دیدن زنبور در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب زنبور

  دوشنبه، 02 اردیبهشت 1398   زمان مطالعه 5 دقیقه
دیدن زنبور در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب زنبور
دیدن زنبور در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب زنبور را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • اگر در خواب دیدید که زنبور در دهان شما رفته و یا زنبوری را بلعیدید، تعبیرش آنست که شما بیمار می شوید.
 • دیدن خواب زنبور در لابلای مو نشانه ی بدی است.
 • اگر در خواب ببینید که زنبور روی سر و موهای شما راه می رود نشانه این است که پروژه ای کاری مهمی را نیمه تمام می گذارید و این موضوع اثر بدی را در زندگی آینده شما خواهد گذاشت.
 • اگر در خواب ببینید که زنبور می کشید نشانه آنست که بر دشمن پیروز می شوید.
 • دیدن خواب ملکه زنبور عسل در خواب نشان از زنی قدرتمند است که بر شما پیروز می شود.
 • زنبور سیاه در خواب نشان دهنده شخصی فریبکار و خائن است که در کنار شماست و قصد دارد آسیبی جدی به شما بزند.
 • زنبور مرده در خواب به از دست دادن عزیزی در گذشته یا آینده اشاره دارد.
 • اگر در خواب دیدید که عده زیادی زنبور دور شما جمع شدند، در محل کار و یا در فامیل و یا دوستانتان افرادی وجود دارند که نمی توانند موفقیت شما را ببینند.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، نشانه آنست که در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنا میشوید که اخلاقتان با آنها سازگار نیست .
 • اگر در خواب ببینید زنبوری را کشتید نشانه آنست که بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید .
 • خواب زنبور سرخ نشانه دشمنی است که آزار می رساند
 • خواب زنبور عسل نشانه انسان ضعیف و نادانی است که در نهایت از جانب او سودی شامل بیننده خواب می شود .
 • خواب نیش زدن زنبور نشانه آنست که سخنی سرد و تلخ می شنوید
 • اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید .

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

 • تعبیر زنبور عسل یا مردی است که صاحب رزق و روزی فراخ و گسترده می‌باشد و یا زنی است که کسب‌کننده است.
 • اگر ببینی که زنبور عسل به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازۀ آن مال و اموال و غنیمت به دست می‌آوری. اگر ببینی کندوی زنبور عسل داری، یـعـنـی خواستۀ تو از زن‌ها برآورده می‌شود و مال و اموال حلال به دست می‌آوری.
 • تعبیر زنبور، مرد پست و کوته‌فکر می‌باشد. اگر ببینی زنبور تو را نیش زده است، یـعـنـی مرد پستی باعث رنج و ناخوشی تو می‌شود، یا اینکه حرف بد و ناخوشایندی به تو می‌زند.
 • اگر ببینی زنبورهای فراوانی به روی تو جمع شده‌اند، یـعـنـی در بین مردم پست گرفتار می‌شوی (مخصوصاًً اگر ببینی تو را نیش می‌زنند).
 • اگر کسی در خواب ببیند زنبور او را نیش زد ، نشانه آنست که به او از سمت مردی بدجنس گزند و آسیبی میرسد
 • اگر کسی در خواب ببیند زنبور بسیاری اطراف او جمع شدند ، نشانه آنست که در میان مردمان بدجنس گرفتار میشود ، مخصوصا اینکه اگر در خواب زنبوران او را می گزیدند .

تعبیر خواب به روایت مغربی

 • اگر ببینی از زنبورهای عسل در حال گرفتن عسل هستی، یـعـنـی حرف‌های باخیر و منفعت می‌شنوی و از آن‌ها فائده و منفعت به تو می‌رسد و بهره‌مند می‌شوی.
 • اگر ببینی زنبورهای عسل به روی تو جمع شده‌اند و نیش می‌زنند، یـعـنـی مال و اموال و نعمتی را با رنج و سختی به دست می‌آوری.
 • اگر زنبورهای عسلی را ببینی که عسل می‌خورند، یـعـنـی به اندازۀ آن دچار ضرر و زیان می‌شوی.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

 • یـعـنـی زن بدی به تو آزار و اذیتی می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری).
 •  اگر ببینی زنبورهای بسیاری از هوا آمده و جمع شدند، یـعـنـی لشکری در آنجا جمع می‌شود. اگر ببینی زنبورهای زیادی در خانۀ تو جمع شده است، یـعـنـی با زنی سخن‌چین سر و کار پیدا می‌کنی. اگر ببینی زنبوری را کشته‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی . اگر کسی در خواب ببیند زنبور وی را گزید ، نشانه آنست که از طرف زن بدی ، به او آزاری میرسد .

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • اگر ببینی زنبور بلند وزوز می‌کند یا صدای بلندی در می‌آورد، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد. تعبیرهای زنبور عبارتند از: 1- غوغا و هیاهو 2- انسان‌های پست 3- لشکر 4- ملخ 5- دشمن 6- فرزندان (تعبیرهای مختلف).

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

 • خواب زنبورعسل نشانه نیک بختی است
 • خواب دیدن زنبور عسل در محیط کاری ، نشانه امید زیباست
 • دیدن خواب گله زنبورعسل نشانه محصولی پربار است
 • تعبیر خواب گرفتن زنبور نشانه ناراحتی است
 • تعبیر خواب کشتن زنبور نشانه بدبختی است
 • خواب نیش خوردن از زنبور نشانه مجادله با دوستان است

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • دیدن زنبور در خواب ، نشانه آن است که با کینه تمام دربارة شما بدگویی خواهند کرد .
 • اگر خواب ببینید زنبوری را می کشید ، نشانة آن است که دشمنان خود را سرکوب خواهد کرد ، و حق خود را از آنها خواهید گرفت .
 • خواب نیش زدن زنبور نشانه آن است که طعم حسادت و نفرت دیگران را خواهید چشید .

تعبیر خواب به روایت یونگ

 • دیدن زنبور در خواب نمادی از ارزش، خوش شانسی، هارمونی، خلاقیت و سعادت و برکت است. زنبور نمادی از سخت کوشی و مجاهدت است.
 • خواب زنبور میتواند بیانگر چیزهایی باشد که در زندگی تان اتفاق می افتد یا چیزی که زمزمه ی خلاقیت دارد. آیا اتفاقات زیادی در زندگی تان در حال رخ دادن است؟
 • دیدن زنبور ملکه در خواب به یک زنی در زندگی تان اشاره دارد که مسلط و چیره است.
 • خواب نیش زدن زنبور بیانگر این است که شما خطا کرده اید. شاید شما اندکی احساس سوزش کرده باشید (دلتان سوخته باشد)

تعبیر خواب به روایت کتاب فرهنگستان تعبیر رویا

 • زنبور عسل در رویا نشان دهنده فعالیت مشترک، کار کردن در جمع، سخت کوشی و فداکاری است.
 • از آنچه شخصی گفته یا کرده آسیب دیده‌اید. اگر پس از نیش زدن زنبور به فعالیت پرداختید به معنای این است که گاهی درد، خود انگیزه‌ای برای تلاش شما در جهت برطرف کردن آن می‌شود.

1 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
رضا
2 ماه پیش

نميدونم كدوم درسته هر كدوم از افراد جواب هايه مختلفي ميدادن كه اصلن به هم ربط نداشت