دیدن زخم در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب زخم

  دوشنبه، 02 اردیبهشت 1398   زمان مطالعه 5 دقیقه
دیدن زخم در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب زخم
دیدن زخم در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب زخم را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • از امام صادق علیه السلام نقل شده که زخم در خواب یا خیر و منفعت و پیروزی است یا نقصان مال از این معنی می‌فهمیم که دیدن زخم در خواب چندان بد نیست ولی باید دید زخم در کجاست و چگونه است چرا که محل و موقعیت و کیفیت زخم تفاوت هائی در تعبیر به وجود می‌آورد.اگر در خواب ببینید که بدنتان زخم شده به زننده زخم پیروز می‌شوید و کسی که تن شما را مجروح کرده به شما سود می‌رساند. مرحوم مجلسی می‌گوید اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است. چنانچه ببیند تن خودش یا دیگری آماسیده و متورم شده به قدر آن تورم و آماس سود می‌برد و متنفع می‌شود و جاه و منصب می‌یابد. اگر زخم خون داشته باشد زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد تالم است و آزردگی. ابن سیرین از کرمانی نقل می‌کند که اگر زخمی بود که خون از آن می‌رفت بیننده خواب بقدر خونی که می‌رود زیان مالی می‌بیند. اگر زخم بر سینه بود بیننده خواب از همسر خود آزردگی می‌یابد و اگر بر پشت بود از دوست خویش رنجه می‌شود و آسیب می‌بیند. اگر زخمی در خواب بینید که خون آلود باشد تعبیر آن معلق است به نحوه بازگوئی شما. چنانچه بگوئید (زخمی دیدم که از آن خون می‌آمد) خوب است و به روایت امام صادق علیه السلام بر مشکلات چیره می‌شوید. در این باره نوشته اند که اگر بگوئید خون می‌آمد مالی حرام به دست می‌آورید یا لقمه ای حرام می‌خورید.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

 • اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است برزخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد. اگر بینداز جایگاه زخم او خون بیرون آرد و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که مال حرام یابد.
 • اگر ببینی در بدن تو زخمی وجود دارد که در آن خون و چرک جمع شده و بوجود آمده است، یـعـنـی به اندازه زخم و چرک مال و اموالی برایت جمع می‌شود.
 • اگر ببینی کسی تو را با سلاحی زده و نفهمیدی چه کسی بوده و در محل جراحت چرک جمع شده است، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی کسی بدن تو را زخمی کرده است ولی اثری از خون وجود ندارد، یـعـنـی بر زخم زننده پیروز می‌شوی و همچنین خیر و منفعت به دست می‌آوری.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

 •  اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد.
 • اگر بیند که زخمی سخت به وی رسید و خون از آن عضو روان شد، دلیل که به قدر آن زخم وی را زیانی رسد.
 • : اگر ببینی کسی تو را با تیر زده است، یـعـنـی بوسیلۀ ارسال نامه یا فرستادن پیغام، حرف سخت و تلخی به تو می‌زند،‌‌‌‌‌ و یا اگر ببینی با کسی جنگ می‌کنی و تو را با تیر زدند و زخمی کردند، یـعـنـی با شخصی جنگ و دشمنی خواهی کرد.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • دیدن زخم به خواب بر سه وجه است.
 • ظفر یافتن (پیروزی).
 • خیر و منفعت.
 • نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند.
 • یکی از تعبیرهای زخم، کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال است، خصوصاً اگر ببینی خون از آن بیرون آمده و خونریزی کرده است.

تعبیر خواب به روایت مغربی

 •  اگر بیند زخم زده، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود. اگر بیند از آن زخم خون می‌رفت، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشد.
 • اگر ببینی محل زخم ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال و زندگانی و معیشت خوب و خوش به دست می‌آوری، ولی از دوستان و بستگان جدا می‌شوی.
 • اگر ببینی کسی را با زوبین مجروح می‌کنی، یـعـنـی به کسی افترا و تهمت و بهتان می‌زنی.
 • اگر ببینی تو را با سلاحی زخمی کرده‌اند و نفهمیدی که چه کسی این کار را کرده است، یـعـنـی از کسی به تو ضرر و زیان می‌رسد (دفع بلا و گرفتاری).
 • اگر ببینی روی زخم خودت زفت گذاشته‌ای و خوب شده است، یـعـنـی کسی به تو خیر و آسایش می‌رساند.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 •  دیدن زخم در خواب، نشانه دور ماندن از افراد مورد علاقه است.
 • اگر خواب ببینید جایی از بدنتان زخمی شده است، نشانه آن است که در اثر تسلیم شدن به لذت‌های احمقانه، محبوبیت خود را نزد دوستان از دست می‌دهید.
 • گر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده‌اید، نشانه آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد. مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می‌زنند.
 • اگر خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی می‌کنید، علامت آن است که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید سعی کنید به سمت راه راست گام بردارید.

تعبیر خواب به روایت لوک  اویتنهاو

 • زخمی بودن: توهین، بی حرمتی
 • زخم خود را بستن: کامیابی در عشق
 • زخمی کردن انگشت: زیان

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

 • ديدن زخم در خواب، نشانه‌ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود. اگر در خواب روى بدن كسى زخم ببينيد، نشانه‌ى آن است كه دچار مشكل مى‌شويد. اگر در خواب بدن خود را زخمی ببینید، بیانگر ضرر مالی است.

تعبیر خواب به روایت هانس کورت

 •  اگر در خواب ببینید که انگشتانتان زخمی و کثیف هستید، به این معنا است که غم و اندوه شما را تهدید می‌کند.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

 • انگشتانتان را زخم می‌کنید: مشاجره با دوستان
 • شصت شما زخمی می‌شود: منتظر ضررهای مالی باشید.

تعبیر خواب به روایت مرحوم مجلسی

 • اگر فردی در خواب زخمی بر تن خود یا بر تن دیگری ببیند که زخم ایجاد شده خون داشته باشد به بیننده خواب زیان مالی می رسد و اگر زخم خون نداشته باشد خواب بیننده دچار آزردگی و تالم می شود.

3 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
Aref
1 روز پیش

خواب دیدم دهن کسی رو که دوسش دارم رو به طور غیر عمد خونی کردم اونم گریه کرد
Ayma
2 هفته پیش

توی خواب بیدار شدم روبه روی اینه روی سینه هام همه چنگ زدن ولی خونی نبود
تینا
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم نامزدم از من عصبانی هستو با کمربند منو میزنه بعد از چند لحظه بدنمو دیدم روی بازوم زخم های بزرگ بود که ازش خون بیرون میومد