دیدن تهمت (افترا، اتهام) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تهمت زدن

  دوشنبه، 20 اسفند 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن تهمت (افترا، اتهام) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تهمت زدن
دیدن تهمت در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب تهمت را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • تهمت، گمان بد بردن به کسى، کسى را به بدى متهم کردن، بهتان را گویند. تهمت از گناهان کبیره و در قرآن مجید به شدت از آن نهی، و عذاب شدیدی برای آن ذکر گردیده است. معبران غربی می گویند: تهمت در خواب احراز پاکی و برائت و سرافرازی و شرف است و بسیار نیکو است در حالی که در بیداری تهمت بدنامی می‌آورد و دل متهم بی گناه را می‌سوزاند.تهمت زدن در خواب می تواند نشان دهنده ی این موضوع باشد که شما این تفاوت ها را نوعی ضعف تلقی کرده و به طور مداوم در حال سرزنش و سرکوب خود هستید. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این نگرانی ها و فقدان های کاذب را شناخته و مانع از تداوم آن ها در درون خود شوید.
 • خوابی با موضوع تهمت زدن از شما می خواهد تا ارزش ها و باور هایی که هم اکنون شما را به چالش کشیده اند را درک کرده و اجازه ندهید که احساس گناهکار بودن یا عذاب وجدان بر شما غلبه کند. لازم است تا هم اکنون به نوعی صلح درونی رسیده و خود را به خاطر رویه ای که در گذشته داشته اید ببخشید.
 • تهمت زدن در خواب می تواند به نگرانی درونی شما از رو به رو شدن با افکار یا درگیری های فکری اشاره داشته باشد که در شما احساس عذاب وجدان یا نگرانی ایجاد می کند. تفاوتی ندارد که در خواب، چه کسی در حال تهمت زدن به شماست.
 • بر خلاف آنچه که در بیداری با شنیدن کلمه تهمت و افترا به ذهن هر شخصی خطور می‌کند دیدن آن در خواب نشانه پاکی، سرافرازی و شرف است.

تعبیر خواب تهمت  به روایت منوچهر مطیعی

 • اگر در خواب مشاهده کنید که دوستان شما در حال تهمت زدن هستند، باید بدانید که دوستان اشاره به باور ها و ارزش هایی دارند که از جامعه ی خود به ارث می بریم. این خواب می تواند به احساس بدی که نسبت به عملکرد خود دارید و باعث شده است که احساس کنید از جامعه دور افتاده اید اشاره داشته باشد. ممکن است هم اکنون احساس کنید که نمی تواند به محیط اطراف خود به خوبی ارتباط برقرار کرده و به بروز درونیات خود بپردازید.
 • ممکن است احساس کنید که به گروه ها و جمع های شناخته شده تعلقی ندارید و این موضوع در شما نوعی احساس فقدان یا تنهایی را ایجاد کرده باشد. این خواب از شما می خواهد تا طبیعت خود را شناخته و درک کنید که هر انسان دارای تفاوت ها و ویژگی های منحصر به فردی است که او را از دیگران متمایز می کند. اگر شما قادر به ارتباط گرفتن با یک گروه یا تفکر خاص نیستید نشان دهنده ی ضعف شما نیست بلکه این موضوع صرفا وابسته به روحیات و طبیعت شماست.
 • گر در خواب ببینید که به شما تهمت زده شده بزرگی می‌یابید و به مجد و شرف می‌رسید.
 • اگر در خواب شخصی به شما تهمت زد، به این معنا است که باید دقت بیشتری در انتخاب دوست انجام دهید.
 • اگر دختری خواب ببیند که با شخصی دعوا گرفته و به او تهمت می‌زنند، به این معنا است که مورد فریب یکی از اطرافیان قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب تهمت از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر در خواب ببینید که شما به دیگری تهمت زده‌اید به شرافت او معترف خواهید شد.
 • اگر در خواب شخصی به شما تهمت زد، به این معنا است که باید دقت بیشتری در انتخاب دوست انجام دهید.
 • اگر دختری خواب ببیند که با شخصی دعوا گرفته و به او تهمت می‌زنند، به این معنا است که مورد فریب یکی از اطرافیان قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب تهمت از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر در خواب ببینید که شخصی به یک نفر دیگر تهمت می‌زند، بیانگر آن است که برای مدتی زندگی ناآرامی خواهید داشت.

تعبیر خواب تهمت از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • تهمت زدن دعوا
 • به خود تهمت زدن: خوشبختی

تعبیر خواب تهمت در کتاب سرزمین رویاها

 • شما به دیگران تهمت می زنید : دردسر و نگرانی
 • یک زن و شوهر متقابلاً به یکدیگر تهمت می زنند : جدایی در پیش است
 • به اشخاص دیگر تهمت زده اند : بدشانسی در کار

دیدگاه ها