در خواب تان می جهد بیانگر این است که تعهد ندارید. شما تمایل دارید که از چیزی به چیز دیگر بپرید.
 • تعبیر دیگر خواب قورباغه ممکن است بیانگر این باشد که شما گام های اصلی را به سمت هدف برمی دارید.

دیدگاه ها