دیدن زیتون در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب زیتون

  شنبه، 31 فروردین 1398   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن زیتون در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب زیتون
دیدن زيتون در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب زيتون را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • ديدن زيتون فاسد در خواب، بيانگر آن است كه مرتكب اشتباهى مى‌شويد.
 • چيدن زيتون در خواب، به معناى آن است كه بايد در كارها دقت بيشترى انجام دهيد. 
 • تعبیر خواب جدا کردن هسته زیتون این است که فردی که مدت هاست با او دعوا کرده و قهر هستید پا پیش می گذارد و با شما آشتـی می کند.
 • تعبیر خواب زیتون های بدون هسته این است که مشکلات عاطفی شما به زودی حل خواهد شد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر زیتون در خواب ببینید که می‌خورید و آن طعم و مزه خوش داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن خوشتان بیاید خوب است و تعبیر بد ندارد. در این حالت نعمت است که به شما روی می‌آورد به قدر همان زیتون که می‌خورید و به اندازه ای که باید بخورید تا زیان نداشته باشد. ولی اگر در خواب زیتونی که می‌خورید طعم ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنید غم و اندوه است.
 • دیدن روغن زیتون در خواب نیکو است ولی مشاهده خود زیتون منوط است به طعم و مزه آن.
 • چنان که در خواب ببینید که روغن زیتون می‌خورید به مال و نعمت می‌رسید و پولی از راه درست به دست شما می‌آید.
 •  رنگ زیتون نیز در تعبیر خواب دخیل است چه اگر سیاه باشد غم و اندوه و رنجی است که به شما روی می‌آورد. اگر زرد باشد بیمار و رنجور می‌شوید ولی اگر سبز و پرورده باشد خوب است به شرطی که در خواب حالت کراهت در شما پیدا نشود. دادن زیتون به دیگران نیز تعبیر مشروط دارد.
 •  اگر در خواب ببینید که زیتون به کسی می‌دهید و می دانید که آن شخص زیتون را دوست نمی‌دارد تعبیر این است که در کار دیگران نیرنگ می‌کنید و زیان و ضرر می‌رسانید ولی اگر آن کس که زیتون را در خواب از شما می‌گیرد و زیتون را دوست داشته باشد و شما بدانید که برای او هدیه مطلوب می‌برید به او خیر و برکت می‌رسانید.
 • گرفتن زیتون از دیگران نیز منوط است به رد و قبول طبع شما. اگر کسی به شما زیتون داد و شما را خوش نیامد از دیگران سخن سرد می‌شنوید ولی اگر خشنود و راضی شدید کسی شما را مدح می‌کند و می‌ستاید و به شما سود و نفع می‌رساند.
 • چنان چه در خواب ببینید که شاخه ای از درخت زیتون در دست دارید پولی از جانب یکی از افراد خانواده عایدتان می‌شود یا او وسیله و کار ساز می‌شود که سودی ببرید.
 • چیدن زیتون از درخت به هر حال خوب نیست و فراهم آوردن غم و رنج تعبیر شده است.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

 • اگر زیتون درخواب بیند، غم و اندیشه بود، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه.
 • اگر بیند زیتون می‌خورد، دلیل که غم و اندوه خورد.

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

 • اگر بيند زيتون تلخ با نان مى‌خورد، او را اندكى منفعت به رنج و سختى حاصل آيد.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

 • خوردن زیتون: مشکلات خانوادگی.
 • چیدن آن: شما بیش از حد سریع به قاضی می‌روید.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • خوردن زیتون در خواب، علامت یافتن دوستان وفادار است.
 • اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می‌کنید، علامت آن است که کارهایتان نتایجی مساعد با همراه خواهد آورد.
 • گر خواب ببینید زیتونی را از ظرفی بیرون می‌آورید، دلالت بر آن دارد که اوقاتی را به خوشگذرانی خواهید گذراند.
 • شکستن ظرف زیتون در خواب، علامت آن است که پیش از لذت بردن دچار یأس خواهید شد.

تعبیر خواب به روایت کرمانی 

 • روغن زیتون به خواب، خیرو برکت بود. اگر بیند روغن زیتون می‌پالود و می‌خورد، دلیل که به قدر آن خیر و منفعت بدو رسد.

تعبیر خواب به روایت محد العنبری

 • زیتون در خواب، بر مال دنیا دلالت دارد و درخت زیتون به مردی سودمند برای خانوادهاش تعبیر می شود. اگر کسی در خواب ببیند که با فشار دست عصاره ی زیتون را می گیرد، خیر و برکت زیادی به او می رسد.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

 • خواب یک درخت زیتون : خوشبختی بزرگ بسیار نزدیک است .
 • یک درخت زیتون می کارید : ازدواج بسیار نزدیک است .
 • یک مرد جوان خواب ببیند که درخت زیتون میکارد : او فرزندان متعددی خواهد داشت.
 • یک زن شوهردار این خواب را ببیند : شادی و خوشبختی
 • یک مرد این خواب را ببیند : فراوانی در همه امور
 • یک شاخه درخت زیتون را می کنید : خوشبختی
 • بوی زیتون به مشامتان می خورد : شانس و موفقیت در کاری که فعلاً به آن اشتغال دارید .
 • یک زن درخت زیتون را بو می کند : او فرزندان بسیاری خواهد داشت .
 • یک دختر جوان درخت زیتون را بو می کند : بزودی ازدواج خواهد کرد .
 • یک زن خواب زیتون ببیند : فرزندان او دختر خواهند بود و متعدد
 • یک دختر جوان خواب زیتون ببیند : نامزدی سریع و ازدواج در آینده
 • نزدیک یک مرد خواب زیتون ببیند : شانس بزرگ درکار
 • زیتون می خورید : خوشبختی
 • زیتون می چینید : پول
 • زیتونهائی را که روی زمین ریخته جمع می کنید : یک کار سخت در انتظار شماست ولی ثمرهآن خوشبختی خواهد بود
 • زیتونها را در یک ظرف می گذارید : زندگی شما طولانی خواهد بود .
 • اگر زیتون درخواب بیند، غم و اندیشه بود، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه. اگر بیند زیتون میخورد، دلیل که غم و اندوه خورید.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

 • تعبیر درخت زیتون، مرد با اصل و نسب می‌باشد، ولی مال و اموال کمی دارد و کمتر نیکی می‌کند.

دیدگاه ها