دیدن توت در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب توت

  یکشنبه، 19 اسفند 1397   زمان مطالعه 6 دقیقه
دیدن توت در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب توت
دیدن توت در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب توت را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

خوردن توت شیرین در خواب، روزی و ثروت و خوردن شاه توت یا توت سرخ، غم و اندوه است. اگر در خواب ببینیم که درخت توت در خانه داریم و این درخت سر سبز و بارور است، خانه ما کانون نعمت و رفاه و سلامت خواهد شد.

خرتوت: توت بزرگ کم شیرین یا بی مزه.
اگر کسی خواب ببیند که خرتوت می خرد، ثروت و مال خود را هدر می دهد. اگر کسی ببیند که از درخت خرتوت جمع می کند، به زحمت و سختی حقوق خود یا مال و ثروتی را از مردی بخیل خواهد گرفت.
اگر ببیند که خرتوت به خانه خود می آورد، مال و ثروتی را که از کار سخت به دست آورده، صرف عیال و همسرش خواهد کرد. اگر ببیند که خرتوت های خود را در آتش می پزد، شخصی بزرگ و زورگو، آن مال و ثروت را از او خواهد گرفت. 

تعبیر خواب توت به روایت امام صادق(ع)

 • دیدن توت در خواب بر سه وجه است.
 1. مال و اموال
 2. سود و منفعت از کسب و کار خود
 3. دعوا و درگیری از بهر زن

تعبیر خواب توت به روایت محمد بن سیرین

 • اگر در بیداری توت رسیده باشد و در خواب ببینی که توت شیرین می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن از کسب و کار خودت رزق و روزی به دست می‌آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر هنگامش نباشد و این خواب را ببینی، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد، تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خوردن توت شیرین، رزق و روزی است،‌‌‌‌‌

تعبیر خواب توت به ورایت ابراهیم کرمانی

 • اگر بيند توت شيرين مي خورد، دليل كه از مردي جوانمرد، صلت وعطا يابد.
 • اگر بيند كه خرتوت همي خورد، دليل كه غمگين و متفكر شود.
 • خوردن توت سفید و شیرین برای زنان باردار بیانگر به دنیا آمدن نوزاد سالم و با جنسیت دختر است که فرزند شیرین که با آمدنش باعث تغییرات زیادی در خلق و خوی و روابط زن و شوهر می شود یک قدمی که خیر و برکت را به همراه دارد و در اغلب مژدگانی چنین خبری بصورت رویایی توت سفید به سراغ خانم های حامله می آید 
 • اگر ببینی از آن میخوری و طعم شیرینش را احساس میکنی گره از مشکلاتت برداشته می شود روزهای خرم و خوشی در انتظار توست ،
 • اگر ببینی تعداد بسیاری زیادی از توت های سفید در یکجا جمع شده است و تو آن را نظاره میکنی به نشانه ی زیاد شدن مال ثروت و راحتی است
 • ،اگر ببینی آن را بالا می آوری و یا بر اثر خوردنش حالت بهم میخورد نشانگر یک اتفاق تلخ و ناخوشایندی است که میان تو و همسرت شکل میگیرد و باعث کدورت و ناراحتی میشود
 • چنان چه ببینی توت سفید رنگ از دست مرده میگیری بیانگر این است که با تلاش و زحمت خودت به جایگاه مهمی خواهی رسید و در مرتبه ای قرار میگیری که به دیگران کمک میکنی و بخشی از مالت را صرف امور خیر خواهی کرد

تعبیر خواب توت به روایت خالد بن محد العنبری

 • خوردن توت در خواب، بر دستیابی به مقام و شخصیتی بزرگ و سودمند دلالت دارد.

تعبیر خواب توت به روایت منوچهر مطیعی

 • توت دو نوع داريم. يکي توت معمولي و سفيد که توت شيرين ناميده مي شود و ديگري توت سرخ و سياه که شاه توت يا به نوشته ابن سيرين خر توت نام دارد. ديدن توت سرخ يا خر توت در خواب نيکو نيست چه آن را بر درخت مشاهده کنيم و چه داشته باشيم و بخوريم. توت سرخ غم و رنج و بلا و مصيبت است بخصوص اگر در خواب ببينيم که مي خوريم و ترشي آن را حس مي کنيم و آزردگي مي يابيم. کليه معبران سنتي ايراني و اسلامي در مورد توت سرخ اتفاق نظر دارند و در خواب نامه هاي بيگانه نيز موردي نيافتم که از خر توت تعريف شده باشد مخصوصا در مورد ترشي آن به صراحت گفته شده که اگر در عالم خواب توت سياه خورديد و ترشي آن را چشيديد به هيچ وجه خوب نيست. اما توت سفيد يا توت شيرين نيکو است که در خواب ديده شود. چه بر درخت ببينيم و چه داشته باشيم و بخوريم که هر يک توضيحي خاص خود دارد. اگر در خواب ببينيم که درخت توت در خانه داريم و اين درخت سر سبز و گسترده و بارور و برومند است، خانه ما کانون نعمت و رفاه و فراخي و روزي و سلامت خواهد شد. خواب ما مي گويد ريشه خوشبختي در خانواده مانند ريشه توت کهن گسترده و عميق است و بر ميوه درخت توتي که مي بينيم ساليان دراز، به اندازه عمر درخت توت، ما را نعمت خواهد داد و کام افراد خانواده را شيرين خواهد کرد و چه بسا نسلي ديگر هم از آن بهره مند شود چون معمولا درخت توت از نسلي به نسل ديگر مي رود. اگر در خواب ديديد که درخت توتي در راهي و رهگذري بود و شما به آن رسيديد و هوس کرديد از ميوه اش چيديد و خورديد نيکو است و خواب شما مي گويد که خودتان تنها (منهاي خانواده) سودي مي بريد و شيرين کام مي شويد. اگر در عالم خواب ديديد که شاخه و برگ درخت توت از ديواري گذشته و به کوچه ريخته يا آويخته و شما هنگام عبور از ميوه آن درخت کنديد و در دهان گذاشتيد و شيريني آن را حس کرديد خواب شما مي گويد سودي مي بريد که سود دهنده را نه مي شناسيد و نه اگر بشناسيد او به اين سود دهي رضايت مي دهد. به زبان ديگر دزدانه سود مي بريد. حال اگر شاخه درخت توت را شکسته و توت خورديد خواب شما مي گويد با آزار و زيان رساندن به ديگران سود مي بريد و کار شما موجب ملال و آزردگي صاحب مال مي شود که البته از نظر اجتماعي خوب نيست اما از جهت شما خوابي نيکو است. معبران نوشته اند ديدن توت به فصل خودش يعني در اوايل تابستان خيلي بهتر است که در غير فصل ديده شود. البته در غير فصل هم ديدن توت شيرين بد نيست اما در فصل آن بهتر ذکر شده . چنانچه زني خانه دار در خواب ببيند که توت مي خورداز جانب دخترش و دامادش کامروائي و سر فرازي مي يابد. اگر زن جواني اين خواب را ببيند باردار مي شود و دختر مي آورد. اگر پدري ببيند که توت شيرين مي خورد پسرش يا نوه پسري او موجب شيرين کامي وي مي شوند. خوردن توت شيرين و سفيد براي دختران و پسران جوان مبشر عشق و عاطفه و کامروائي است. برداشتن و خوردن توت از روي زمين بد نيست اما خوب هم نيست چون مال حرام و مال يتيم تعبير شده.

تعبیر خواب توت به روایت حسن مدنی

 • چنان چه دختر مجردی خواب ببیند به تنهایی مشغول جمع کردن و خوردن توت سفید باشد این یک رویای خوب است و بیانگر این است که در اینده ی نزدیک خواستگاری برای او پیدا می شود که دارای اخلاقی حسنه و رفتاری نیک است و با وصلت با چنین مردی به خوشبختی خواهد رسید در واقع میتواند علامت یک ازدواج موفق باشد.

تعبیر خواب توت از دیدگاه لیلا برایت

 • تعبیر خواب جمع کردن توت فرنگی ، روابط احساسی و عاشقانه است.

تعبیر خواب توت از دیدگاه آنلی بیتون

 
 • دیدن توت سفید در خواب، علامت آن است که بیمار شدن مانع رسیدن شما به خواسته‌هایتان خواهد شد. برای تسکین روحی شما افرادی به دیدارتان خواهند آمد.

تعبیر خواب توت در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ

 • برای دیدن رویاهایی در مورد توت این‌گونه بیان می کند که تفسیر توت در خواب بنا به نوع دیدن آن متفاوت است.
 • برای مثال اگر توت‌ها سمی بودند رویا به ارتباط احتمالی با کسی که ذهن شما را مسموم می‌کند یا احساسات شما را با ترس‌ها و افکار آزار دهنده می‌آلاید اشاره می‌کند. اما اگر توت‌ها سالم بودند این ارتباط سالم و تجربه‌ای سودمند خواهد بود.

دیدگاه ها