سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن تغار (ظرف سفالی) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تغار

  سه شنبه، 21 اسفند 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن تغار (ظرف سفالی) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تغار دیدن تغار (ظرف سفالی) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تغار
دیدن تغار در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب تغار را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • معنی تغار در فرهنگ فارسی معین:1- ظرف سفالی بزرگ که در آن ماست ریزند. 2 - ظرفی گلین که در آن آرد گندم و جو را خمیر کنند.
 • ظرف سفالی بزرگ که در آن مواد غذایی مانند ماست، آرد و غیره نگهداری می کنند.
 • تغار زنی است غمگسار و صالحه که خانه او را به صلاح دارد و راه خیر به مردم آموزد و از شر و فساد توبه کند.
 • اگر مردی در خواب دید تغاری سالم و نو دارد، تعبیرش وجود زنی درستکار در منزل وی است. اگر مجرد است با دختری ازدواج می کند که همین صفات را دارد.
 • اگر زنی همین خواب را دید، شوهرش مردی زن دوست و نیکو رفتار و نسبت به خانواده، دارای مسئولیت است. اگر تغار شکسته بود، تعبیرش معنای عکس در همه موارد دارد.

تعبیر خواب تغار به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

 • اگر بيند تغار او بشكست يا ضايع شد، دليل است كه آن زن از او جدا شود، يا از دنيا رحلت كند.
 • اگر بیند تغار او بشکست یا ضایع شد، دلیل است که آن زن از او جدا شود، یا از دنیا رحلت کند و به قول بعضی معبران، تغار، کنیزک است و خادمه.

تعبیر خواب تغار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • نوشته اند تغار در خواب زني است پرهيزگار و نيک نفس که در خانه شوهر با علم و حلم زندگي مي کند و با تدبير امور خانه را به نظام مي آورد.
 • تغار ظرفي است گلي مثل زير گلداني که اين روزها مرسوم و متداول است که بدنه اي کلفت و لبه اي بلندتر از زير گلداني ها دارد.
 • در گذشته از تغار براي سائيدن کشک و خيس کردن سماغ و تهيه تتماج استفاده مي کردند. امروز از مشابه آن با لبه کوتاه قد براي زير گلدان هايي که در داخل اتاق قرار مي دهند سود مي برند و مصرف خانگي ديگري ندارد. با اين وجود ممکن است در خواب هاي خود تغار ببينيم.
 • معبران نوشته اند تغار زن است و زن خانه است و چنانچه ببينيم تغاري داشتيم که شکسته خواب ما پيش گوئي مي کند که براي زن خانه حادثه اي مي افتد.
 • اگر تغاري داشته باشيم که ببينيم دزد برده يا گم شده نشان آن است که بين زن و شوهر اختلاف مي افتد و جدائي حاصل مي شود.
 • تغار لب شکسته زن رنجور و بيمار است.
 • براي دختران و پسران جوان تغار مادر است،مادري کاردان و مدير.
 • براي زن هائي که تازه به خانه شوهر رفته اند تغار مادر شوهر است.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  از میان خبرها  
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری