دیدن تابلو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تابلو

  دوشنبه، 27 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن تابلو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تابلو
دیدن تابلو در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب تابلو را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • تعبیر دیدن تابلو در خواب بسته به آنچه درون آن قرار می گیرد متفاوت است. دیدن تابلوی نقاشی بیانگر در پیش بودن روزهای خوش است.

تعبیر خواب تابلو از دیدگاه منوچهر مطیعی

 • اگر در خواب دیدید که قاب تابلوی اتاق شما کهنه و فرسوده است و نیاز به مرمت و رنگ کاری دارد نشان آن است که شما وظیفه ای را رها کرده و واگذاشته اید.
 • کاری هست جلوی چشم و دم دست که هر روز از کنارش می گذرید اما بی اعتنا می مانید.

تعبیر خواب تابلو از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن تابلوی کنار جاده، بیانگر آن است که موضوعی موجب پریشانی شما می شود.

تعبیر خواب تابلو از دیدگاه لیلا برایت

 • دیدن تابلوی کارخانه یا مغازه در خواب، نشانه آن است که یکی از دوستانتان باعث ناراحتی شما می شود.
 • دیدن یک تابلوی نقاشی در خواب، نشانه آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید.
 • اگر در خواب یک تابلوی نقاشی بخرید، به این معنی است که به خاطر موضوعی عصبانی می‏ شوید.
 • اگر خواب ببینید که مشغول فروختن تابلوی نقاشی هستید، نشانه بهبودی در امور مالی است.

تعبیر خواب تابلو در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب یک تابلو : پول نزدیک می شود .
 • تابلوی یک زن لخت : در عشق شانس خواهید داشت.
 • یک مرد متاهل خواب یک تابلو را ببیند : او عاشق تفریح و لذت می باشد .
 • یک زن متاهل خواب یک تابلو را ببیند :او زن سبک مغزی است .
 • یک زن بیوه خواب یک تابلو را ببیند : قبل از ازداوج به نقشه هایتان اعتماد داشته باشید.
 • یک دختر جوان خواب یک تابلو را ببیند : او بایک مرد ثروتمند ازدواج می کند .

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید