دیدن تئاتر در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تئاتر

  یکشنبه، 19 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن تئاتر در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تئاتر دیدن تئاتر در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تئاتر
دیدن تئاتر در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب تئاتر را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

دیدن تئاتر در خواب بیانگر زندگی اجتماعی شماست. و اینکه در مقابل مشکلات زندگی چه واکنشی از خود  نشان می دهید. 

تعبیر خواب تئاتر از دیدگاه لیلا برایت

 •  دیدن تئاتر در خواب، نشانه آن است که مرتکب اشتباهی می شوید. اگر خواب بینید که در تئاتری حضور دارید، یعنی در دام افراد حیله گری می افتید.

تعبیر خواب تئاتر از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید بر صندلی تئاتر نشسته اید ، نشانه آن است که از گفتگو با دوستان جدید خود لذت بسیار خواهید برد .
 •  اگر خواب ببینید خود یکی از بازیگران تئاتر هستید ، نشانه آن است که از تفریحی کوتاه مدت لذت خواهید برد .
 •  اگر خواب ببینید نمایشی دراماتیک تماشا می کنید ، نشانه آن است که در اثر تفریحات حماقت آمیز در آستانه نابودی ثروت خود قرار خواهید گرفت .
 •  دیدن اپرا در خواب ، نشانه آن است که بر آرزوها و خواسته های خود دست خواهید یافت .
 •  اگر به هنگام تماشای نمایشی بخندید یا برای بازیگری کف بزنید ، نشانه آن است که وظیفه خود را فدای ارضاء هوس هایتان خواهید کرد .
 • اگر خواب ببینید هنگام آتش گرفتن سالن نمایش از آنجا می گریزید، نشانه آن است که به کار پرخطری دست خواهید زد .

تعبیر خواب تئاتر در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب تاتر : نتایج بسیار خوب در کارها
 • شما تنها به تاتر می روید : یک دوست جدید و جالب پیدا می کنید .
 • به اتفاق فامیل تاتر تماشا می کنید : اشخاصی که شما به آنها اعتماد دارید به شما خیانت می کنند .
 • بچه ها را به تاتر می برید : بسیار محتاط باشید، وقتی که درباره نقشه هایتان صحبت می کنید .
 • با دوست مورد علاقه تان به تاتر می روید : همه چیز به طور عالی پیش خواهد رفت .
 • به اتفاق یک عده اشخاص دیگر به تاتر می روید : ضرر مالی
 • شما تاتر بازی می کنید : دوستان حسود به دور شما می آیند .
 • یک تاتر آتش می گیرد : بدبختی و مصیبت بزرگ.
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین