دیدن تریاک در خواب چه تعبیری دارد؟/ تعبیر خواب تریاک

  چهارشنبه، 22 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن تریاک در خواب چه تعبیری دارد؟/ تعبیر خواب تریاک
دیدن تریاک در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب تریاک را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • تریاک عصاره در هوا خشک شده گل خشخاش است که با تیغ کشیدن به دور کاسبرگ این گل به دست می‌آید. 
 •  تریاک یا مواد مخدر را در گذشته برای درمان بیماری استفاده می‌کردند که دیدن اینگونه خواب‌ها تعبیری متفاوت با خواب‌هایی که فرد، معتاد به مواد مخدر است دارند.
 • اگر کسی در خواب ببیند که برای معالجه تریاک می خورد، نجات یافتن از رنج است. دیدن تریاک و استعمال آن اگر غیر از درمان باشد، به هر صورت و به هر وجهی، غم و اندوه و ناراحتی است. اگر خواب ببینیم که تریاک می کشیم و اهل این کار نباشیم، در کارهایمان سستی می کنیم.

تعبیر خواب تریاک به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر تریاک، غم و اندوه و فکر پریشان می‌باشد.
 • اگر ببینی تریاک می‌خوری، یـعـنـی دچار غم و اندوه و مصیبت خواهی شد

تعبیر خواب تریاک به روایت منوچهر مطیعی

 • ترياک يک ماده مخدره است و در خواب ديدن آن نشانگر تعطيل کارها است.
 • اگر در خواب ببينيم که ترياک مي کشيم و اهل اين کار نباشيم نشان آن است که در کارهايمان تعلل مي ورزيم و سستي مي کنيم و احيانا کارمان به توقف مي انجامد.
 • چنان چه در خواب ببينيم که ترياک داريم ولي نه مي خوريم و نه مي کشيم ازخطري رهائي مي يابيم.
 • دادن ترياک به ديگري اشتراک در قبول مخاطره است و گرفتن آن نيز همين تعبير را دارد.

تعبیر خواب تریاک از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر درخواب مشاهده کنید که تریاک به کسى مى ‏دهید، بیانگر آن است که بیمارى یکى از نزدیکان شما را تهدید مى‏کند. اگر کسى نامزد خود را مشغول تریاک خوردن ببیند، به معناى جدایى از دوستان است.

تعبیر خواب تریاک در کتاب سرزمین رویاها

 • تریاک : ۱-درانجام کارهایتان غفلت و کوتاهی فراوان به چشم می خورد ۲- دسیسه و خیانت از طرف اطرافیان
 • به یکنفر برای درمان تریاک می دهید : شما را تحقیر خواهند کرد .
 • تریاک می کشید : به نکبت و فلاکت دچار می شوید.
 • به اتفاق اشخاص دیگر تریاک می کشید : زندگی شما تغییر می کنند ولی نه
 • برای بهتر شدن دوستانتان را تشویق به کشیدن تریاک می کنید : مصیبت درانتظار شماست .

دیدگاه ها