دیدن راسو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب راسو

  شنبه، 31 فروردین 1398   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن راسو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب راسو
دیدن راسو در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب راسو را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • راسو در خواب نماد حیله گری و دوستی است.
 • اگر در خواب راسویی به شما حمله ور شد نشانه حمله یک دختر جوان به شماست. بنابراین بایستی مراقب باشید و در مقابل تحریکات عکس‌ العملی از خود نشان ندهید.
 • اگر شما در خواب راسوی سفید ببینید بایستی به حیوانات خانگی خود توجه کنید و مراقب سلامتی آن‌ها باشید. این خواب بیانگر بیماری و حتی مرگ حیوانات خانگی شماست.
 • اگر راسوی خاکستری در خواب دیدید شما مجبور به استفاده از حقه در موارد مختلف می‌شوید. در کار از تاکتیک‌های غیر معمول استفاده می‌کنید. در خانواده مانند روباه حیله‌گرانه و آرام رفتار می‌کنید تا به نتیجه دلخواه خود بدون رسوایی برسید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • راسو از پستانداران جونده صحرایی است که از موش بزرگتر و از خرگوش کوچکتر است. دیدن راسو در خواب رو به رویی با دزد است. اگر دیدید راسویی در خانه یا در مزرعه شما زندگی می کند و آنجا سکنی گزیده مطمئن باشید دزدی خانگی دارید. دزدی که اهلی و آشناست و بی آن که خودتان بفهمید مال شما را اندک اندک می برد. معبران عموما راسو را دزد تعبیر کرده اند. اگر در خواب دیدید که به راسو غذا می دهید در واقع مال خود را به کسی می دهید که اگر هم ندهید او می دزدد و می برد. اگر دیدید راسویی را شکار کردید و کشتید انسان بد نیت و کج دستی را از خود می رانید. انسانی که به مال شما نظر بد دارد.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

 • دیدن راسو به خواب دزد است. اگر بیند راسو در خانه یا در دکان رفت، دلیل کند که دزد در آنجا شود و چیزی بدزدد. اگر بیند که راسو را بکشت، دلیل که دزدی را بگیرد و بر او ظفر یابد. اگر بیند گوشت راسو میخورد یا چیزی از اندامهای او در دست داشت، دلیل است که مالی از دزد بستاند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند راسو وی را بگزید، دلیل که بیمار و سرانجام شفا یابد. اگر بیند که با راسو جنگ و نبرد می کرد و بر او غالب آمد، دلیل که بر دزد چیره شود او را قهر کند.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

 •  اگر بیند راسو وی را بگزید، دلیل که بیمار و سرانجام شفا یابد. اگر بیند که با راسو جنگ و نبرد می‌کرد و بر او غالب آمد، دلیل که بر دزد چیره شود او را قهر کند.
 • اگر بیند که گوشت راسو می‌خورد، دلیل است مال دزدیده خورد.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • دیدن راسو به خواب، بر سه وجه است.
 • غم و اندوه. درد. بیماری.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

 • پوست راسو : شانس و موفقیت
 • پوست راسو می خرید : سعی کنید پولتان را پس انداز کنید .
 • پوست راسو می فروشید : سر شما کلاه خواهند گذاشت .

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید