دیدن سینی در خواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب سینی

  دوشنبه، 02 اردیبهشت 1398   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن سینی در خواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب سینی
دیدن سيني در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب سيني را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • اگر در طبق جهیزیه دختری را می برد، دختر خود را شوهر می دهد یا اگر دختر ندارد، برای پسرش زن می گیرد و اگر خود مجرد است ازدواج می کند.
 • اگر کسی در خواب دید طبقی بر سر دارد و در آن غذا است، در بیداری به شغل فروشندگی چیزی که در خواب دیده که در طبق بوده مشغول می شود.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • تعبیر دیدن سینی در خواب، زنی است که به شما خدمت می کند. اگر دیدید سینی نو و تمیز دارید می توانید به صداقت آن زن، معتقد و امیدوار باشید ولی اگر سینی کج و کوله و زشتی داشتید، زنی که به شما خدمت می کند نسبت به شما و زندگیتان صداقت لازم را ندارد.
 • دیدن طبق در خواب با توجه به اینکه چیزی درون آن وجود دارد یا نه تعبیر می شود. اگر ببینیم کسی طبقی پر برای ما می آورد، انتظارات ما برآورده می شود همینطور است اگر ما برای کسی طبقی پر ببریم. طبق طلا، توقع و انتظارات ما از حوادث و اشخاصی است که با آنها برخورد می کنیم. طبق خالی توقع و انتظاری است که هنوز وجود دارد و برآورده نشده.
 • اگر طبقی پر کردیم و برای کسی بردیم ما به انتظار او جواب می دهیم و این مشروط به این است که درون طبق چه نهاده باشیم. مثلا اگر یک طبق شلغم یا خاکستر ببریم، کسی را غمگین و رنجور می کنیم. طبق شکسته نشانه بر نیامدن آرزوها و خواسته هاست چه متعلق به شما باشد و چه مال دیگری چون غالبا به بیننده خواب برمی گردد.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

 • دیدن طبق درخواب ، دلیل بر خادمی است که به وقت کار سازد. اگر ببیند که طبقی بزرگ داشت، دلیل که خادمی نیکو پیدا کند. اگر ببیند که طبق از وی ضایع شد، دلیل که خدمتکار از وی جدا شود.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

 • اگر ببیند طبق او در آتش افتد، دلیل که خادم یا کنیزک او به علت طاعون گرفتار شود.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • دیدن سینی در خواب ، علامت آن است که به شکلی احمقانه ثروت شما بر بادخواهد رفت . حوادثی تلخ شما را غافلگیر خواهد کرد .
 • اگر در خواب شاخه درختی را لبریز از برگهای سبز و میوه ببینید ، نشانه آن است که با دوستان ، ساعات خوشی خواهید داشت و ثروتی به چنگ خواهید آورد .
 • اگر خواب ببینید شاخه درختی خشکیده است ، دلالت آگاه شدن از خبرهای تأسف بار از وضع شخصی غایب دارد .

تعبیر خواب به امام صادق

 • دیدن طبق در خواب بر چهار وجه است:
 • خادم مجلس، کنیزک، هدایت، فایده.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید