دیدن تفنگ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تفنگ

  سه شنبه، 21 اسفند 1397   زمان مطالعه 8 دقیقه
دیدن تفنگ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تفنگ
دیدن تفنگ در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب تفنگ را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • اگر کسی خواب ببیند که تفنگ دارد، دوستی صالح و راستگو دارد که هیچ وقت به او خیانت نمی کند. اگر ببیند که تفنگ های زیادی دارد، با جمعی که صداقت و پاکی در رفتار و گفتار دارند، دوستی می کند. اگر تفنگ از دست او افتاد، دوستی را از دست می دهد که می توانست در سختی ها بر او متکی باشد. برای دختران جوان، تفنگ هدف و محبت و شوهر است؛ بخصوص اگر ببینند که با تفنگ کسی را هدف قرار می دهند.
 • تعبیر خواب تفنگ تک تیر انداز:تعبیر خواب اسلحه تک تیر انداز نشان دهنده برنامه ریزی دقیق و اهداف مشخص در زندگی شماست.
 • تعبیر خواب تفنگ طلایی یا نقره ای:تعبیر دیدن تفنگ طلایی در خواب به این معنی است که به ثروت خوبی خواهید رسید.
 • تعبیر خواب تفنگ آبی ( تفنگ آبپاش ):تعبیر دیدن یا بازی کردن با تفنگ آبی در خوابتان بیانگر خشم منفعل شماست. شما خشمتان را به شیوه ای بازیگوش ابراز می کنید که دیگران احساسات واقعی شما را شناسایی نکنند یا تایید نکنند. شما در ابراز احساسات واقعی تان مشکل دارید
 • تعبیر خواب تفنگ بادی:تعبیر دیدن یا استفاده از یک تفنگ بادی در خواب سمبلی از تهدیدی دریافت نشده است. شما محافظه کاری تان را در برخی موقعیت ها که نیاز دارید در مورد خطرات هوشیار باشید، کنار می گذارید.
 • تعبیر خواب تپانچه:تعبیر خواب تپانچه این است که شما در تلاش برای رسیدن به هدف خاصی هستد .
 • تعبیر خواب پر کردن اسلحه:اگر در خواب ببیند که در حال پر کردن اسلحه هستید تعبیرش این است که قصد شومی دارید و می خواهید اقدامات خطرناکی انجام دهید.
 • تعبیر خواب تهدید کردن با اسلحه:اگر در خواب ببنید که کسی را با اسلحه تهدید می کنید به این معنی است که با غرور و خشمتان به دیگران آسیب می زنید.
 • تعبیر خواب شلیک کردن:تعبیر شلیک کردن در خواب این است که در زندگی خود درگیری های زیادی دارید. ممکن است برخی همکاران و دوستان علیه شما توطئه کنند.
 • تعبیر خواب تهدید کردن با اسلحه:اگر در خواب ببنید که کسی را با اسلحه تهدید می کنید به این معنی است که با غرور و خشمتان به دیگران آسیب می زنید.
 • تعبیر خواب شلیک کردن:تعبیر شلیک کردن در خواب این است که در زندگی خود درگیری های زیادی دارید. ممکن است برخی همکاران و دوستان علیه شما توطئه کنند.

تعبیر خواب تفنگ به روایت منوچهر مطیعی

 • اگر فردی در خواب ببیند که تفنگی دارد فردی را به دوستی انتخاب می کند که این فرد راستگو و صدیق می باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که تفنگ های زیادی دارد نشانه این است که با جمعی آشنا می شود که صداقت و پاکی در رفتار و گفتار آن ها وجود دارد یا خواب بیننده در محیطی کار می کند که دوستی لازمه بقا و دوام افراد آن محیط است.
 • اگر دختر جوانی در خواب تفنگ ببیند بیانگر محبت و هدف و عشق و شوهر است.
 • اگر فردی در خواب ببیند که تفنگ از دستش افتاد یکی از دوستانش را از دست می دهد که می توانست در سختی های زندگی به او تکیه دهد.
 • اگر شما در خواب ببیند که تفنگی پیدا کرده اید یا فردی به شما تفنگ هدیه می دهد با کسی دوست می شوید که حامی تان است.
 • اگر تفنگی یافتید یا کسی به شما هدیه داد با کسی دوستی می‌کنید که حامی شما خواهد بود.
 • چنان چه در خواب ببینید که تفنگ از دست شما افتاده دوستی را از دست می‌دهید که در سختی‌ها می‌توانستید بر او متکی باشید و
 • چنان چه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می‌گزینید که صدیق و راستگو است. اگر در خواب ببینید که تفنگ‌های زیادی دارید با جمعی می‌آمیزید که صداقت و پاکی در رفتار و گفتار یا در محیطی کار می‌کنند که دوستی لازمه دوام و بقا افراد آن است. برای دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و شوهر، بخصوص اگر ببینند که با تفنگ کسی را هدف قرار می‌دهند.

تعبیر خواب تفنگ از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر فردی در خواب با تفنگ به طرف فرد دیگر تیراندازی کند بیانگر این است که به راهی خطا می رود.
 • اگر شما در خواب ببینید که فردی با تفنگ به طرف تان تیراندازی می کند نشانه این است که به بیماری خطرناک و دشواری دچار می شوید و افراد خطاکار نیز شما را ناراحت می کنند.
 • اگر زنی در خواب ببیند که با کمک تفنگ تیراندازی می کند بیانگر این است که با افراد دیگر مشاجره و جر و بحث خواهد کرد و علاوه بر این شهوت نامطلوبش او را به تباهی می کشاند.
 • تعبیر خواب تفنگ شکاری بیانگر این است که مشکلات خانوادگی و فرزندان خواب بیننده را مضطرب و نگران می کنند.
 • تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ دولول شکاری بیانگر این است که خواب بیننده با محیط سردی در خانواده و اجتماع روبرو خواهد شد که رفته رفته خلق و خوی ملایم وی به خلق و خویی غضب آلود تغییر شکل می دهد.
 • دیدن تفنگ شکاری در خواب، نشانه آن است که مشکلات خانواده و فرزندان، شما را نگران و مضطرب خواهد ساخت.
 • تیراندازی با تفنگ دولول شکاری در خواب، نشانه آن است که با چنان محیط سردی در خانواده و اجتماع روبرو می‌شوید که رفته رفته خلق و خوی ملایم شما به خلق و خویی غضب آلود تبدیل می‌گردد.

تعبیر خواب تفنگ از دیدگاه لیلا برایت

 • تعبیر خواب تفنگ ساچمه ای نشانه این است که خواب بیننده دائما به دیگران دستور می دهد.
 • دیدن خواب تیراندازی با تفنگ بیانگر این است که موضوعی باعث عصبانیت خواب بیننده می شود.
 • گر در خواب با تفنگ به طرف کسی تیراندازی کنید، نشانه آن است که به راهی خطا خواهید رفت.
 • اگر در خواب کسی با تفنگ به طرف شما تیراندازی کند، علامت آن است که به بیماریی خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت.
 • اگر زنی خواب ببیند با تفنگ تیراندازی می‌کند، علامت آن است که با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند.
 • دیدن تفنگ ساچمه‌ای در خواب، بیانگر آن است دایما سعی دارید به دیگران دستور دهید. تیراندازی با تفنگ در خواب، نشانه‌ی آن است که موضوعی موجب عصبانیت شما می‌گردد.

تعبیر خواب تفنگ از دیدگاه کارل یونگ

 • خواب دیدن اینکه شما درون یک تفنگ تیر می گذارید و آنرا پر میکنید، هشداری ازین است که باید مراقب باشید که از کوره در نروید و اوضاع از کنترلتان خارج نشود. ممکن است بیانگر این باشد که توانایی دارید در یک موقعیت از خود دفاع کنید
 • تعبیر خواب دیدن اینکه تفنگ مسدود شده یا شلیک نمی کند، بیانگر این است که شما در یک موقعیت بیداری تان، حس بی قدرت بودن می کنید. شاید نیاز دارید که به مسائلتان از یک رویکرد متفاوت حمله کنید.
 • تعبیر خواب دیدن اینکه با تفنگ به کسی شلیک می کنید بیانگر احساسات تهاجمی و خشم پنهانتان نسبت به یک فرد خاص است. شما ممکن است تلاش می کنید که آنها را برای چیزی مقصر جلوه دهید
 • تعبیر دیدن تفنگ در خوابتان بیانگر تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. شما می توانید در مورد چیزی در حالت دفاعی باشید. یا ممکن است با مسائل انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید.
 • تعبیر خواب تفنگ ممکن است به معنی قدرت یا ناتوانی باشد، البته اگر تفنگ کار شلیک نکند .
 • خواب دیدن اینکه شما درون یک تفنگ تیر می گذارید و آنرا پر میکنید، هشداری ازین است که باید مراقب باشید که از کوره در نروید و اوضاع از کنترلتان خارج نشود. ممکن است بیانگر این باشد که توانایی دارید در یک موقعیت از خود دفاع کنید
 • تعبیر خواب دیدن اینکه تفنگ مسدود شده یا شلیک نمی کند، بیانگر این است که شما در یک موقعیت بیداری تان، حس بی قدرت بودن می کنید. شاید نیاز دارید که به مسائلتان از یک رویکرد متفاوت حمله کنید.
 • تعبیر خواب دیدن اینکه با تفنگ به کسی شلیک می کنید بیانگر احساسات تهاجمی و خشم پنهانتان نسبت به یک فرد خاص است. شما ممکن است تلاش می کنید که آنها را برای چیزی مقصر جلوه دهید

تعبیر خواب تفنگ در کتاب فرهنگ جامع رویا

 • اگر فردی در خواب ببیند که با کمک تفنگ تیراندازی می کند و از تفنگ گلوله ای خارج نمی شود یا گلوله هایی که از تفنگ خارج می شوند مسافت زیادی را طی نمی کنند و روی زمین می افتند و قدرت کافی ندارند نشانه این است که فرزند وی دختر است.
 • اگر فردی در خواب ببیند که با تفنگ تیراندازی می کند و گلوله ها قدرت کافی را دارند و به هدف برخورد می کنند نشانه این است که شخصی را به کمک آوردن دلایلی مقلوب می کند.
 • اگر فردی با گلوله تفنگ شما را مورد اصابت قرار دهد بیانگر این است که شما را با دلایلی کافی قانع می کند.

تعبیر خواب تفنگ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

 • نمایانگر اعتماد به نفس در دفاع از خود در برابر انتقادات دیگران است. ترس‌ها و اضطراب‌ها، رفتارهایی که از آن‌ها به عنوان سپر دفاعی در برابر عواطف یا ادراک و وقوف خود استفاده می کنیم (مثلا مردی ممکن است درباره پیر شدن احساس افسردگی کندو از خود در برابر این احساس افسردگی با افکار مثبت دفاع کند) همگی به صورت رویایی شامل اسلحه دیده می‌شوند.

13 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
فهیم
2 هفته پیش

به دوستم یک تفنگ خالی دادم و گفتم به من شلیک کن رفتم جلوی همه شلیک کرد اما تفنگ خالی بود
Qzl
4 هفته پیش

خواب دیدم داشتیم از رستوران برمیگشتیم تو پاساژ بودیم که یهو تیر اندازی شد به طرفمون و من خم شدم سریع اما ب مامانم تیر خورد.هرچند زنده موند.و من سعی کردم که مامانمو از اونجا خارج کنم واسه همین تفنگ برداشتم و به سمته اونا نشونه گرفتم و چن باری داشت بهم میخورد واسه همین مجبور شدم بهشون تیر بزنم و بعده اینکه چن نفر مردن از پاساژ خارج شدیم:)
بازدیدکننده
1 ماه پیش

خواب دیدم تو خونمون اسلحه زیاد داریم . مسلسل و کلاش و انواع سلاح سبک و نیمه سنگین با فشنگ زیاد و اسلحه دوربین دار و انواع سلاح ک دیگه نگم برات.تعبیرش چیه. البته با داداشم و بابام که باهاشون ناراحتی دارم
بازدیدکننده
2 ماه پیش

تعبیرش این است که شما به زودی کرونا خواهی گرفت و خواهی مرد
احمد
2 ماه پیش

درخواب دیدم ک پدربزرگم یک تفنگ به من داده است و یک نفر میگویید ک زود برو خونه چند نفر میخواهند تفنگ خودت رو ببرند
امیر
2 ماه پیش

همه را گفتی ولی در مورد فروختن تفنگ ساچمه زنی هیچی ننوشتی
عطشانی
3 ماه پیش

سلام خواب دیدم که یه کلاش باز شده وتمام قطعاتش یکی یکی باز شده را گرفتم ودوباره دارم اونو میبندم دختر۳۵ سالمه .
یوسف
3 ماه پیش

من خواب دیدم که اول چند نفر تیر اندازی کردیم بعد. رفتیم خانه‌ای من بی هوا مردی را با چاقو به شکمش زدم و راحت در اورددم ودوبارهزدم و بعد پ رم که چند سال است فوت کرده دیدم گفتم بیا بریم
یوسف
3 ماه پیش

من با ت🧧
سهیل
4 ماه پیش

سلام من خواب دیدم با دوستم رفتم تو ی کوچه با دونفر صحبت کردیم ی نفرشون اسلحه در اورد منو هدف گرفت بعده یک دقیقه پشیمون شد منو نزد .
احمد
11 ماه پیش

سلام درخواب دیدم دو تفنگ شبیه به کلاشینکف و ژ۳ که مال فردی آشنابودرابرداشتم تابهش تحویل بدم وهمش حس میکردم ازپلیس فراری ام تامنوبا این اسلحه هانبینه که درنهایت وقتی پلیس اومدمن اسلحه هاروبه داخل محوطه ای متعلق به بیمارستان انداختم وپلیس که آشنابودمتوجه نشدکه همراهم اسلحه بوده تعبیرش چیه
سوران رحمانی
1 سال پیش

سلام من دیشب خواب دیدم که با پدرم که دو ماه پیش فوت کره است بودم و او تفنگش را در دست گرفت و می خواست به شکار برود در نیم راه منفجر شد و سرش از تنش جدا شد
سوران رحمانی
1 سال پیش

سلام من دیشب خواب دیدم که با پدرم که دو ماه پیش فوت کره است بودم و او تفنگش را در دست گرفت و می خواست به شکار برود در نیم راه منفجر شد و سرش از تنش جدا شد
دیدگاه خود را ثبت نمایید