دیدن تیرو کمان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تیرو کمان

  یکشنبه، 19 اسفند 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن تیرو کمان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تیرو کمان
دیدن تیرو کمان در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب تیرو کمان را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

اگر کسی در خواب ببیند که کمان دارد و به همراه آن تیر نیز دارد و با آن به سوی دشمن تیر اندازی کرد و او را از پا درآورد، بر دشمن پیروز می شود. اگر کمان داشت ولی تیر نداشت، قصد انجام کاری را دارد که وسایلش محیا نیست. 

تعبیر خواب تیر و کمان به روایت محمد بن سیرین

 • اگر فردی در خواب ببیند که تیر و کمان داشت، دلیل کند که به سفری رود که در آن منفعت و فایده زیادی ببرد.
 • اگر ببیند که کسی به او تیر و کمانی داد، دلیل کند که خداوند پسر یا برادری به او عطا فرمایند.
 • اگر ببیند که تیر و کمانی داشت و تیر انداخت، دلیل کند که سخن حق را باطل اعلام کند.
 • گر ببینی به کسی کمان داده‌ای یا آن فروخته‌ای یا این که از دست رفته است، یـعـنـی از زن خودت جدا می‌شوی
 •  اگر ببینی کمان گرهه داری، یـعـنـی دنبال آزار دادن مردم خواهی بود .[ کمان گرهه: تیر و کمان کودکان یا وسیله‌ای شبیه آن که چیزهایی مثل سنگ و گلوله در آن قرار داده و پرتاب می‌کنند]
 • اگر ببینی با کمان گرهه کلوخ انداخته‌ای، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.

تعبیر خواب تیرو کمان به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی کمان نو و تمیزی داری، یـعـنـی اعمال خوب و نیک انجام می‌دهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنَى _ او رسول را آنقدر بالا برد بیش از دو کمان و یا کمتر فاصله نماند (نجم-9).
 • ر ببینی کمان را فروخته‌ای و به جای آن پول گرفته‌ای، یـعـنـی پول و مال و اموال را به دین و ایمان ترجیح می‌دهی، ولی اگر در برابر فروختن کمان جنس یا کالائی گرفته‌ای، تعبیرش این است که به خواسته‌ات خواهی رسید.
 • اگر ببینی کسی تو را با تیر زده است، یـعـنـی بوسیلۀ ارسال نامه یا فرستادن پیغام، حرف سخت و تلخی به تو می‌زند،‌‌‌‌‌ و یا اگر ببینی با کسی جنگ می‌کنی و تو را با تیر زدند و زخمی کردند، یـعـنـی با شخصی جنگ و دشمنی خواهی کرد.
 • اگر ببینی با دست خودت تیر و کمان ساخته‌ای، یـعـنـی کار تو رو به راه می‌شود .
 • اگر ببینی کمان را در کماندان قرار داده‌ای، یـعـنـی از دنیا می‌روی
 • اگر ببینی همراه سلاح، تیر و کمان یا سلاح دیگری هم داری، یـعـنـی دارای جاه و اقتدار و توانایی می‌شوی.

تعبیر خواب تیرو کمان به روایت دانیال نبی

 • تعبیر تیر، مرد راستگویی است که خیر او به دیگران می‌رسد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرکنندگان گفته‌اند: تعبیرش غیبت است
 • اگر ببینی کسی به طرف تو تیر انداخته است، یـعـنـی پیغامی را دریافت خواهی کرد (مخصوصاً اگر با قصد و غرض پرت شده است)، و یا اگر ببینی خود تو عمداً و از روی قصد به طرف کسی تیر انداخته‌ای، یـعـنـی به آن شخص نامه میفرستی.

تعبیر خواب تیرو کمان به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • تعبیر مشاهده تیر و کمان در خواب به شش علت دلالت دارد:
 1. سفر
 2. فرزند
 3. زن
 4. قوت
 5. اعمال نیک و پسندیده
 6. دوست داشتن مردم

تعبیر خواب تیرو کمان از دیدگاه آنلی بیتون

 • خواب تیرو کمان ، نشانه آن است که از عدم توانایی دیگران برای انجام نقشه هایتان سود خواهید برد .
 •  خواب رها کردن تیر از کمان ، علامت پایان نومیدی و موفقیت در کار و زندگی است .

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/