دیدن تازیانه(شلاق) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تازیانه

  یکشنبه، 26 اسفند 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن تازیانه(شلاق) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تازیانه دیدن تازیانه(شلاق) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تازیانه
دیدن تازیانه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب تازیانه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر تازیانه، مقداری مال و اموال اندک به اندازۀ ارزش و جایگاه بیننده خواب می‌باشد. 
 • اگر ببینید که بر سرو صورت شما شلاق می زنند در انتخاب دوست اشتباه کرده اید واو شما را در بدترین شرایت تنها خواهد گذاشت.
 • اگر کسی خواب ببیند تازیانه در دست دارد و قصد زدن کسی را دارد، نیت انجام کار ناصوابی را دارد. اگر تازیانه از دستش افتاد، به هدف خود نمی رسد.
 • اگر دید تازیانه اش می زنند و خون جاری شد، به مال و منفعتی می رسد ولی اگر خون جاری نشد، از مال و برکت او هدر می رود و یا حرف های زشت از کسی می شنود.

تعبیر خواب تازیانه به روایت محمد بن سیرین

 • اگر ببینی کسی را با شلاق زده‌ای، یـعـنـی به کاری مشغول می‌شوی که از آن شخص و از آن کار به تو سود و منفعتی نمی‌رسد.
 • اگر ببینی بدون آنکه دست و پایت را ببندند به تو شلاق می‌زنند و در اثر آن از بدنت خون جاری و خون‌آلود شده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری .
 • اگر ببینی شلاق را از دست انداخته‌ای، یـعـنـی کاری که مشغول انجام آن می‌باشی را کنار می‌گذاری

تعبیر خواب تازیانه به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی تو را با شلاق زده‌اند، ولی نفهمیدی که چه کسی زده است، یـعـنـی به طور ناگهانی مال و اموالی به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی کسی به پشت تو شلاق زده است و از آن خون جاری شده است، یـعـنـی از آن شخص به تو مال و اموال حرامی می‌رسد و یا اینکه او را به انجام گناهی متهم می‌کنی.

تعبیر خواب تازیانه به روایت جابر مغربی

 • اگر ببینی کسی را طوری با شلاق زده‌ای که پاره پاره شده است، یـعـنـی اهل و نزدیکان تو متفرق و پراکنده می‌شوند.
 • اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و شلاق می‌زنی، یـعـنـی به جای کسی کار می‌کنی و به خاطر آن کار بر او منت می‌گذاری.
 • اگر ببینی شلاقی خوب با بند ابریشمی در دست گرفته‌ای [بندی که شلاق را با آن آویزان می‌کنند]، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی. اگر ببینی شلاق از چوب است، یـعـنـی حال تو باقوت خواهد بود.
 • اگر شلاق از چرم یا تسمه است، یـعـنـی خیر و منفعت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی شلاقی که در دست داری شکسته است، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود یا از کار برکنار می‌شوی

تعبیر خواب تازیانه به روایت امام جعفر صادق

 • تعبیرهای شلاق عبارتند از:
 1. پراکندگی و هرج و مرج در کارها
 2. بحث و جدل
 3. حل شدن کاری مشکل
 4.   مسافرت و جدائی
 5.   بزرگی و مال و اموال

تعبیر خواب تازیانه به روایت دانیال نبی

 • اگر ببینی طوری تو را شلاق زده‌اند که اثرش بر بدنت مانده است، یا اینکه دست و پایت را محکم بسته‌اند و آنقدر زده‌اند که از بدنت خون آمده، تعبیر تمام این حالت‌ها بد می‌باشد
 • همچنین تعبیرش این است که به اندازۀ خون جاری شده، کسی تو را با حرف‌هایش می‌رنجاند و غمگین می‌شوی.
 • اگر ببینی تسمۀ شلاق تو گسسته شد، یـعـنـی مال و اموال و بزرگی تو از بین می‌رود

تعبیر خواب تازیانه به روایت منوچهر مطیعی

 • تازیانه در گذشته یک وسیله جنگی و تدافعی بوده و هر جنگجوی سوارکاری یک تازیانه داشت که به سبک و روش خودش می بست و به کار می برد به طوری که از تازیانه یک نفر، شخص دیگری نمی توانست با مهارت و چابکی استفاده کند ولی امروز تازیانه در زندگی ما جایی مخصوص و مشخص ندارد و فقط گه گاه برای تعزیز و تنبیه خلافکاران به کار می رود. احتمال این که کسی تازیانه در خواب ببیند کم است معهذا نوشته می شود.
 • معبران کهن تازیانه را عزت و شرف مرد تعبیر کرده و نوشته اند که اگر کسی ببیند تازیانه از دستش می افتد از کار معزول می شود.

تعبیر خواب تازیانه به روایت اسماعیل بن اشعث

 • اگر ببینی در خانۀ خودت شلاق کوچکی در دست داری، ولی آن شلاق دراز شد، یـعـنـی با دشمنت جسورانه حرف می‌زنی و زبان تو بر او دراز می‌شود، ولی اگر شلاق دراز بود و کوتاه شد، یـعـنـی از دشمن شکست می‌خوری.

تعبیر خواب تازیانه از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن شلاق در خواب ، نشانه وجود اختلافات میان دوستان است .

تعبیر خواب تازیانه در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب شلاق : مراقب رقیب باشید .
 • شما شلاق دارید : یک پیغام به دستتان می رسد .
 • از شلاق استفاده میکنید : خبرهای جالب و خوشایند
 • یک اسب را شلاق می زنید : ابداً در عشق شانس نخواهید داشت.
 • یکنفر را شلاق می زنند : شخصی که دوستش دارید برای شما ایجاد دردسر خواهد کرد .
 • اشخاص بسیاری شلاق می خورند : ناکامیهای فراوان در پیش است .
 • دشمنان شلاق می خورند : پایان یک بیماری
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین