دیدن صابون در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب صابون

  یکشنبه، 15 اردیبهشت 1398   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن صابون در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب صابون
دیدن صابون در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب صابون را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که با صابون لباس یا سر و تن خویش را می‌شوید برائت حاصل می‌کند.
 • اگر متهم است رفع اتهام می‌شود.
 • اگر محکوم است حکم لغو می‌گردد و اگر محبوس است از زندان خلاص می‌شود.
 • چنانچه وامداری این خواب را ببیند ادای دین می‌کند و دیون خویش را می‌پردازد و آسوده می‌شود.
 • اگر بیماری ببیند که سر و تن یا لباس خویش را با صابون می‌شوید از بیماری شفا می‌یابد و سلامتش اعاده می‌گردد.
 • چنانچه انسان ناصالحی در خواب ببیند که دست و روی خویش را با صابون می‌شوید به راه صلاح باز می‌گردد و از ادامه کارهای زشت باز می‌ایستد.
 • خوردن صابون رباخواری و خوردن مال حرام است و شیاف صابون اقدام به فساد است.
 • اگر ببینیم که دیگری، ما یا جامه و لباس ما را با صابون می‌شوید او ما را از سختی و تنگی می‌رهاند و موجب برائت یا تطهیرمان می‌گردد البته با توجه به شرایط و موقعیتی که دارا هستیم. روی هم رفته دیدن صابون در خواب بد نیست.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

 • اگر درخواب بیند که جامه کسی را به صابون بشست، دلیل است که کسی را از کار بد بازگرداند.
 • اگر بیند که صابون خورد، دلیل است که چیزی حرام خورد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • دیدن صابون در خواب، نشانه توفیق در کارهاو پرداختن به تفریح و سرگرمی با جمع دوستان است.
 • اگر دختری خواب ببیند کف صابون درست می‌کند، نشانه آن است که در حرفه ای مهارت ویژه‌ای به دست خواهد آورد.

تعبیر خواب به روایت مغربی

 • خریدن صابون در خواب بهتر باشد از فروختن.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

 • اگر درخواب بیند که صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست، دلیل که ازمراد باز ماند.

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

 • اگر در خواب دست‏هاى خود را با صابون بشویید، به این معنا است كه در دام افراد حیله‌‏گر، گرفتار می‌شوید.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

 • .تعبیر خواب صابون ، غصه است.تعبیر خواب خریدن صابون ، شما به امورات کاری خود نظمی خواهید داد.تعبیر خواب استفاده کردن صابون ، مناطق خطرناک است

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید