دیدن سرمه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب سرمه

  چهارشنبه، 04 اردیبهشت 1398   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن سرمه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب سرمه
دیدن سرمه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب سرمه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • اگر در خواب خود شخص فوت شده ای را دیدی که مشغول کشیدن سرمه می باشد به نشانه ی دعای خیر دیگران در حق شماست ممکن است این دعا از طرف نزدیکترین افراد به شما مانند پدر یا مادر باشد در واقع دعای خیر برای صاحب رویا معنی کشیدن سرمه مرده ها میباشد.
 • اگر مرده ای به شما سرمه هدیه داد دلالت بر این دارد ک به شخصی نیازمند در اینده ای نزدیک کمک بسیار خواهید کرد و او را از مشکلات بیشماری نجات میدهید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • معبران چشم را دین و ایمان و سرمه را روشنایی تعبیر می کنند در واقع در خواب سرمه به چشم مالیدن صلاح و دین داری است و خواب چنین شخصی می گوید که او در راه خدا گام می نهد و انسانی نیکوکار و متدین می شود. برخی از معبران معتقدند که سرمه در خواب مال است و برخی دیگر عقیده دارند که تظاهر و ریاکاری است. یعنی آن که به چشم خود سرمه می مالد خواب او می گوید به خوبی و پاکی و دین داری و شفقت و انسانیت تظاهر می کند ولی در حقیقت فاقد این امتیاز است و دروغ می گوید و مکر می کند. همین طور است اگر خودتان سرمه به چشم بمالید خواب شما می گوید که در آینده تظاهر خواهید کرد و ریا می کنید. چنانچه در خواب ببینید که کسی دیگر سرمه مالیده او به شما و دیگران دروغ می گوید و حقیقتی را پنهان می کند و به چیزی که فاقد آن است تظاهر می کند. اگر سرمه را با لوازم آرایش متداول امروز مقایسه کنیم همین تعبیر را باید برای ریمل داشته باشیم.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر سرمه، مال و اموال است،‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: تعبیرش روشنایی و بصیرت و پیدا کردن راه در دین می‌باشد.
 •  تعبیر سرمه‌دان، زنی است که همیشه به یاد خدا می‌باشد و مردم را به راه دین و ایمان دعوت می‌کند،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش زن امانت‌دار است.
 • اگر ببینی برای روشنائی چشم خودت سرمه کشیده‌ای، یـعـنـی به دنبال صلاح و مصلحت و درستی دین و ایمان می‌باشی ، ولی اگر منظورت از سرمه کشیدن آرایش و زینت باشد، یـعـنـی در بین مردم خودت را به دینداری مشهور می‌کنی تا تو را تحسین و ستایش کنند.
 • اگر ببینی کسی به تو سرمه داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری، جابر مغربی نیز می‌گوید: یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .
 • اگر ببینی سرمه‌دان داری، یـعـنـی با زنی که همیشه به یاد خدا می‌باشد و مردم را به راه دین و ایمان دعوت می‌کند ازدواج می‌کنی،
 • اگر ببینی سرمه‌دان تو شکسته است، یـعـنـی زن تو هلاک می‌شود، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: یـعـنـی ارتباط و مصاحب تو با زنی دیندار و مؤمن قطع می‌شود.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

 • تعبیر سرمه کشیدن در چشم، چه برای زن و چه برای مرد، مال و اموال می‌باشد، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر سرمه کشیدن در چشم، راه حق و صواب می‌باشد، مخصوصاًً اگر "به اندازه" و به مقدار کافی کشیده شود.

تعبیر خواب به روایت مغربی

 • اگر ببینی سرمه را می‌خوری، یـعـنـی ناراحت و غمگین می‌شوی.
 • اگر بینی سرمه دان داری یـعـنـی بین تو و زنی دیندار و باایمان ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از او به تو خیر و منفعت می‌رسد.
 • اگر ببینی سرمه‌دانی را خریده‌ای، یـعـنـی «کنیزکی» دیندار و با ایمان و امانت‌دار به دست می‌آوری.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • اگر ببینی زیر بغل خودت را سرمه می‌کشی تا بوی بد آن را از بین ببری، یـعـنـی کاری می کنی که به خاطر آن تو را تحسین کنند.
 • تعبیر سرمه فروش، مردی است که راه و روش دینداری و ایمان و مسلمانی را به مردم نشان می‌دهد و در بین مردم صلح و آشتی برقرار می‌کند.

تعبیر خواب به روایت اشعث

 • سرمه فروش تعبیرش مردی است که برای صلاح و درستی دین و ایمان خودش و دیگران سعی و کوشش می‌کند (زیرا تعبیر چشم دین می‌باشد و تعبیر سرمه روشنایی و بصیرت و پیدا کردن راه در دین است).

تعبیر خواب به روایت محد العنبری

 • دیدن سرمه در خواب، نشانه فراوان شدن مال و ثروت و درک و فهم است.
 • اگر کسی که در چشمانش عیبی دارد در خواب ببیند که به آنها سرمه می کشد، چشمانش شفا مییابند.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید