دیدن صندلی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب صندلی

  شنبه، 14 اردیبهشت 1398   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن صندلی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب صندلی
دیدن صندلي در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب صندلي را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • در خواب‌های ما صندلی اشاره به چیزهای متفاوتی می‌تواند باشد.
 • اگر زنی در خواب صندلی ببیند و صندلی داشته باشد و ببیند که روی یک صندلی محکم و شیک و قشنگ نشسته از شوهر و زندگی خانوادگی خویش راضی است و با همسرش روابط بسیار خوبی دارد که جای نگرانی نیست.
 • اگر مردی ببیند روی چنین صندلی نشسته از شغل و کار و حرفه خویش خشنود است و خودش فکر می‌کند حرفه‌اش مطمئن و آینده‌اش تأمین می‌باشد خواب او نیز این امید را می‌دهد.
 •  اگر در خواب ببینید که روی صندلی بسیار بزرگی نشسته‌اید که از هیکل و قد و قواره شما بزرگ‌تر است به نا حق چیزی را تصاحب می‌کنید که به شما تعلق ندارد یا به مقامی می‌رسید که صلاحیت تصدی آن را فاقد هستید یا دست به کاری بزرگ می‌زنید که توانائی انجام آن را ندارید.
 •  اگر دیدید صندلی زیر پایتان کوچک یا شکسته و لرزان است موقعیت شغلی خوبی ندارید و از آینده خود بیمناک می‌شوید و در شغل و حرفه خویش دچار تزلزل می‌گردید.
 •  اگر همسرتان را دیدید که صندلی‌ها را پاک می‌کند یا صندلی‌هایی خریده و به خانه آورده برای شما خدمتی دل نشین انجام می‌دهد.
 •  اگر در خواب دیدید که صندلی را زدید و شکستید زیان بزرگی متحمل می‌شوید
 •  اگر دیدید در اتاقی فقط شما روی صندلی نشسته‌اید در آینده دچار کبر و غرور و خود خواهی می‌شوید و اگر دیدید همه نشسته‌اند و شما ایستاده‌اید تحقیر می‌شوید و مورد اهانت قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • دیدن صندلی در خواب، نشانه آن است که در انجام وظیفه خود با شکست روبرو خواهید شد و سودآورترین موقعیت‌ها را از دست خواهید داد.
 • اگر خواب ببینید دوستی بی حرکت بر صندلی نشسته است، دلالت بر آن دارد آن دوست به بیماریی مبتلا خواهد شد و خواهد شد و خواهد مرد.

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

 • اگر خواب ببینید كه بر روى صندلى نشسته‌اید، نشانه آن است كه مسئولیت سنگینى بر دوش شما می‌گذارند. دیدن یك صندلى راحتى در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى است.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

 • صندلی: مقام والا
 • صندلی زیبا: وفور نعمت
 • صندلی چرخدار: پیری زود رس
 • صندلی شکسته: یک آشفتگی آرامش خانواده را برهم خواهد زد

تعبیر خواب به روایت هانس کورت

 • مشاهده‏ صندلى در خواب، بیانگر شكست و خسارت است.
 • اگر خواب ببینید كه مشغول ساختن صندلى هستید، به این معنا است كه به خاطر موضوعى پریشان و غمگین می‌شوید.
 • مشاهده‏ صندلى گهواره‌‏اى در خواب، بیانگر رفاه و آسایش در زندگى است.
 • اگر در خواب صندلى گهواره‌ایی شكسته‌اى ببینید، نشانه آن است كه دچار غم و اندوه می‌شوید.

تعبیر خواب به روایت شیخ طوسی

 • دیدن صندلی و کرسی هایی که مخصوص نشستن هستند اما دارای نقص هایی مانند شکستگی و یا خرابی هستند هشداری برای روح است در مقابل همه حوادثی که به نحوی می توانند محرک و آزار دهنده باشند چه خوبی ها و چه بدی ها.
 • اگر برای خریدن صندلی به بازار و یا مغازه رفتید و اقدام به خریدن یک یا چند صندلی شکسته کردید با زنی آشنا خواهید شد که شما را فریب می دهد و یا با احساسات شما بازی میکند چرا که ابراهیم کرمانی نیز در همین باره گفته است خریدن صندلی و یا کرسی های چوبی شکست ه به نشانه ی وجود و یا پیدا شدن زنی مکاره در زندگی است.

دیدگاه ها