دیدن تخت سلطنت(پادشاهی) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تخت سلطنت

  شنبه، 25 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن تخت سلطنت(پادشاهی) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تخت سلطنت دیدن تخت سلطنت(پادشاهی) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تخت سلطنت
دیدن تهت سلطنت در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب تهت سلطنت را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب تخت سلطنت به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر تخت سلطنت، کاری بزرگ یا مال و اموال بسیار می‌باشد.
 • اگر ببینی تخت سلطنت آراسته می‌باشد، یـعـنـی به عزت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: در کار خودت پیشرفت می‌کنی
 • ولی اگر ببینی تخت سلطنت حقیر و بی‌مقدار است، تعبیرش این است که پیش مردم خوار و ذلیل می‌شوی.
 • اگر ببینی روی تخت سلطنت قرار داری، یـعـنـی با شخص بزرگی پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی و به خاطر او احترام و منزلت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی که از تخت سلطنت کنار رفتی، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

تعبیر خواب تخت سلطنت به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • تعبیرهای تخت سلطنت عبارتند از:
 • بزرگی
 • بلندپایگی و والایی
 •  درجه و رتبه و مرتبه
 • عزت
 • بزرگواری.

تعبیر خواب تخت سلطنت از دیدگاه آنلی بیتون

 

 • اگر خواب ببینید بر تخت سلطنت نشسته اید ، نشانه آن است که به زودی ثروت و شهرتی به دست می آورید .
 •  پایین آمدن از تخت سلطنت در خواب ، نشانه آن است که به یأس نومیدی دچار خواهید شد .
 •  دیدن دیگران نشسته بر تخت سلطنت در خواب ، نشانه آن است که در اثر محبت و لطف دیگران ثروتی به دست می آورید .

تعبیر خواب تخت سلطنت در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب یک تخت سلطنت : دوستان بسیار خوبتان را از دست می دهید .
 • شما روی تخت سلطنت هستید : یک زندگی آسان و درآمد خوب
 • یک پادشاه یا یک اسقف بر تخت سلطنت : مصیبت بزرگی در پیش است .
 • شما از تخت سلطنت پائین می آئید : شما را فریب خواهند داد.

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟